တၢးထီခိးတၢ် ဒီး Awake! မဲးကစံ လၢဟဲထီၣ်လၢခံကတၢၢ် ဒီးလံာ်အဂၤလၢလာ်အံၤန့ၣ် ဖးလၢ online ဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ဒီလိးအီၤတက့ၢ်. ပလံာ်လဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ကလုၢ်လၢကျိာ်အါမးအဃိ နဒိကနၣ်အီၤသ့လီၤ. တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢ ကျိာ်အါမးဃုာ်ဒီးစုပနီၣ်ကျိာ်အဃိ နကွၢ်အီၤမ့တမ့ၢ် နဒီလိးအီၤသ့လီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ထီၣ်အသီအဂၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.