ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

လံာ်စီဆှံ​လၢ online ဖီခိၣ်

ဖး​လံာ်စီဆှံ​မ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်​အီၤ​လၢ online ဖီခိၣ်​တက့ၢ်. ဒီလိး​တၢ်​ကလုၢ် ဒီး​စုပနီၣ်​ကျိာ်​တၢ်ဂီၤမူ​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး​လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​တက့ၢ်. New World Translation of the Holy Scriptures န့ၣ်​မ့ၢ်​လံာ်စီဆှံ​လၢ​အ​လီၤတံၢ်​ဒီး နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ညီ​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​အံၤ​ဒီဘ့ၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ တကူာ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်​တၢ်​ရၤလီၤ​အီၤ​လၢ​ကျိာ် ၁၆၀ ဘျဲၣ်လံ​လီၤ. ဘၣ်​တၢ်​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ​အီၤ​လၢ အ​ကကွဲၢ် ၂၂၀ ဘျဲၣ်လံ​လီၤ.

အဲၣ်ဒိးကွၢ်

ဟီၣ်ခိၣ်သီတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