Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara?

E katauraoaki te bwai ni mwakuri aei ibukin reiakinan te Baibara bwa buokam n ataa ae taekinaki iai i aon reirei aika kakaokoro, n aron ae bukin tera bwa ti rawawata, tera ae riki n te mate, aroni karekean te maiu n utu ae kakukurei, ao a a bati riki.

Aio Ana Kantaninga te Atua?

Ko bae ni mimi ngkai a rangi ni bati kangaanga ni boong aikai. Ko ataia ae e taekinaki n te Baibara bitaki ni koaua aika i aoni kawaia n roko ao ko kona ni kakabwaiaaki iai?

MWAKORO 1

Baikara Reirei Aika Koaua Ibukin te Atua?

Ko iangoia bwa e mutiakiniko te Atua? Reiakina aroarona ao arom ni kaania.

MWAKORO 2

Te Baibara Bon te Boki Mairoun te Atua

Ko na kangaa ni buokaki man te Baibara bwa ko na tokanikai i aon am kangaanga nako? E aera ngkai ko onimakini taetae ni burabeti ake iai?

MWAKORO 3

Tera Ana Kantaninga te Atua Ibukin te Aonnaba?

E kona n ataaki ana kantaninga te Atua ibukin te aonnaba ae bwaretaiti? Ngkana ngaia anne, ao N ningai?

MWAKORO 4

Antai Iesu Kristo?

Ko ataia, bwa e aera ngkai e riki Iesu bwa te Mesia are beritanaki, E roko mai ia, ao e aera ngkai tii ana rikitemanna te Atua.

MWAKORO 5

Te Kaboomwi ae Ana Bwaintangira te Atua ae Moanibaan te Raoiroi

Tera te kaboomwi? Ko na kangaa ni kakabwaiaaki iai?

MWAKORO 6

A Mena ia Maate?

Reiakina te bae taekinaki n te Baibara ni kaineti ma te tabo ae a mena iai maate ao bukini mateia aomata.

MWAKORO 7

Te Kantaninga ni Koaua Ibukia Aomata Aika Tangiraki Iroum Ake A tia ni Mate

Iai te aomata ae tangiraki iroum ae e a tia ni motirawa man te maiu aei? Iai te tai teuana ae ko na manga kaitiboo man gaia? Reiakina te bae taekinaki n te Baibara ibukin te mangauti.

MWAKORO 8

Tera Ana Tautaeka n Uea te Atua?

A bati aomata ae ataa ana Tataro te Atua. Tera ae nanonaki n te taeka ae: “E bia roko am Tautaeka n Uea”?

MWAKORO 9

Ti a Maeka Ngkai ni “Kabaneani Boong”?

Iangoia bwa a kangaa waaki ma aroaro aika ti nonori, ni kaota koauan ae ti a maeka ngkai ni “kabaneani boong” n aron are e a kaman taekinna n te Baibara.

MWAKORO 10

Anera Aika Raoiroi ao Aika Buakaka—Aron Rotakira Irouia

E taekinna te Baibara bwa iai anera ao taimonio. Bon iai anera aika raoiroi ao aika buakaka aikai? Tera aron rotakini maium irouia?

MWAKORO 11

E Aera Ngkai E Tuai ni Katoka te Rawawata te Atua?

A a bati ake a iangoia ae te Atua boni ngaia ae karika te rawawata n te aonnaba aei. Tera am iango iai? Ataa te bae e taekinna te Atua ibukin rikin te rawawata.

MWAKORO 12

Maiuakina ae E Kukurei Iai te Atua

E boni kona n reke te maiu ae kakukureia te Atua. Ni koauana, ko kona n riki bwa raoraona.

MWAKORO 13

Iangoan te Maiu n Aron Iangoana Iroun te Atua

Tera ana iango te Atua ni kabwakaan te teei, te karin raraa, ao maiun te man?

MWAKORO 14

Aroni Karekean te Kakukurei n Am Utu

Te tangira are kaotiotia Iesu bon te katoto ae a kona ni kakairi iai buumwaane, buuaine, kaaro, ao ataei. Tera reireiara mairouna?

MWAKORO 15

Te Taromauri ae E Boraoi ma Nanon te Atua

Iangoi kanikina aika onoua ae a kinaaki iai kaain te Aro ae koaua.

MWAKORO 16

Teei Ibukin te Taromauri ae Koaua

Baikara kangaanga aika ko kona n aitara ma ngaai ngkana ko tibwaanako am koaua nakoia aomata? Ko na kangaa ni karaoa anne n aki kaunia?

