ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢ အတၢ်စံးဆၢအိၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤ

လံာ်စီဆှံ​သိၣ်​လိၣ်​တၢ်နီၢ်နီၢ်​မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်. ဃုထၢ​တၢ်​သံကွၢ်​တခါ​လၢ န​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​အီၤ​လၢ လာ်အံၤ​န့ၣ်​တက့ၢ်.

မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ဘၣ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​လဲၣ်—အထီ

လံာ်စီဆှံ​မၤစၢၤ ပှၤလၢ​အ​ကကွဲၢ်​တဖၣ် ဒ်သိး​က​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ တၢ်​သံကွၢ်​လၢ အရ့ဒိၣ်​တဖၣ်​အံၤ​အ​တၢ်​စံးဆၢ​လီၤ

တၢ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​န့ၣ် ပှၤ​မၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်, ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ် ဘၣ်​တၢ်​သ့ၣ်ညါ​အီၤ ခီဖျိ​တၢ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​လၢ အဘူး​အလဲ​တအိၣ် တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​အံၤ​အဃိ​လီၤ. ပှၤ​မၤ​ဒ်လဲၣ် ကွၢ်​တက့ၢ်.

ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဂၤ က​ဟဲ​အိၣ်သကိး

တဲသကိး လံာ်စီဆှံ​အဂ့ၢ် ဒီး​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် လၢ jw.org အ​ပူၤ မၤပှဲၤ​တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ က​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​လၢ တ​လိၣ်​ဟ့ၣ်​အဘူး​အလဲ အဂီၢ်​သ့​န့ၣ် န​မၤကွၢ်​သ့​လီၤ.