ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်သးဝံၣ်လၢ ခရံာ်ဖိ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအဂီၢ်

အိးထီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒီလိး တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သူအီၤဖဲ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ဒီးတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်သးဝံၣ်လၢ ပှၤသးဝံၣ်အီၤ, ပံကွဲၤတၢ်ဒ့တၢ်အူ, ထဲဒၣ်တၢ်ဒ့တၢ်အူန့ၣ် မၤန့ၢ်အီၤသ့လံလီၤ.

 

သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤ လၢသးဒီဖျၢၣ်

လၢအဂၤတဖၣ်

Original Songs

Become Jehovah’s Friend—Sing With Us

ကဲ​ထီၣ်​ယ​ဟိ​ဝၤ​ယွၤ​​ အ​တံၤ​သ​ကိး​ (တၢ်​သး​ဝံၣ်​ ​လၢ​အ​ခီၣ်​ထံး)