Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Korote 1:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1, 2)

  • Te kakaitau n aia onimaki I-Korote (3-8)

  • Tataroan te rikirake n taamnei (9-12)

  • Tabeni Kristo ae moan te kakawaki (13-23)

  • E mwakuri korakora Bauro ibukin te ekaretia (24-29)

1  Ngai ae Bauro ae ana abotoro Kristo Iesu n ana kantaninga te Atua, ma tarira ae Timoteo,+  I koroboki nakoia te koraki aika itiaki* ao taari aika kakaonimaki aika taan rimwini Kristo i Korote: Ke e mena iroumi te akoi ae rianako ma te rau mairoun te Atua ae Tamara.  Ti aki toki ni kaitaua te Atua ae Taman ara Uea ae Iesu Kristo ngkana ti tataro ibukimi,  kioina ngkai ti ongo taekan ami onimaki ni kaineti ma Kristo Iesu ma ami tangira ibukia te koraki aika itiaki* ni kabane,  ibukin te kantaninga are kamenaaki imwaimi i karawa.+ Kam ongo taekan te kantaninga aei ngkoa ngke e taekinaki te koaua nakoimi ae taekan te rongorongo ae raoiroi  are roko iroumi. E tabe ni karikiuaa ma n rarakarake n te aonnaba+ ni kabutaa te rongorongo ae raoiroi, n aron are e riki naba i buakomi, man te bong are kam ongo ao n ataa raoi iai te koaua ibukin ana akoi ae rianako te Atua.  Anne ae kam reiakinna mairoun Ebabera+ are raora n toro ae tangiraki, ae ana minita ae kakaonimaki te Kristo are e onei mwira.  E kaota naba nakoira ami tangira ae reke rinanon taamnein te Atua.  Anne bukina naba ae man te bong are ti ongo iai ao ti aki toki n tataro ibukimi+ ma ni bubutii bwa kam na kaonaki n te atatai ae eti+ ibukin ana kantaninga te Atua, n te wanawana ni kabanea ao n te ataibwai are e anga taamnein te Atua,+ 10  bwa kam aonga n nakonako n te aro ae tau i matan Iehova* ni karekea iai kakukureiana ni bwaai ni kabane, ngkai kam teimatoa ni karikiuaa ni mwakuri nako aika raraoi, ao n rikirake n te atatai ae eti n taekan te Atua.+ 11  Ao kam bia kakorakoraaki n te mwaaka ae kam kainnanoia ae reke mani mimitongini mwaakana,+ bwa kam aonga n nanomwaaka ni bwaai ni kabane ma te taotaonakinnano ao te kimwareirei, 12  ngkai kam kaitaua te Tama are katauingkami bwa kam na ibuokanibwai n tibwangaia te koraki aika itiaki*+ ake a mena n te oota. 13  E kamaiuira mani mwaakan te rotongitong+ ao e uotira nakon ana tautaeka n uea Natina are e tangiria, 14  are e reke mairouna kainaomataara n te kaboomwi, are kabwaraan ara bure.+ 15  Boni ngaia katotongan te Atua ae aki nonoraki,+ ae te moanibung i buakoni baika karikaki ni kabane,+ 16  ibukina bwa nikirani bwaai ake i karawa ao i aon te aba, a boni karikaki rinanon teuaei, aika baika nonoraki ao baika aki nonoraki,+ e ngae ngke taiani kaintokanuea ke taian nakoa n uea ke taian tautaeka ke taiani mwaaka ni kairiri. A bane ni karikaki baikai rinanon+ ao ibukin teuaei. 17  Ao bon iai ngaia imwaini baikai ni kabane,+ ao a bane n riki baikai rinanon teuaei, 18  ao boni ngaia atun te rabwata, ae te ekaretia.+ Boni ngaia moani bwaai nako, ae te moanibung mai buakoia maate,+ bwa e aonga n riki bwa te moanibwai ni bwaai nako, 19  ibukina bwa e kukurei te Atua bwa a na kororaoi bwaai ni kabane i nanon teuaei,+ 20  ao rinanon teuaei e a raoiakini bwaai ni kabane+ te Atua bon nakoina, ngke e karekea te raoi rinanon raraan+ teuaei are kawawaeaki i aon te kai ni kammaraki,* n aki ongeia bwa bwain te aonnaba ke bwaini karawa. 21  Ni koauana, kam a tia ngkoa n ianena ma te Atua ao kam kairiribai nakoina, ibukina bwa kam kaatuui ami iango i aoni mwakuri aika bubuaka. 22  E a tia ngkai te Atua ni karekea te raoi rinanon rabwatan teuaei ni matena, bwa e aonga ni kaotingkami bwa kam itiaki ao akea kabuakakaami ma bukinami i matana,+ 23  ngkana kam teimatoa i nanon te onimaki+ ma ni kateimatoaaki i aon aana+ ao ni kaneneaki,+ n aki kamwaingaki man te kantaninga ae reke man te rongorongo ae raoiroi ane kam ongora anne, ae tataekinaki n taabo nako aika i aani karawa.+ I a riki bwa te minita ngai ae Bauro bwa N na tataekina te rongorongo ae raoiroi aei.+ 24  I a kimwareirei ngkai ni marakiu ibukimi,+ ao I taku bwa e tuai koro rawawatau i rabwatau ibukin te Kristo ni kaineti ma rabwatana,+ ae taekan te ekaretia.+ 25  I a riki bwa te minita ibukin te ekaretia aei n aron te mwioko+ mairoun te Atua, are I anganaki ibukimi bwa N na kakororaoa tataekinan ana taeka te Atua, 26  ae te bwai ae raba ae tabu+ are karabaaki ngkoa man taiani waaki ake i aon te aba*+ ao man rooro ake a a bwakanako. Ma e a kaotaki ngkai nakoia ana koraki aika itiaki.*+ 27  Ao e kukurei te Atua ni kaotia nakoia te koraki aika itiaki taekan te kaubwai ae mimitong ae reitaki ma te bwai ae raba ae tabu+ aei ae tabe ni kaotiotaki i buakoia natannaomata. Te baei boni katiteuanaakimi ma Kristo are nanona kantaningaan reken te mimitong+ ma ngaia. 28  Bon teuaei are ti tataekinna, ao ti kaungaia aomata nako ma n reireinia ma te wanawana ni kabanea, bwa ti aonga ni kaotiia nakon te Atua bwa aomata aika kororaoi aroia ni katiteuanaakia ma Kristo.+ 29  Ao ibukin aei I mwakuri korakora ni kakorakoraai rinanoni mwaakana ae mwamwakuri i nanou.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke, “tabu.”
Nora Buk. A5.
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taai aika nako.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “tabu.”