Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 BUKINIBAA

Tera te Bong ni Motikitaeka?

Tera te Bong ni Motikitaeka?

TERA arom n iangoa te Bong ni Motikitaeka? A bati aika iangoia bwa a na uotaki aomata aika birion ma birion nako matan ana kaintokanuea te Atua, temanna imwin temanna. Ikanne are e nang motikaki iai taekaia n tatabemania nako. Iai tabeman aika a na anganaki kaniwangaia ae te bwaretaiti i karawa, ao ake tabeman a na kabuakakaaki ni kammarakaki n aki toki. Ma e kaokoro taekan te tai ni motikitaeka aei n te Baibara. E kabwarabwaraa Ana Taeka te Atua bwa tiaki te tai ae kakamaaku, ma te tai ae riai ni kariaaki ma te kukurei, are a na manga katamaroaaki bwaai iai.

N Te Kaotioti 20:11, 12, ti wareka iai kabwarabwaraan te Bong ni Motikitaeka iroun te abotoro Ioane ni kangai: “I nora te kaintokanuea ae mainaina ae rianako arona, ma Teuare tekateka i aona. Ao e birinako te aonnaba ma karawa mai matan teuare tekateka, ao e a aikoa manga reke nneia. Ao I noriia maate aika kakannato ao aika mangori, n tei i matan te kaintokanuea, ao a kaukaki nira ni boki. Ma e a manga kaukaki te nira ni boki riki teuana, ae te boki ni kamaiu. A motikaki taekaia maate mani baike a koreaki n taian nira ni boki ni kaineti ma aia mwakuri.” Antai te tia Motikitaeka ae taekinaki ikai?

Iehova ae te Atua bon te tia Motikitaeka ae moan te rietata i aon te botannaomata. Ma e anga te mwakuri ni motikitaeka nakon te temanna. Ni Mwakuri 17:31, e taekinna te abotoro Bauro bwa te Atua “E a tia n namata te bong are e na motika iai taekan te  aonnaba ni kabutaa n te raoiroi, iroun te aomata are e mwiokoia.” Te tia Motikitaeka ae mwiokoaki aei bon Iesu Kristo are e kautaki man te mate. (Ioane 5:22) E na moanaki n ningai te Bong ni Motikitaeka, ao maanra?

E kaotaki n te boki ae Te Kaotioti bwa e na moanaki te Bong ni Motikitaeka imwin te buaka are Aremaketon, ike e nang kamaunaaki iai ana waaki Tatan i aon te aba. * (Te Kaotioti 16:14, 16; 19:19–20:3) Imwin Aremaketon, a na karabuutinaki Tatan ma ana taimonio n te rua i nanon te nga te ririki. I nanon te tai anne, taan uaia n ababa ake i karawa ake 144,000 mwaitiia, a na riki bwa taani moti, ao a na tautaeka “bwa ueea ma Kristo i nanon 1,000 te ririki.” (Te Kaotioti 14:1-3; 20:1-4; I-Rom 8:17) Te Bong ni Motikitaeka e na bon aki kataweaki n tii 24 te aoa, ma e na kabanea te nga te ririki.

I nanon naba te nga n ririki anne, ao e na “motiki taekaia akana maiu ma akana mate” Iesu Kristo. (2 Timoteo 4:1) “Akana maiu” bon “te koraki ae uanao” ake a kamaiuaki man Aremaketon. (Te Kaotioti 7:9-17) E noriia naba ‘maate n tei i matan te kaintokanuea’ te abotoro Ioane n tain te motikitaeka. N aron are e beritanna Iesu, “a na bane iai n ongo [bwanaan Kristo] aomata ake a mena i nanon taian ruanimate ao a na otinako,” n te aro are a na mangauti. (Ioane 5:28, 29; Mwakuri 24:15) Ma e na motikaki taekaia i aon tera?

Ni kaineti ma ana miitara te abotoro Ioane, “a kaukaki nira ni boki,” ao a na “motikaki taekaia maate mani baike a koreaki n taian nira ni boki ni kaineti ma aia mwakuri.” (Te Kaotioti 20:12) Te koaua bwa booki aikai bon taekan aia mwakuri n taai aika nako? Tiaki, bwa e na aki motikaki taekaia aomata n aia mwakuri ake a karaoi imwaini mateia. Ti kangaa n ataa anne? E taku te Baibara: “Ane e mate ao e a bwara baena man ana bure.” (I-Rom 6:7) Mangaia are a na itiaki man aia bure mai mwaina te koraki ake a na karekea te mangauti. Mangaia are a bae n tei booki akekei ibukin baike E a manga tangiri te Atua bwa ti na karaoi. Ibukini karekean te maiu are aki toki, a riai n ongeaba n ana tua nako te Atua, aomata ake a kamaiuaki man Aremaketon ao ake a na kautaki, ao n ongeaba naba ni kaetieti aika boou ake e na kaotii Iehova i nanon te nga n ririki.  Mangaia are a na motikaki taekaia aomata n tatabemania nako, i aoni baike a karaoi n tain te Bong ni Motikitaeka.

E na reke te Bong ni Motikitaeka bwa ai tibwa aia moantai aomata aika birion ma birion, n reiakina nanon te Atua ao ni maiuakinna. Nanon aei bwa e na korakora waakinan te angareirei. Ni koauana, “a [nang] reiakina te raoiroi kaain te aba.” (Itaia 26:9) Ma a na aki bane aomata ni kani maiuakina nanon te Atua. E taku Itaia 26:10: “Ngkana e akoaki te aomata ae buakaka, ma e na bon aki reiakina te raoiroi. E na karaoa naba ae buakaka n te aba ae a bwabwaina te eti kaaina, Ao e na aki nora mimitongin Iehova.” A na tiringaki te koraki aika buakaka aikai n aki toki i nanon tain te Bong ni Motikitaeka.Itaia 65:20.

N tokin te Bong ni Motikitaeka, a nang “maiu” raoi ni koaua te koraki ake a maiu, ibukina bwa a a kororaoi. (Te Kaotioti 20:5) Mangaia are n tain te Bong ni Motikitaeka ao a nang kaokaki aomata nakon aroia ni kororaoi n te moantai. (1 I-Korinto 15:24-28) Imwina ao e a waaki naba te kabanea ni kataaki. E na manga kabwaraaki Tatan mani karabuutinakina ao e na kariaiakaki bwa e na kataia ni mwamwanaia riki aomata n ana kabanea n tai. (Te Kaotioti 20:3, 7-10) A na nora kakimwareireini kakoroan bukin ana berita te Baibara te koraki ake a rawa nakoina, ae kangai: “A na abana te aonnaba akana raoiroi, ao a na maeka i aona n aki toki.” (Taian Areru 37:29) Eng, bon te kakabwaia te Bong ni Motikitaeka nakoia aomata ake a kakaonimaki!

^ bar. 1 Ni kaineti ma Aremaketon, taiaoka n nora te boki ae te Insight on the Scriptures, Volume 1, iteraniba 594-595, 1037-1038, ao mwakoro 20 n te boki ae Taromauria te Atua ae Tii Ngaia ae Koaua, aika a uaia ni boreetiaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.