Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO TEUANA

Baikara Reirei Aika Koaua Ibukin te Atua?

Baikara Reirei Aika Koaua Ibukin te Atua?
  • E mutiakiniko te Atua?

  • Tera aroarona? Iai arana?

  • E kona n rangi ni kaan te reitaki ma te Atua?

1, 2. Bukin tera ngkai e bongana tatabekan titiraki?

KO A TIA n nonora aroia ataei n tabeki titiraki? A bati ake a a boni moana naba aia titiraki man te tai are a moan rabakau iai n taetae. A tararake n taraiko ma mataia ae tokatoka ma n tabeki aia titiraki n aron ae, E aera ngkai e buruu karawa? A karaoaki man tera taian itoi? Antai ae reireinia mannikiba n tangitang? Ko bae n iangoa raoi arom ni kaeka, ma e aki bebete n taai nako kaekaaia. Tao am kaeka ae te kabanea n tamaroa, e na bae ni kairiia bwa a na manga titirakiniko kaua ni kangai: Bwaau?

2 Tiaki tii ataei n tatabeki titiraki. N ara tai n ikawairake, ao ti teimatoa naba n titiraki. Ti karaoa aei bwa ti aonga ni kunea kawaira ae ti na toua ni maiura, ti na reireinira aroni kamanoara man taiani kabuanibwai, ke ti boni kan atatai. Ma a bati ake a a bwara nanoia ni kakaaea kaekaan aia titiraki ao ai moarara riki titiraki aika rangi ni kakawaki, ke a a katoka aia ukeuke ibukini kaekaan aia titiraki.

3. E aera ngkai a bati aika a aikoa kakaaei kaekaan titiraki aika rangi ni kakawaki?

3 Iangoa aron te titiraki ae mena  i aoni kunin te boki aei, ke titiraki akana i moan te mwakoro aei. Aikai titiraki tabeua aika rangi ni kakawaki. Ma a bati aomata aika bwara nanoia ni kakaaea kaekaan aia titiraki. Bukin tera? Iai kaekaan titiraki akanne n te Baibara? A iangoia tabeman bwa e boni kangaanga otaia n ana kaeka te Baibara. Tabemwaang a tabeaianga n aia titiraki bwa tao a na kamaamaeaki ke a na bwainrang iai. Ao tabeman a aki titiraki bwa a taku bwa tii mataniwi n Aaro ke taan reirei taani kaekai aeka n titiraki akanne. Ma tera ngkoe am iango iai?

4, 5. Baikara titiraki tabeua aika rangi ni kakawaki ake ti kona n tabeki, ao bukin tera ngkai ti riai n ukeri kaekaaia?

4 Ko bae n rangi n tatangiri kaekaan titiraki aika kakawaki aika irekereke ma te maiu aei. Akea te nanououa bwa ko na bae ni kangai n tabetai: ‘Tera manenan te maiu aei? Ai bon aroarona naba aei? Tera raoi aroaron te Atua?’ E tamaroa tabekan titiraki akanne, ao e kakawaki naba bwa ko na aki bwarannano ni karokoa rekeni kaekaaia aika karaunano ao n tamaroa. E taku te tia reirei ae rangi ni kinaaki ae Iesu Kristo: “Teimatoa ni bubutii ao kam na anganaki. Teimatoa n ukeuke ao kam na kunea. Teimatoa ni karebwerebwe ao e na kaukaki nakoimi.”Mataio 7:7.

5 Ngkana ko ‘teimatoa n ukoukori’ kaekaan titiraki aika kakawaki, ao ane ko na nora kakabwaiaan am ukeuke. (Taeka N Rabakau 2:1-5) E ngae ngke a taku aomata tabeman bwa a aki kona ni kaekaaki am titiraki, ma bon iai kaekaaia ake ko kona n nori n te Baibara. E aki rangi ni kangaanga te ota ni kaekaaia. Ma te bwai ae kakawaki riki, a kona ni karekea te kantaninga ae raoiroi ao te kimwareirei. Ao a kona naba ni buokiko ni karekea te kukurei i nanoni maium n taai aikai. Ti na maroroakina moa te titiraki teuana ae katabeaiangaia aomata aika bati.

