Agtalinaedka iti Ayat ti Dios

Tumulong kenka daytoy a publikasion nga agtultuloy a mangiyaplikar iti biagmo kadagiti prinsipio ti Biblia tapno makapagtalinaedka iti ayat ti Dios.

Surat ti Bagi a Manarawidwid

Parparegtaen ti Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova ti amin a mangay-ayat ken Jehova a surotenda ti ulidan ni Jesus, a nagtalinaed iti ayat ni Amana.

KAPITULO 1

“Daytoy ti Kaipapanan ti Ayat iti Dios”

Ilawlawag ti Biblia iti simple a sasao no kasano a maipakitatayo nga ay-ayatentayo ti Dios.

KAPITULO 2

Kasano a Masalimetmetam ti Nasayaat a Konsiensia?

Posible kadi ti maaddaan iti nadalus a konsiensia a saan a nadalus iti imatang ti Dios?

KAPITULO 3

Ayatem Dagidiay Ay-ayaten ti Dios

Pilpilien a naimbag ni Jehova dagiti pakigayyemanna, ket kastatayo met koma.

KAPITULO 4

Apay a Raementayo ti Autoridad?

Ibaga ti Biblia ti tallo a kangrunaan a benneg ti biag a kidkiddawen ti Dios a raementayo ti autoridad ti sabsabali.

KAPITULO 5

No Kasano ti Agtalinaed a Saan a Paset ti Lubong

Ibaga ti Sao ti Dios ti lima a pamay-an nga agbalintayo a saan a paset ti lubong.

KAPITULO 6

No Kasano ti Agpili iti Nasayaat a Paglinglingayan

Adda tallo a saludsod a makatulong kenka nga agpili a nainsiriban.

KAPITULO 7

Ipatpategmo Kadi ti Biag a kas iti Panangipateg ti Dios?

Ania ti ramanen ti saan a panangpapatay iti pada a tao?

KAPITULO 8

Ay-ayaten ti Dios Dagiti Nadalus a Tattao

Matulongannaka ti Biblia a mangliklik kadagiti aramid a mamagbalin kenka a narugit iti imatang ni Jehova.

KAPITULO 9

Adaywam ti Pannakiabig

Kada tawen, rinibu a Kristiano ti makaaramid iti seksual nga imoralidad. Kasanom a maliklikan ti mabiktima iti daytoy nga appan?

KAPITULO 10

Panagasawa—Sagut ti Naayat a Dios

Kasanoka a makapagsagana para iti naballigi a panagasawa? No naasawaankan, ania ti aramidem tapno agpaut ti panagasawayo?

KAPITULO 11

“Ti Panagasawa Nadayaw Koma”

Adda innem a saludsod a makatulong tapno mapasayaat ti panagasawayo.

KAPITULO 12

Sawem ti “Naimbag a Maipaay a Pangpabileg”

Ti sasao ket mabalin a makapasakit wenno makapabileg. Ammuem no kasano nga usaren daytoy a sagut sigun iti nangirantaan ni Jehova.

KAPITULO 13

Dagiti Selebrasion a Di Makaay-ayo iti Dios

Adda dagiti selebrasion ken piesta nga agparang a pakaidayawan ti Dios ngem saan gayam a makaay-ayo kenkuana.

KAPITULO 14

Mapagtalkanka Koma iti Amin a Banag

Adda ti masapul nga aramidentayo sakbay nga agbalintayo a mapagtalkan iti sabsabali.

KAPITULO 15

Pagrag-oam ti Napinget a Panagtrabahom

Dagiti sungbat iti lima a saludsod ket makatulong kenka nga agdesision no awatem wenno saan ti maysa a trabaho.

KAPITULO 16

Busorem ti Diablo ken Dagiti Pangallilawna

Ammotayo ti pannakabalin ni Satanas ngem saantayo a pakakumikoman dayta. Apay?

KAPITULO 17

Pabilgem ti Kasasantuan a Pammatim

Adda tallo nga addang a makatulong kenka a mangpabileg iti pammatim tapno makapagtalinaedka iti ayat ti Dios.

APENDISE

No Kasano ti Panangtrato iti Nailaksid

Talaga kadi a nasken a naan-anaya liklikantayo dagiti nailaksid?

APENDISE

Kaano ken Apay a Kasapulan ti Agdalungdong?

Ipakita ti Biblia ti tallo a napateg a banag a makatulong kenka a mangsungbat.

APENDISE

Panagsaludo iti Bandera, Panagbutos, ken Serbisio Sibil

Ania a Nainkasuratan a bilin ti makatulong kenka a maaddaan iti nadalus a konsiensia kadagitoy a banag?

APENDISE

Babbabassit a Kapaset ti Dara ken Dagiti Pamay-an ti Panagopera

Babaen ti panangaramid kadagiti simple nga addang, mapagballigiam dagiti karit a maipasango kenka mainaig iti panangagas.

APENDISE

Maisardengmo ti Masturbasion

Kasanom a mapagballigian daytoy a narugit nga aramid?

APENDISE

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Diborsio ken Panagsina

Sigun iti Biblia, ania a kasasaad a mabalin a makiasawa manen ti maysa a nakidiborsio?

APENDISE

Panangrisut Kadagiti Di Pagkikinnaawatan Mainaig iti Negosio

Mabalin kadi nga idarum ti maysa a Kristiano ti kapammatianna?