E KATEAKI te tua nakoia Kristian bwa a na kakaraoa Kauringani mateni Kristo. E aranaki naba te kauring aei bwa “ana katairiki te Uea.” (1 I-Korinto 11:20) Tera ae rangi ni kakawaki iai? E riai ni karaoaki n ningai ao e kangaa aroni karaoana?

E moana karaoan te kauring aei Iesu Kristo n 33 C.E. n te tairiki are a karaoa iai aia Toa ae te Riao I-Iutaia. E bubukamaruaki te Toa ae te Riao teuana te tai n te ririki n te ka-14 ni bong, n aia namwakaina I-Iutaia are Nitian. Ibukini warebwaian te bongi n namwakaina anne, a tataningaa rokon te bong I-Iutaia are e boraoi iai aoan te ngaina ao te bong ni moan iteran te ririki. Te bong aei are e katautauaki bwa e na bwakara 12 te aoa te ngaina ao 12 te aoa te rotongitong. Ngkana e a moanna ni maama namwakaina imwin te bong anne, ao e a moanaki naba iai te namwakaina are Nitian. E a tibwa roko ngkanne te Toa ae te Riao 14 te bong imwina, imwini bungin taai.

E bukamarua te Toa ae te Riao Iesu ma ana abotoro ao e a kanakoa naba Iuta Itekariota. Imwin anne, e a moana karaoan Ana Katairiki te Uea. E onea raoi mwin aia Toa ae te Riao I-Iutaia te kauring aei, mangaia are ti riai naba ni kakaraoia tii te taina ni katoa ririki.

E koreaki ae kangai n ana Euangkerio Mataio: “E anaa te bwerena Iesu ma n tataro ni katituaraoi, ao e oteia, ao e taku nakoia taan rimwina ngke e angania: ‘Kam na  anaia ni kanna. E tei te baei ibukin rabwatau.’ E anaa te mwangko ao ngke e a tia n tataro ni katituaraoi nakon te Atua, ao e angania ao e taku: ‘Moi iai, ngkami ni kabane, bwa e tei te baei ibukin raraau ae “raraan te berita,” ae e na kawawaeaki ibukia aika bati ibukini kabwaraani buure.’”Mataio 26:26-28.

A kakoauaa tabeman bwa e boni bita te bwerena Iesu nakon irikona, ao te wain nakon raraana. Ma ni koauana, e bon teimatoa naba n tabwanin rabwatan Iesu ngke e anga te bwerena. A boni kana raoi rabwatan Iesu ana abotoro ma n nima raraana? A aki, bwa e tabuaki n ana tua te Atua, ao anne ai bon te kang aomata. (Karikani Bwaai 9:3, 4; Nakoaia Ibonga 17:10) E taku Iesu n Ruka 22:20: “E tei te mwangko aei ibukin te berita ae boou ae aanaki n raraau ae e na kawawaeaki ibukimi.” Te koaua bwa e bon riki te mwangko anne bwa “te berita ae boou”? E aki kona n riki anne, kioina ngkai te berita bon te boraraoi, ao tiaki te bwai ae kona n ringaki.

Mangaia are te bwerena ma te wain bon tii taiani banna. E tei te bwerena ibukin rabwatani Kristo ae kororaoi. E kabongana nikiran te bwerena Iesu are karaoaki iai te Toa are Riao. Akea te bwai ni kariki ke te iiti ae renganaki i buakon te bwerena aei. (Te Otinako 12:8) E kona n tei te bwai ni kariki n te Baibara ibukin te bure ke te buakaka. Mangaia are e tei te bwerena ibukin rabwatan Iesu ae kororaoi are e kareanna. Bon akea te bure iai.Mataio 16:11, 12; 1 I-Korinto 5:6, 7; 1 Betero 2:22; 1 Ioane 2:1, 2.

E tei te wain ae uraura ibukin raraan Iesu. Te raraa anne e kamatoaa te berita ae boou. E taku Iesu bwa e kawawaeaki raraana “ibukini kabwaraani buure.” Mangaia are a a kona aomata n itiaki iai i matan te Atua ao n rin n te berita ae boou ma Iehova. (Ebera 9:14; 10:16, 17) Te berita ke te boraraoi aei, e karekea angaia Kristian ake 144,000 ake a kakaonimaki bwa a na nako karawa. A na riki iai bwa ueea ao ibonga ibukini kakabwaiaaia botannaomata.Karikani Bwaai 22:18; Ieremia 31:31-33; 1 Betero 2:9; Te Kaotioti 5:9, 10; 14:1-3.

Antai aika a riai ni katoong banna aikai n tain te Kauring? E mataata bwa bon tii te koraki ake a mena i aan te berita ae boou, ake te koraki ake a kantaningaa te nako karawa, aika a riai ni katoongi banna n aron te bwerena ma te wain. E kakoauaa taamnein te Atua ae raoiroi nakoia te koraki anne, bwa a a tia n rineaki bwa a na uea i karawa. (I-Rom 8:16) A uaia ni kaaina te berita ma Iesu, are e kaineti ma te Tautaeka n Uea.Ruka 22:29.

Ma tera aroia te koraki ake a kantaningaa te maeka n aki toki n te Bwaretaiti i aon te aba? A ongeaba n ana kairiri Iesu ao a kaea naba Ana Katairiki te Uea, ma a roko bwa taani mataku aika karinerine, ao tiaki taani katoongi banna. A kakaraoa Ana Katairiki te Uea Ana Tia Kakoaua Iehova, teuana te tai ni katoa ririki, n Nitian 14 imwini bungin taai. E ngae ngke tii tabeua tenga mai buakoia Kristian ni katobibia te aonnaba ake a kantaningaa te nako karawa, ma e kakawaki kaean te botaki aei irouia Kristian ni kabane. Bon te botaki are e na kona n reke iai aia tai aomata ni kabane, ni kaatuua aia iango i aon ana tangira Iehova ae te Atua ao Iesu Kristo ae moanibaan te tamaroa.Ioane 3:16.