TE KOAUA BWA E AKI MUTIAKINIRA TE ATUA MA N AKI NANOANGA?

6. E aera ngkai a bati ake a taku bwa e aki mutiakina rawawataia aomata te Atua?

6 A bati aomata aika iangoa kaekaan te titiraki anne, bwa eng. A taku: ‘Ngkana e mutiakinira te Atua, ao tiaki e na kaokoro te  aonnaba ma arona ae ngkai?’ Ti taratara nako ma n nora taabangakin te buaka, te riribai, ao te rawawata ae bati n te aonnaba. Ti rotakibuaka n te aoraki, te karawawataaki, ao buaia raora aika tangiraki n te mate. Ngaia are a a taku aomata aika bati, ‘Ngkana e mutiakinira te Atua ma ara kangaanga nako, tiaki e na kaman tuki rikini baikai?’

7. (a) A kangaa taan reirei n Aaro ni kairiia aomata aika bati bwa a na iangoia ae e aki nananoanga te Atua? (b) Tera raoi oin te reirei n te Baibara ni kaineti ma kataaki ake ti karawawataaki iai?

7 Ma ae buakaka riki, a a tia taan reirei n Aaro ni kairiia aomata bwa a na iangoa te Atua bwa e aki nananoanga. N te aro raa? N aroia n taku bwa bon ana katautau te Atua, rikini kabuanibwai ake a karina n riki nakoia. Titeboo ma a a bukina te Atua taan reirei aikai bwa e karikii kabuanibwai. E koaua bwa e karaoa anne te Atua? Tera ana reirei ni koaua te Baibara? E kaekaaki n Iakobo 1:13 ni kangai: “Ngkana iai ae e rinanon te kataaki ao e na aki kangai: ‘I kataaki iroun te Atua.’ Bwa e aki kona ni kataaki te Atua ni baika bubuaka ao e aki kona naba ni kataa temanna iai.” Ngaia are te Atua bon tiaki nibwani mwakuri aika bubuaka aika otabwaniniko n taai aikai. (Wareka Iobi 34:10-12.) E koaua bwa e aki katoki moa mwakuri aika bubuaka aika kakaraoaki. Ma e rangi ni kaokoro aki katokan te mwakuri teuana ma karikana.

8, 9. (a)  Ko na kangaa ni kabwarabwaraa te kaokoro i marenan aki katokan te buakaka, ao karikana? (b) Bukin tera bwa e aki riai iroura bwa ti na kabuakakaa te Atua n ana babaire ibukini waakinakoan te buakaka?

8 Iangoa te katoto n rongorongon te karo ae wanawana ma n tatangira, ae iai natina ae teimatoa n tiku n te mwenga e ngae ngke e a ikawai. Ngke e a karitei te nati aei ma n iangoa kitanaia ana karo, ao e bon aki tukaki iroun tamana. E maiubuaka te nati aei n te aro are e a boni karekea iai n te kangaanga. E na bukinaki tamana bwa ngaia ae karika ana kangaanga natina? E aki. (Ruka 15:11-13) N aron naba anne, e aki katokiia aomata te Atua ngke a baireia bwa a na maiubuaka, ma bon tiaki ngaia ae karika te kangaanga are a a rotaki iai imwina. E bon aki raoiroi  bwa ko na bukina te Atua n rikin aia kangaanga nako te botannaomata.

9 Iai bukina tabeua aika raoiroi are e tuai ni katoka iai waakinan te buakaka irouia aomata te Atua. Ngkai te tia Karikiriki ngaia ae mwaaka, e aki tau bwa e na kabwarabwaraa bukina nakoira. Ma e boni karaoa aei ibukini batin ana tangira. Ko na reiakina kabwarabwaraani bukina ni Mwakoro 11. Ma karaua nanom, bwa bon tiaki te Atua ae riai ni bukinaki n rikini kangaanga aika ti kaaitarai. Ma boni ngaia ae e anganira te kantaninga ae tii teuana ibukini katokan ara kangaanga!Itaia 33:2.

