ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

လံာ်စီဆှံလၢ online ဖီခိၣ်

ဖးလံာ်စီဆှံမ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်အီၤလၢ online ဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဒီလိးတၢ်ကလုၢ် ဒီးစုပနီၣ်ကျိာ်တၢ်ဂီၤမူလၢ ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ်တက့ၢ်. New World Translation of the Holy Scriptures န့ၣ်မ့ၢ်လံာ်စီဆှံလၢအလီၤတံၢ်ဒီး နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီလီၤ. လံာ်စီဆှံအံၤဒီဘ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တကူာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤလၢကျိာ် ၁၆၀ ဘျဲၣ်လံလီၤ. ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤလၢ အကကွဲၢ် ၂၂၀ ဘျဲၣ်လံလီၤ.

လၢနကျိာ်န့ၣ် “ဟီၣ်ခိၣ်သီ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ” တအိၣ်ဒံးဘၣ်. ဝံသးစူၤဃုထၢကျိာ်အဂၤတက့ၢ်.

လံာ်ကဘျံးပၤလၢ လာ်တဖၣ်အံၤဖးအီၤသ့လၢ ကျိာ်လၢတၢ်ဃုထၢပာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