2 Timoteo 1:1-18

1  Ni Pablo, maysa nga apostol ni Kristo Jesus babaen ti pagayatan ti Dios+ maitunos iti kari ti biag+ a naikaykaysa ken Kristo Jesus,+  agpaay ken Timoteo, maysa a dungdungnguen nga anak:+ Maadda koma ti di kaikarian a kinamanangngaasi, asi, talna manipud iti Dios nga Ama ken ni Kristo Jesus nga Apotayo.+  Agyamanak iti Dios, a pangipapaayak ti sagrado a panagserbi+ kas iti inaramid dagidi ammak+ ken buyogen ti nadalus a konsiensia,+ a saanak a pulos namingga a manglaglagip kenka kadagiti ararawko,+ rabii ken aldaw  nga il-iliwek a makitaka,+ bayat a malaglagipko dagiti luam, tapno mapnoak iti rag-o.  Ta malagipko ti adda kenka a pammati+ nga awan aniaman a panaginsisingpetna,+ ken immuna a nagtaeng ken ni apongmo a baket a Loida ken ni Eunice nga inam, ngem agtalekak nga adda met kenka.  Maigapu met laeng itoy ipalagipko kenka a parangrangem a kas apuy+ ti sagut+ ti Dios nga adda kenka babaen ti panangipatayko kenka kadagiti imak.+  Ta ti Dios inikkannatayo saan a ti espiritu ti kinatakrot,+ no di ket ti pannakabalin+ ken ti ayat ken ti kinasimbeng ti panunot.+  Gapuna dika ibain ti pangsaksi maipapan iti Apotayo,+ saannak met nga ibain kas maysa a balud maigapu kenkuana,+ no di ket makipasetka iti panagsagaba+ iti dakes maipaay iti naimbag a damag maitunos iti pannakabalin ti Dios.+  Insalakannatayo+ ken inayabannatayo iti nasantuan a panangayab,+ saan a gapu kadagiti aramidtayo,+ no di ket gapu iti bukodna a panggep ken di kaikarian a kinamanangngaasi. Naited daytoy kadatayo mainaig ken Kristo Jesus sakbay dagiti napaut a tiempo,+ 10  ngem ita napagbalinen a silalawag a makita babaen ti pannakaiparangarang+ ti Manangisalakantayo, ni Kristo Jesus, a namagpatingga iti ipapatay+ ngem nangipaay ti lawag+ iti biag+ ken di panagrupsa+ babaen ti naimbag a damag,+ 11  a nakadutokak kas manangaskasaba ken apostol ken mannursuro.+ 12  Maigapu met laeng itoy sagsagabaek met+ dagitoy a banag, ngem saanak a mabain.+ Ta ammok daydiay pinatik, ket agtalekak a kabaelanna a saluadan+ ti intalekko kenkuana agingga iti dayta nga aldaw.+ 13  Itultuloymo a salimetmetan ti pagtuladan iti makapasalun-at+ a sasao a nangngegmo kaniak agraman ti pammati ken ayat a mainaig ken Kristo Jesus.+ 14  Daytoy nasayaat a naitalek+ saluadam babaen ti nasantuan nga espiritu nga agtataeng kadatayo.+ 15  Ammom daytoy, nga amin a lallaki idiay distrito ti Asia+ timmallikudda kaniak.+ Mairaman kadakuada da Figelo ken Hermogenes. 16  Ti Apo ipaayna koma ti asi iti sangakabbalayan ni Onesiforo,+ agsipud ta masansan nga inyegannak iti pakabang-aran,+ ket saanna nga imbain dagiti kawarko.+ 17  Iti kasupadina, idi isu adda idiay Roma, sigaganetget a sinapulnak ket nasarakannak.+ 18  Ti Apo ipaayna koma kenkuana nga isu makasarak iti asi+ manipud ken Jehova iti dayta nga aldaw.+ Ket ammom la unay dagiti amin a panagserbi nga impaayna idiay Efeso.

Footnotes