ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

လံာ်​လၢ မၤန့ၢ်​အီၤ​သ့​တဖၣ်

တၢးထီခိးတၢ် ဒီး Awake! မဲးကစံ လၢ​ဟဲထီၣ်​လၢခံကတၢၢ် ဒီး​လံာ်​အဂၤ​လၢ​လာ်အံၤ​န့ၣ် ဖး​လၢ online ဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ဒီလိး​အီၤ​တက့ၢ်. ပ​လံာ်လဲၢ်​တဖၣ်​န့ၣ် ဘၣ်​တၢ်​ပာ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ တၢ်​ကလုၢ်​လၢ​ကျိာ်​အါမး​အဃိ န​ဒိကနၣ်​အီၤ​သ့​လီၤ. တၢ်ဂီၤမူ​တဖၣ်​န့ၣ် ဘၣ်​တၢ်​ပာ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ ကျိာ်​အါမး​ဃုာ်ဒီး​စုပနီၣ်​ကျိာ်​အဃိ န​ကွၢ်​အီၤ​မ့တမ့ၢ် န​ဒီလိး​အီၤ​သ့​လီၤ. တၢ်​ဃုထၢ​ကျိာ်​အလီၢ်​န့ၣ် ဃုထၢ​ကျိာ်​လၢ​န​အဲၣ်ဒိး​ကွၢ်​တခါခါ ဒီး​ဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိး​န​က​ထံၣ်ဘၣ် လံာ်လဲၢ်​ဒီး​တၢ်​ပာ်ထီၣ်​အသီ​အဂၤ လၢ​ကျိာ်​ဝဲ​န့ၣ်​တက့ၢ်.

 

တၢးထီခိးတၢ်

တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​တဖၣ် ဟဲ​လၢ​ယွၤ​လၢ အပှဲၤ​ဒီး​တၢ်အဲၣ်​တဂၤ​အ​အိၣ်

ဃု​သ့ၣ်ညါ တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​တဖၣ် က​မ့ၢ်​မ​နုၤ​လဲၣ်, ဘၣ်​မနုၤ န​နာ်န့ၢ်​အီၤ​သ့​လဲၣ် ဒီး​န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အဘျုး​က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

တၢးထီခိးတၢ်

တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​တဖၣ် ဟဲ​လၢ​ယွၤ​လၢ အပှဲၤ​ဒီး​တၢ်အဲၣ်​တဂၤ​အ​အိၣ်

ဃု​သ့ၣ်ညါ တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​တဖၣ် က​မ့ၢ်​မ​နုၤ​လဲၣ်, ဘၣ်​မနုၤ န​နာ်န့ၢ်​အီၤ​သ့​လဲၣ် ဒီး​န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အဘျုး​က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

မဲးကစံတဖၣ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

လံာ်တဖၣ် ဒီး ဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ်

ဒံၣ်ကၠံၣ်တဲၣ်လံာ်တနီၤလၢ ပပာ်ထီၣ်အီၤဖဲအံၤန့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စဲကျံးတသ့ဒံးဘၣ်

Additional Resources

လံာ်ရိဒၢးလၢ Online ဖီခိၣ် (opens new window)

သူဟိဝၤပှၤအုၣ်သးဖၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီး ဃုမၤလိလံာ်စီဆှံတၢ်ဂ့ၢ်လၢ online က့ၢ်.