Mapan iti linaonna

Mayo 30, 2019
ANIA TI BARO?

Baro a Seksion—Kapkapadasan

Baro a Seksion—Kapkapadasan

Ti jw.org a website ket addaan itan iti seksion a napauluan iti “Kapkapadasan.” Makitam iti daytoy a seksion ti serye a “Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag” agraman ti dadduma a baro ken datin a naipablaak a kapkapadasan dagiti Saksi ni Jehova.

Iti JW Library app, ti baro a seksion a “Kapkapadasan” ket naglaon laeng kadagiti baro a naipablaak a kapadasan.

Makitam ti seksion a “Kapkapadasan” iti website-tayo iti uneg ti “Maipapan Kadakami.” Iti JW Library app, makitam dayta iti uneg ti “Artikulo nga Addaan Serye.”