ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

လံာ်လၢ မၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်

တၢးထီခိးတၢ် ဒီး Awake! မဲးကစံ လၢဟဲထီၣ်လၢခံကတၢၢ် ဒီးလံာ်အဂၤလၢလာ်အံၤန့ၣ် ဖးလၢ online ဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ဒီလိးအီၤတက့ၢ်. ပလံာ်လဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ကလုၢ်လၢကျိာ်အါမးအဃိ နဒိကနၣ်အီၤသ့လီၤ. တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢ ကျိာ်အါမးဃုာ်ဒီးစုပနီၣ်ကျိာ်အဃိ နကွၢ်အီၤမ့တမ့ၢ် နဒီလိးအီၤသ့လီၤ. တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ထီၣ်အသီအဂၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.

 

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

ဒံၣ်ကၠံၣ်တဲၣ်လံာ်တနီၤလၢ ပပာ်ထီၣ်အီၤဖဲအံၤန့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စဲကျံးတသ့ဒံးဘၣ်

Additional Resources

လံာ်ရိဒၢးလၢ Online ဖီခိၣ်

သူဟိဝၤပှၤအုၣ်သးဖၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီး ဃုမၤလိလံာ်စီဆှံတၢ်ဂ့ၢ်လၢ online က့ၢ်.