ပမဲးကစံလၢ ဘၣ်တၢ်ဒိးသန့ၤအီၤလၢလံာ်စီဆှံန့ၣ် နဒီလိးအီၤသ့လၢ ကျိာ် ၂၀၀ ဘျဲၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး စုပနီၣ်ကျိာ်လီၤ. တၢးထီခိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဒီး လံာ်စီဆှံအတၢ်တဲဆိပာ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤသးလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ် ဒီးမၤအါထီၣ် တၢ်နာ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လီၤ. မ့မ့ၢ် Awake! န့ၣ်မၤစၢၤပှၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤဒ်လဲၣ် ဒီးမၤစၢၤပှၤလၢ ပကနာ်အါထီၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်သီလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤ.

တၢ်ဃုထၢကျိာ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွၢ်တခါခါ ဒီးဆီၣ်လီၤ ကွၢ်ဃု ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် မဲးကစံဒီးတၢ်ပာ်ထီၣ်အဂၤ လၢကျိာ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.