TI PAGWANAWANAN Nobiembre 2009

TOPIKO ITI AKKUB

Ti Di Umiso a Sursuro Mangpataud iti Sabali Pay a Di Umiso a Sursuro

Idiligmo dagitoy a di umiso a sursuro iti talaga nga isursuro ti Biblia.

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 1: Imortal Kano ti Kararua

Ammuem no ania ti kunaen ti Biblia maipapan iti kararua.

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 2: Matutuok Kano Dagiti Nadangkes idiay Impierno

Talaga kadi a ti naayat a Dios tutuokenna iti agnanayon dagiti tattao?

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 3: Mapan Kano Idiay Langit ti Amin a Naimbag a Tattao

Ti kaaduan kadagiti naimbag a tattao ket agbiag kadi idiay langit wenno ditoy daga?

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 4: Trinidad Kano ti Dios

Ti sao a Trinidad wenno ti sasao a tallo a Persona iti maymaysa a Dios ket saan a masarakan iti Biblia. Apay?

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 5: Ni Maria Kano ti Ina ti Dios

Ammuem ti nagtaudan ti panagdayaw ken ni Maria ken no ania a talaga ti kuna ti Biblia maipapan ken ni Maria.

TOPIKO ITI AKKUB

Di Umiso a Sursuro 6: Anamongan Kano ti Dios ti Panagusar Kadagiti Imahen ken Ladawan iti Panagdayaw

Ammuem no apay a pinakdaaran ni apostol Juan dagiti Kristiano maibusor iti panagusar kadagiti imahen.

TULBEK TI NARAGSAK A PAMILIA

No Kasapulan ti Asawam ti Naisangsangayan a Pannakaaywan

Basaem ti tallo a singasing a makatulong iti panagasawa no nakaro ti sakit ti maysa.

Ti Biblia—Naisangsangayan ti Pannakaitalimengna

Ammuem no kasano a dandani napukaw ti Biblia, ken no kasano a ti pannakaitalimengna ket pammaneknek a naisangsangayan daytoy a libro.