ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

လံာ်တဖၣ် ဒီးဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်

မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ နဒီလိးပာ်လံာ်ဒီး ဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. လံာ်လၢဘၣ်တၢ်မၤက့ၤအီၤလၢတၢ်ကလုၢ် ဒီးစုပနီၣ်ကျိာ်တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢကျိာ်အါမးလီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ထီၣ်အဂၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်. နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်လၢ နသးလီတဖၣ်အဂီၢ် စံၢ်ထၢနုာ်လံာ်ဝဲန့ၣ်အခိၣ်တီတနီၤတက့ၢ်.

 

အဲၣ်ဒိးကွၢ်
တၢ်​လွံၢ်​နၢၣ်​ဖိ
လံာ်​စ​ရီ

2018 Memorial Invitation

2017 Service Year Report of Jehovah’s Witnesses Worldwide

တၢ်သမံသမိး လံာ်စီဆှံအဆၢ ကိးနံၤဒဲး—၂၀၁၈

‘လဲၤ,​ ​ဒုး​ကဲ​ထီၣ်​ ​ယ​ပျဲၢ်​ယ​ဘီၣ်,​ ဒီး​ဘျၢ​အီၤ​လၢ​ထံ​တ​က့ၢ်’

ဒံၣ်ကၠံၣ်တဲၣ်လံာ်တနီၤလၢ ပပာ်ထီၣ်အီၤဖဲအံၤန့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စဲကျံးတသ့ဒံးဘၣ်