ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢးထီခိးတၢ် ဒီး Awake! မဲးကစံ​တဖၣ်​

ပ​မဲးကစံ​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ဒိးသန့ၤ​အီၤ​လၢ​လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ န​ဒီလိး​အီၤ​သ့​လၢ ကျိာ်​လၢ​အ​ကယၤ​တဖၣ်​ ဃုာ်ဒီး စုပနီၣ်​ကျိာ်​လီၤ. တၢးထီခိးတၢ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ ဒုး​သ့ၣ်ညါ​ပှၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်​တၢ်မၤ​အသး​တဖၣ်​န့ၣ်​ ဘၣ်ထွဲ​လိာ်အသး​ဒီး လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်​တဲဆိ​ပာ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်အံၤ​မၤမုာ်​ထီၣ်​ပှၤသး​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​ ဒီး​မၤ​အါထီၣ်​ တၢ်နာ်​ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​လီၤ. မ့မ့ၢ် Awake! န့ၣ်​မၤစၢၤ​ပှၤလၢ မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ တၢ်​သဘံၣ်ဘုၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ ပ​က​ဘၣ်​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​အီၤ​ဒ်လဲၣ်​ ဒီး​မၤစၢၤ​ပှၤလၢ ပ​က​နာ်​အါထီၣ်​ တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ်​အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​လၢ အိၣ်ဒီး​တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး ဒီး​တၢ်ဘံၣ်​တၢ်ဘၢ​လီၤ.

တၢ်​ဃုထၢ​ကျိာ်​အလီၢ်​န့ၣ်​ ဃုထၢ​ကျိာ်​လၢ​န​အဲၣ်ဒိး​ကွၢ်​တခါခါ ဒီး​ဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိး​န​က​ထံၣ်ဘၣ်​ မဲးကစံ​ဒီး​တၢ်​ပာ်ထီၣ်​အဂၤ လၢ​ကျိာ်​ဝဲ​န့ၣ်​တက့ၢ်.

 

အဲၣ်ဒိးကွၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

တၢးထီခိးတၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်