MWAKORO 17

Kaaniko Riki ma te Atua n te Tataro

E ongora te Atua ngkana ko tataro? Ni kaekaan anne, ko riai n ota n ana reirei te Baibara ibukin te tataro.

MWAKORO 18

Te Bwabetito ao Reitakim ma te Atua

Baikara mwaneka aika a na katauko nakon te bwabetito ni Kristian? Ko riai n ataia bwa tera nanona ao e na kangaa ni karaoaki.

MWAKORO 19

Kateimatoa Tangiram Iroun te Atua

Ti na kangaa ni kaotiota te tangira ao te kakaitau ibukini bwaai ni kabane aika e karaoi te Atua?

BUKINIBAA

Aran te Atua—Aroni Kabonganaan Aran te Atua ao Nanona

E a tia ni kanakoaki aran te atua man rairani Baibara aika bati. Bukin tera? E kakawaki kabonganaan aran te Atua?

BUKINIBAA

E a Kamani Kaota Rokon te Mesia Ana Taetae ni Burabeti Taniera

E raka i aon 500 te ririki n nako ao te Atua e kaota te tai raoi are e na roko iai te Mesia. Reiakina taekan te taetae ni burabeti ae rangi n anainano aei!

BUKINIBAA

Iesu Kristo—Te Mesia Are Beritanaki

E kakororaoi Iesu taetae ni burabeti nako aika n te Baibara aika kaineti ma te Mesia. Kakoauaa n am Baibara ae taetae ni burabeti aikai a boni bane ni kakoroaki nanoia.

BUKINIBAA

Te Koaua Ibukin te Tama, te Nati, ao te Taamnei ae Raoiroi

A bati aomata aika kakoauaa ae e reiakinaki n te Baibara te Temanna n teniman. E koaua anne?

BUKINIBAA

Bukin Aki Kabonganaan te Kaibangaki Irouia Kristian ni Koaua n Aia Taromauri

E boni mate Iesu i aon te kaibangaki? Wareka kaekaana man te Baibara.

BUKINIBAA

Ana Katairiki te Uea bon te Kauring ae E Neboaki Iai te Atua

E kateaki te tua nakoia Kristian bwa a na kakaraoa Kauringani mateni Kristo. N ningai ao n te aro raa ae e na karaoaki iai?

BUKINIBAA

Te Koaua Bwa Bon Iai Taamneia Aomata ae Aki Kona n Noraki ae Aki Mamate?

A bati aika iangoia bwa ngkana e mate te aomata, ao iai rabwatana ae aki nonoraki ae kitana te rabwata ao n teimatoa ni maiu. Tera ae taekinaki n Ana Taeka te Atua?

BUKINIBAA

Tera Tiore ao Eriti?

Tabeua rairai n te Baibara a kabongana te taeka ae ruanimate ke moone ibukin Tiore ao Eriti. Tera raoi nanon taeka aikai?

BUKINIBAA

Tera te Bong ni Motikitaeka?

Reiakinan te Bong ni Motikitaeka bon te kakabwaia nakoia aomata aika kakaonimaki.

BUKINIBAA

E Namataki te Ririki ae 1914 n te Taetae ni Burabeti n te Baibara

Baikara bwaa ni kakoaua bwa e namataki te ririki ae 1914?

BUKINIBAA

Antai Mikaere ae te Anera are Mataniwia Anera?

E kaotaki n te Baibara kabwarabwaraan te anera ae mataniwia anera ae mwaaka aei. Reiakina ae bati riki ibukina ao te bwai ae karaoia ngkai.

BUKINIBAA

Kinaakini “Baburon ae Kakannato”

E taekinaki n te boki ae Te Kaotioti taekan te aine ae arana “Baburon ae Kakannato.” Bon te aine ni koaua? Tera ae taekinaki n te Baibara ibukin te aine aei?

BUKINIBAA

E bungiaki Iesu n Ritembwa?

Iangoa tauani kanoan te bong n te tai anne i nanon te ririki ngke e bungiaki Iesu. Tera ae ti tuangaki n anne?

BUKINIBAA

Ti Riai ni Bukamarui Boongi n Toa ke Boong ni Kauring?

A moan riki mai ia boong ni motirawa aika bati aika taabangaki karaoakia n am tabo? Ko bae ni kubanako ni kaekaaia.