ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်ပိာ်ထွဲလိာ်အခံတဖၣ်

ဃုဖးကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံ, လံာ်စီဆှံ အဘျုးအိၣ်ဝဲအဂ့ၢ် ဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်​ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. နကထံၣ်ဘၣ်​ တၢ်ဂ့ၢ်ပိာ်ထွဲလိာ်အခံတဖၣ်လၢ ကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးဖးအဂီၢ် ဃုထၢကျိာ်တက့ၢ်.

 

ပသူတၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ်​ န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်မၤနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်​ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ အကကွဲၢ်တဖၣ်​ ထံၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ ခီဖျိလၢ တၢ်ဆါရၤလီၤသး ဒီးန့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လီၤ. ပမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

ပသူတၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ်​ န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်မၤနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်​ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ အကကွဲၢ်တဖၣ်​ ထံၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ ခီဖျိလၢ တၢ်ဆါရၤလီၤသး ဒီးန့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လီၤ. ပမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.