ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒ်တၢ်ဂဲၤဒိပူနီၢ်နီၢ်

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ လီၤသးစဲတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဖးအီၤဃုာ်ဒီး တၢ်သီၣ်လၢတၢ်ဂဲၤဒိအပူၤ, တၢ်ဒ့လၢစိၤဖဲန့ၣ်, ဒီးတၢ်တဲဖျါထီၣ်အခီပညီန့ၣ် ဒီလိးအီၤ, ဒိကနၣ်အီၤ ဒီးထံၣ်မှံကွၢ်တက့ၢ်. နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ စုပနီၣ်ကျိာ်စ့ၢ်ကီးသ့လီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒ်တၢ်ဂဲၤဒိပူနီၢ်နီၢ် အိၣ်တမံၤမံၤလၢ ကျိာ်အံၤဧါန့ၣ်လီၤ. နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒ်န့ၣ်အဂီၢ် စံၢ်ထၢနုာ်တၢ်ဂဲၤဒိပူအခိၣ်တီတနီၤ မ့တမ့ၢ် လံာ်စီဆှံအမံၤတက့ၢ်.

 

အဲၣ်ဒိးကွၢ်
တၢ်​လွံၢ်​နၢၣ်​ဖိ
လံာ်​စ​ရီ

“Who Is on Jehovah’s Side?” (Exodus 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

“For This I Have Come Into the World” (Matthew 21:23-46; 22:15-46)

ယဟိဝၤမ့ၢ် ယွၤအမ့ၢ်အတီ ထဲတဂၤဧိၤလီၤ (၁ စီၤပၤ ၁၆:၂၉-၃၃; ၁ စီၤပၤ ၁၇:၁-၇; ၁ စီၤပၤ ၁၈:၁၇-၄၆; ၁ စီၤပၤ ၁၉:၁-၈)