A TAKU aomata aika a kakoauaa te reirei ae te Temanna n teniman bwa teniman aomata i nanon te Atua, bwa te Tama, te Nati, ao te Taamnei ae Raoiroi. E taekinaki iai bwa a boraoi aomata aika teniman aikai n tatabemania nako, n te aro are a bane ni moan te mwaaka, ao a bane n akea moan rikia. Ni kaineti ma te reirei ibukin te Temanna n teniman, te Tama bon te Atua, te Nati bon te Atua, ao te Taamnei ae Raoiroi bon te Atua naba. Ma e ngae n anne, bon tii temanna te Atua.

 A bati taani kakoauaa te Temanna n teniman ake a taku bwa a aki kona ni kabwarabwaraa te reirei aei. Ma a kakoauaa bwa iai te reirei aei n te Baibara. Ma e riai n ataaki bwa bon akea te taeka ae “Temanna n teniman” n te Baibara. Ma te koaua bwa iai kabwarabwaraana n te Baibara? Ni kaekaan anne, ti na nora ngkai te kibu teuana ae bati n taekinaki irouia taani kakoauaa te Temanna n teniman ibukin boutokaan te reirei anne.

“BON TE ATUA TE TAEKA”

E taku Ioane 1:1, (BK): “I maini karikani bai, ao boni iai te Taeka. E memena te Taeka iroun te Atua. Ao bon te Atua te Taeka.” Rimwi riki n te mwakoro anne, e katereterea Ioane bwa Iesu bon “te Taeka.” (Ioane 1:14BK) Kioina ngke e aranaki te Taeka bwa te Atua, a a motikia naba tabeman bwa, ‘Te Nati anne ao te Tama a uaia ni mena i nanon te Atua ae tii temanna.’

Ururinga are mwakoron te Baibara aei e moani koreaki n te taetae ni Kuriiti. Imwina riki, a a manga raira te Baibara ni Kuriiti taan rairai nakon taetae riki tabeua. Ma iai taan raira te Baibara aika a aki kabonganai taeka aika “bon te Atua te Taeka.” Bukin tera? Ibukina bwa e kaineti anne ma aia atatai i aon te taetae ni Kuriiti are e koreaki ngkoa iai te Baibara. N aia iango taan rairai aikai, e riai n rairaki te kibu ae “bon te Atua te Taeka” n te aro ae kaokoro. N te aro raa? Aikai tabeua katoto: “Ai aron te atua te Rokou [ke te Taeka].” (A New Translation of the Bible) “Bon te atua temanna te Taeka.” (The New Testament in an Improved Version) “E mena te Taeka i rarikin te Atua ao titeboo arona ma ngaia.” (The Translator’s New Testament) Ni kaineti ma taian raitaeka aikai, te Taeka bon tiaki te Atua. * Ma ibukin rietatan nakoana i aoia ana karikibwai Iehova, e a atongaki iai te Taeka bwa “te atua temanna.” Nanon te taeka ae “te atua” ikai bon “te aomata ae mwaaka.”

KAREKEI RIKI RONGORONGO AIKA KOAUA

Angia aomata a aki ataa te taetae ni Kuriiti are e koreaki ngkoa iai te Baibara. Mangaia are ko na kangaa n ota n are e nanonna te abotoro Ioane? Iangoa te katoto aei: E kabwarabwaraa te reirei teuana te tia reirei nakoia ana ataei. Imwina e oti bwa a kakaokoro  nako otaia ataein te reirei i aon aroni kabwarabwaraana. A na kangaa ataein te reirei ni buokaki iai? A kona ni manga butiia te tia reirei bwa e na kamataataa riki. Akea te nanououa bwa a na buokaki ni kaotaaki raoi imwini kamatataan bwaai tabeua riki aika a reitaki ma te reirei anne. N aron naba anne, ngkana ko kan ataa ae nanonaki n Ioane 1:1, ko kona n nori riki rongorongon nakoan Iesu n ana Euangkerio Ioane. Karekean am atatai i aon rongorongo tabeua aika a reitaki ma te reirei aei e na buokiko bwa ko na ota raoi iai.

