I BUKINI buokara bwa ti na ataia bwa antai te Mesia, Iehova ae te Atua e kairi korean taian taetae ni burabeti n te Baibara ni kaineti ma bungiakin te tia Kamaiu ae e beritanaki aei, ana mwakuri ni minita, ao matena. A kakoroaki bukin taetae ni burabeti aikai ni kabane iroun Iesu Kristo. E kamimi bwa a bon eti rongorongo aika taekinaki iai ao a kabwarabwaraaki raoi. Ibukini kamatataana, ti na rinanoi tabeua taian taetae ni burabeti ake a kaineti ma bungiakin te Mesia ao ana tai n ataei.

E taetae ni burabetinna Itaia bwa e na riki te Mesia mairoun te Uea ae Tawita. (Itaia 9:7) E bon riki Iesu man ana utu Tawita.Mataio 1:1, 6-17.

Te burabeti temanna ae Mika, e a kaman taekinna naba bwa e na riki te nati aei bwa te tia tautaeka ao e na bungiaki i “Betereem Eberata.” (Mika 5:2) N ana tai ni bungiaki Iesu, ao iai uoua te kaawa i Iteraera ake a aranaki bwa Betereem. Teuana e mena i rarikin Natareta i meangin te aba, ao are teuana e kaan ma Ierutarem i Iuta. Betereem are i rarikin Ierutarem e aranaki rimoa bwa Eberata. E bungiaki Iesu n te kaawa anne, n aron are e a kaman taetae ni burabetinaki!Mataio 2:1.

Te taetae ni burabeti teuana riki n te Baibara, e a kaman taekinaki iai bwa e na weteaki “mai Aikubita” Natin te Atua. Ngke e uarereke Iesu ao e kairaki nako Aikubita. Ma e a manga anaaki imwini maten Erote, mangaia are e kakoroaki iai bukin te taetae ni burabeti.Otea 11:1; Mataio 2:15.

N te taibora “ Taetae ni Burabeti Ibukin te Mesia,” a karinanaki iai taiani kibu i aan te atu ae “Taetae ni Burabeti” ao kiibu aikai a kaineti ma taekan te Mesia. Taiaoka ni kabotaui rongorongo aikai ma kiibu ake a karinanaki i aan te atu ae “Kakoroana.” Karaoan anne e na kakorakoraa riki am onimaki ni koauan raoi Ana Taeka te Atua.

I nanon am tai n rinanoni kiibu aikai, ururingnga are a a kamani koreaki taetae ni burabeti aikai bubua ma bubua te ririki imwaini bungiakin Iesu. E taku Iesu: “A riai ni kakoroaki bukini bwaai ni kabane aika koreaki bwa taekau n te Tua Rinanoni Mote ao n aia koroboki Burabeti ao n Taian Areru.” (Ruka 24:44) Ko kona ni kakoauaa mani warekan am Baibara bwa a boni bane ni koro raoi bukia!