ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်ဖး​လံာ်စီဆှံ​ဒ်​တၢ်ဂဲၤဒိပူ​နီၢ်နီၢ်

လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​လၢ လီၤသး​စဲ​တဖၣ်​န့ၣ် ဘၣ်​တၢ်ဖး​အီၤ​ဃုာ်ဒီး တၢ်သီၣ်​လၢ​တၢ်​ဂဲၤဒိ​အ​ပူၤ, တၢ်​ဒ့​လၢ​စိၤ​ဖဲ​န့ၣ်, ဒီး​တၢ်​တဲဖျါ​ထီၣ်​အခီပညီ​န့ၣ် ဒီလိး​အီၤ, ဒိကနၣ်​အီၤ ဒီး​ထံၣ်​တ​မှံ​ကွၢ်​တက့ၢ်. န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​အီၤ​လၢ စုပနီၣ်​ကျိာ်​စ့ၢ်ကီး​သ့​လီၤ.

တၢ်​ဃုထၢ​ကျိာ်​အလီၢ်​န့ၣ် ဃုထၢ​ကျိာ်​လၢ​န​အဲၣ်ဒိး​ကွၢ်​တခါခါ ဒီး​ဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိး​န​က​ထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဖး​လံာ်စီဆှံ​ဒ်​တၢ်ဂဲၤဒိပူ​နီၢ်နီၢ် အိၣ်​တမံၤမံၤ​လၢ ကျိာ်​အံၤဧါ​န့ၣ်​လီၤ. န​က​ထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဖး​လံာ်စီဆှံ​ဒ်​န့ၣ်​အဂီၢ် စံၢ်​ထၢနုာ်​တၢ်ဂဲၤဒိပူ​အ​ခိၣ်တီ​တနီၤ မ့တမ့ၢ် လံာ်စီဆှံ​အ​မံၤ​တက့ၢ်.

 

အဲၣ်ဒိးကွၢ်