ဒီလိးတၢ်ဂဲၤဒိပူတၢ်ကလုၢ်လၢ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံပူလၢ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မၤလိတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးမၤလိ ပှၤကညီဒီးတၢ်မၤအသးလၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဂဲၤဒိပူတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ စုပနီၣ်ကျိာ်တၢ်ဂီၤမူစ့ၢ်ကီးသ့လီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂဲၤဒိပူအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်. နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂဲၤဒိပူလၢ နအဲၣ်ဒိးကွၢ်အဂီၢ် စံၢ်ထၢနုာ်တၢ်ဂဲၤဒိပူအခိၣ်တီတနီၤတက့ၢ်.