ပဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအကယၤဒီး တၢ်ကတိၤကျိာ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးအါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်မူလၢ တၢ်တိာ်ပာ်တမံၤဃီအပူၤလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်, ပအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤ ယဟိဝၤ, ယွၤလၢဒုးအိၣ်ထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီး တ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤလီၤ. ပဂုာ်ကျဲးစၢးကွၢ်လိမၤဒိး ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် လၢအဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးပသးမံလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤလၢ ပှၤခရံာ်ဖိအဃိလီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂၤလၢ ကမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်အဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိပအုၣ်ပသး, မ့တမ့ၢ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယဟိဝၤယွၤဒီးအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်အဃိ, ပဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လီၤ.

ဟဲနုာ်ကွၢ် ပဝဲးဘ်ဆးထ်တက့ၢ်. ဖးလံာ်စီဆှံလၢ Online ဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ပဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.