Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LUGLUGAR KEN TATTAO

Panagpasiar Idiay Belize

Panagpasiar Idiay Belize

BASSIT laeng ti Belize ngem agduduma ti makita sadiay—kas kadagiti kabakiran ken adu nga isla a nalikmut iti bumerde nga asul a baybay. Nupay kasta, ti nadumaduma nga aglawlawna ket pangrugian laeng dagiti nakaskasdaaw a gameng ti Belize.

Ginasut a kita ti tumatayab ken animal ti masarakan iti daytoy a pagilian. Karaman kadagitoy ti natayengteng ti kolorna a keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus) ken ti Baird’s tapir (Tapirus bairdii) a kasla goma ti agongna a kabagian ti rhino a naparagsit iti daga ken iti danum! Adda met ditoy ti managputputong a jaguar (Panthera onca). Kinapudnona, adda iti Belize ti kaunaan a masalsalakniban a lugar iti lubong para kadagiti jaguar.

Adda iti Belize ti kaunaan a masalsalakniban a lugar iti lubong para kadagiti jaguar

Ti Belize ket paset idi ti sibilisasion dagiti Maya. Idi 1500’s, simmangpet dagiti Espaniol a konkistador ngem dida naan-anay a naabak dagiti Maya. Idi agangay, ti lugar ket kontroladon dagiti Briton ken idi 1862, opisial nga indeklarada a sakup daytan ti British Honduras. Idi 1981, nawayawayaan met laeng ti Belize.

 Kas iti aglawlawda, agduduma met ti kolor ti kudil dagiti umili ti Belize. Dagiti Creole, East Indian, Garifuna, Maya, ken Mestizo ti dadduma a kangrunaan a katutubo a grupo ditoy. Mannakigayyem ken nadayaw dagiti umili. No makisarita dagiti ubbing kadagiti adulto, kanayon nga usarenda ti sasao a “Miss” wenno “Mister” ken sumungbatda iti “Wen, ma’am” wenno “Saan, sir.”

Tiendaan iti Belize City

Addada kongregasion dagiti Saksi ni Jehova ditoy nga agus-usar iti American Sign Language, Belize Kriol, Espaniol, Ingles, Low German, Mandarin Chinese, ken Maya (Mopán). Idi 2013, agarup 1 iti kada 40 nga umili ti Belize ti nakikadua kadagiti Saksi a nangselebrar iti Pananglaglagip iti ipapatay ni Kristo.

AMMOM KADI? Nasurok a 290 a kilometro ti kaatiddog ti kadilian wenno baknad ti korales ti Belize. Paset dayta ti maikadua a kadakkelan a kadilian iti lubong. Ti Great Barrier Reef iti Australia ti kadakkelan.

Ti baknad ti korales ti Belize ket paset ti maikadua a kadakkelan a kadilian iti lubong