N te katoto, iangoa riki are e koreia Ioane ni mwakoro 1, kibuna 18: “Bon akea temanna ae e a tia n nora te Atua [ae Moan te Mwaaka].” Ma a a tia aomata n nora Iesu are te Nati, bwa e kangai Ioane: “E riki n aomata te Taeka [Iesu], ao e maeka i buakora. Ti a tia n nora mimitongina.” (Ioane 1:14BK) E nang kangaa ngkanne n riki te Nati bwa rabwatan naba te Atua ae Moan te Mwaaka? E taku naba Ioane bwa “E memena te Taeka iroun te Atua.” Ma e na kangaa te aomata ni memena iroun temanna ao n riki naba bwa ngaia? Irarikin anne, n aron ae koreaki n Ioane 17:3, BG e katereterea iai Iesu kaokorona ma Tamana are i karawa. E arana Tamana bwa “te Atua ae ti temanna ae koaua.” N raabanen ana Euangkerio Ioane, ao e a kamataataa te reirei aei ni kangai: “Ma a koreaki aikai, ba kam aonga ni kakoaua Iesu ba bon te Kristo, are Natin te Atua.” (Ioane 20:31, BG) Noria bwa e aki aranaki Iesu bwa te Atua, ma bon Natin te Atua. Rongorongo aika raka aikai man ana Euangkerio Ioane, a kamataataa raoi nanon Ioane 1:1. Iesu ae te Taeka bon “te atua temanna,” are nanona bwa iai nakoana ae rangi ni kakannato ma e aki boraoi ma te Atua are Moan te Mwaaka.

KAKOAUAA TE RONGORONGO

Iangoa riki te katoto are taekan te tia reirei ao ataein te reirei. Iangoia bwa aongkoa bon iai naba ataei ake a teimatoa n nanououa, imwin ana kabwarabwara kaua te tia reirei. Tera ae a kona ni karaoia? A kona ni manga kakaaea otaia n te reirei naba anne iroun te tia reirei riki temanna. Ngkana e bon inanoi naba ana kabwarabwara te kauoman n tia reirei ma are te moan, ao a nang bae n toki ngkanne nanououaia ataein te reirei. N aron naba anne, ngkana ko aki koaua raoi n te bae e taekinna te tia korea te Baibara ae Ioane ibukin taekan te reitaki i marenan Iesu ma te Atua ae Moan te Mwaaka, ko kona ngkanne ni manga nora ana rongorongo iai te tia korea te Baibara temanna. Iangoa ae koreaki irouni Mataio bwa te katoto. Ni kaineti ma tokin te waaki ae ngkai, e korea iai ana taeka Iesu ae kangai: “Ma akea ae ata rokon te bong arei ma te aua arei, ao a aki ataia naba anerani karawa, ao E aki ataia te Nati, ma bon ti te Tama ae ataia.” (Mataio 24:36, BG) E na kangaa ni kakoauaaki n taeka aikai bwa Iesu bon tiaki te Atua ae Moan te Mwaaka?

E taku Iesu bwa e atatai riki te Tama nakon te Nati. Ngkana ngaia bwa Iesu boni mwakoron naba te Atua ae Moan te Mwaaka, e riai ni boraoi ngkanne ana atatai ma ana atatai te Tama. Mangaia are e aki kona ni boraoi te Nati ao te Tama. Ma a kona ni manga kangai tabeman: ‘Uoua iterani maiun Iesu bwa e taetae ngkanne ikai bwa te aomata.’ Ma ngkana e eti anne, tera ngkanne aron te taamnei ae raoiroi? Ngkana ngaia bwa bon te Atua naba n aron te Tama, e aera ngkai e aki taekinna Iesu bwa te taamnei ae raoiroi e atai naba baike e atai te Tama?

Ngkai ko teimatoa n reirei n te Baibara, ko na bae n taneiai ma rongorongon riki te Baibara aika a bati ake a irekereke ma te reirei aei. A taekina raoi te koaua ibukin te Tama, te Nati, ao te taamnei ae raoiroi.Taian Areru 90:2; Mwakuri 7:55; I-Korote 1:15.

^ bar. 3 Ibukini kabwarabwaraan riki Ioane 1:1, nora iteraniba 24-25 n Te Taua-n-Tantani ae bwain Nobembwa 1, 2008-E ae boreetiaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.