ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ကွၢ် တၢ်ဂီၤမူ, တၢ်သးဝံၣ်, တၢ်မၤလိ ဒီးတၢ်ကစီၢ်တဖၣ်လၢ ပှၤတီၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်

ကွၢ်​တၢ်​ပာ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်​အသီ​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်

ထီၣ် ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ် အ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်

ပ​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​ဖဲလဲၣ် ဒီး​ပ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​တၢ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ဃု​သ့ၣ်ညါ​ကွၢ်​တက့ၢ်. ပ​တူၢ်လိာ်​ပှၤ​ကိးဂၤ​ဒဲး ဒီး​ပ​တ​ထၢ​တၢ်မၤဘူၣ်​ဘၣ်.

ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဂၤ က​ဟဲ​အိၣ်သကိး

တဲသကိး လံာ်စီဆှံ​အဂ့ၢ် ဒီး​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် လၢ jw.org အ​ပူၤ မၤပှဲၤ​တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ က​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​လၢ တ​လိၣ်​ဟ့ၣ်​အဘူး​အလဲ အဂီၢ်​သ့​န့ၣ် န​မၤကွၢ်​သ့​လီၤ.

ကစၢ်​ယွၤ​န့ၣ်​ အ​မံၤ​အိၣ်ဧါ

ကစၢ်​ယွၤ​အိၣ်ဒီး အ​မံၤလၤ​သၣ်ကပီၤ​ဒီဒူၣ်​ညါ. အဒိ သ့တၢ်လၢာ်​ကစၢ်, တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ်, ဒီး​ကစၢ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​နီၢ်ကီၢ်​န့ၣ်​ အိၣ်ဝဲ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ အဘျီ ၇,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူအံၤတက့ၢ်

ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်—ပ​မ့ၢ်​မတၤ​တဖၣ်​လဲၣ်

ပ​ဘၣ်​တၢ်​ပာ်ဖှိၣ်​ထီၣ်​ပှၤလၢ ကလုာ်ဒူၣ်​လၢ​အ​ကယၤ​ဒီး တၢ်ကတိၤ​ကျိာ်​လၢ​အ​လီၤဆီ​လိာ်သး​အါမး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပ​အိၣ်မူ​လၢ တၢ်တိာ်ပာ်​တမံၤဃီ​အ​ပူၤ​လီၤ. လီၤဆီ​ဒၣ်တၢ်, ပ​အဲၣ်ဒိး​မၤလၤ​ကပီၤ ယဟိဝၤ, ယွၤ​လၢ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​လံာ်စီဆှံ​ဒီး တ့လီၤ​တၢ်​ခဲလၢာ်​တဂၤ​လီၤ. ပ​ဂုာ်ကျဲးစၢး​ကွၢ်လိမၤဒိး ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ် လၢ​အဂ့ၤ​ကတၢၢ် ဒီး​ပ​သးမံ​လၢ ပ​ဘၣ်​တၢ်​ကိး​ပှၤလၢ ပှၤ​ခရံာ်ဖိ​အဃိ​လီၤ. ပ​ဟ့ၣ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ ပ​က​မၤစၢၤ​ပှၤဂၤ​လၢ က​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​ဒီး​ကစၢ်ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်အဂီၢ်​လီၤ. ခီဖျိ​ပ​အုၣ်​ပ​သး, မ့တမ့ၢ် ပ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီး​အဘီ​အမုၢ်​အဂ့ၢ်​အဃိ, ပ​ဘၣ်​တၢ်​သ့ၣ်ညါ​ပှၤလၢ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်လီၤ.

ဟဲနုာ်​ကွၢ် ပ​ဝဲးဘ်ဆးထ်​တက့ၢ်. ဖး​လံာ်စီဆှံ​လၢ Online ဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဃု​သ့ၣ်ညါ​အါထီၣ် ပ​ဂ့ၢ်​ဒီးပ​တၢ်စူၢ်​တၢ်နာ်အဂ့ၢ်​တက့ၢ်.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.