ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

လံာ်စီဆှံတၢ်ဂဲၤဒိပူတဖၣ်

ဒီလိးတၢ်ဂဲၤဒိပူတၢ်ကလုၢ်လၢ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံပူလၢ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မၤလိတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးမၤလိ ပှၤကညီဒီးတၢ်မၤအသးလၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဂဲၤဒိပူတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ စုပနီၣ်ကျိာ်တၢ်ဂီၤမူစ့ၢ်ကီးသ့လီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂဲၤဒိပူအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်. နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂဲၤဒိပူလၢ နအဲၣ်ဒိးကွၢ်အဂီၢ် စံၢ်ထၢနုာ်တၢ်ဂဲၤဒိပူအခိၣ်တီတနီၤတက့ၢ်.

 

နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဝဲအံၤလၢ ကျိာ်အံၤတသ့ဒံးဘၣ်.

လံာ်ကဘျံးပၤလၢ လာ်တဖၣ်အံၤဖးအီၤသ့လၢ ကျိာ်လၢတၢ်ဃုထၢပာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