ဘီမုၢ်အတၢ်မၤ န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ, တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ, ဒီးတၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ.

ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ်– တၢ်ကွဲးဖုၣ်တနီၤလၢ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢ လီၢ်ကဝီၤအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကလီၤဆီလိာ်အသးဒီး တၢ်ကွဲးဖုၣ်လၢ online ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.