ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ဘီမုၢ်​အ​တၢ်မၤ

ဘီမုၢ်​အ​တၢ်မၤ န့ၣ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး အ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​တဖၣ်​လၢ​အမ့ၢ် တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​တၢ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ, တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​ကၠိ, ဒီး​တၢ်​သိၣ်လိ​လၢ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အဂီၢ်​လီၤ.

ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​တက့ၢ်– တၢ်ကွဲးဖုၣ်​တနီၤ​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ထုးထီၣ်​အီၤ​လၢ လီၢ်ကဝီၤ​အဂီၢ်​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် က​လီၤဆီ​လိာ်အသး​ဒီး တၢ်ကွဲးဖုၣ်​လၢ online ဖီခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

 

အဲၣ်ဒိးကွၢ်

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ

ဘီ​မုၢ်​အ​တၢ်​မၤ