တၢ်​ပာ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်​အသီ​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်

2021-03-01

ပသူတၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံတၢ်အရူလၢ အကဲဘျုးလၢ ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်အဂီၢ်

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံတၢ်အရူ အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်​ ကဲဘျုးလၢ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံတၢ်မၤအဂီၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

2021-02-23

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

လါ​မ့ၤ ၂၀၂၁

တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ တၢ်​မၤလိ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ ပၣ်ဃုာ်​ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်​တၢ်​မၤလိ​တဖၣ်​လၢ လါယူၤလံ ၅-လါအီကူး ၁, ၂၀၂၁.

2021-02-11

လံာ်​တဖၣ် ဒီး​ဘရိၣ်ခၠၣ်​တဖၣ်

Memorial Invitation

2021-02-03

ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ—ကၠိဖိလံာ်တၢ်မၤလိ

လါ​မ့ၤ–လါ​ယူၤ ၂၀၂၁

2021-02-01

ပသူတၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ်​ န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်မၤနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်​ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ အကကွဲၢ်တဖၣ်​ ထံၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ ခီဖျိလၢ တၢ်ဆါရၤလီၤသး ဒီးန့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လီၤ. ပမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.