10. Bukin tera ngkai ti kona n onimakina te Atua bwa e na kaitiaka mwin te buakaka ae rotiia aomata?

10 Irarikina anne, e bon tabu te Atua. (Itaia 6:3) E nanonaki iai bwa akea baarekana ao moan te itiaki. Bon akea baarekana n itera nako. Ngaia are ti kona n onimakinna raoi. Anne ae e aki kona n taekinaki ibukia aomata bwa a kona ni manga babakanikawai n tabetai. E nonoraki naba bwa akea mwaakan te aomata ae te kabanea n raoiroi ana tautaeka ngkai, ni kona ni manga kaitiaka mwin te urubwai ae a a tabe ngkai ni karaoia aomata aika buakaka. Ma bon akea tiani mwaakan te Atua. E kona ni kaitiaka mwin te buakaka ae rotiia aomata, ao e na boni karaoa anne. E na karaoia te Atua n te aro are e a kamaunai naba buakaka ni kabane n aki toki!Wareka Taian Areru 37:9-11.

TERA ANA IANGO TE ATUA N AARO N RIBUAKA AIKA TI KAAITARAI?

11. (a) Tera ana iango te Atua n aaro n ribuaka? (b) Tera ana iango te Atua ngkana ko karawawataaki?

11 Ma ngkai ni karokoa te tai arei, tera ana iango te Atua ibukini baika riiriki n te aonnaba, ao ni maium? E reiakinaki n te Baibara bwa “e tangira te kaetitaeka ae riai” te Atua. (Taian Areru 37:28) Mangaia are e tabeakini baika karaoaki aika raraoi ao aika bubuaka. E ribai aeka n ribuaka nako. E taekinaki n te Baibara bwa “e nanokawaki” te Atua ngke e kabatiaaki te buakaka i aon te aba n taai ake rimoa. (Karikani Bwaai 6:5, 6) E bon aki bibitaki te Atua. (Maraki 3:6) E teimatoa n rawa n nora  te rawawata ae e a taabangaki n te aonnaba. E rawa te Atua n tarataraia aomata aika karawawataaki. E taekinaki n te Baibara bwa “e mumutiakiningkami.”Wareka 1 Betero 5:7.

E reiakinaki n te Baibara bwa Iehova ae tatangira bon te tia Kariki bwaai ni kabane

12, 13. (a) E aera ngkai iai iroura aroaro aika raraoi n aron te tangira, ao tera aron rotakira iai ngkana ti taraa te aonnaba aei? (b) E aera ngkai ko kakoauaa bwa e na karaoa te bwai teuana te Atua ni kaineti ma kangaanga aika riki n te aonnaba?

12 Ti kangaa ni kakoauaa bwa e rawa te Atua n taraa te karawawataaki? Aio riki te bwai ni kakoaua. E reiakinaki n te Baibara bwa e karaoaki te aomata ni katotongan te Atua. (Karikani Bwaai 1:26) Ngaia are iai aroaro aika raraoi iroura ibukina bwa iai aroaro aikai iroun te Atua. N te katoto, ko tabeaianga ngkana ko noriia aomata aika raoiroi aika karawawataaki? Ngkana ko mutiakinia akana rotaki n te aeka n ribuaka aei, ao kabebetea nanom bwa e rangi n nanoangaiia riki te Atua.

13 Teuana te bwai ae rangi n tamaroa irouia aomata, bon te konaa n tatangira. Anne aroia ni katotonga te Atua. E reiakinaki n te Baibara bwa “te Atua bon te tangira.” (1 Ioane 4:8) Ti kaotiota te tangira ibukina bwa e kaotiota te tangira te Atua. Te koaua bwa e kona ni kairiko te tangira bwa ko na katoka te karawawataaki ao te ribuaka ae ko noria n te aonnaba? Ngkana iai mwaakam ni karaoa anne, ko na katokia? Eng ko na boni katokia! Ko kona ni kakoauaa naba bwa e na boni katoka te karawawataaki te Atua ao te ribuaka. Bon tiaki taiani karioiango ke kantaninga aika akea nanoia taiani berita aika taekinaki ni moan rongorongon te boki aei. A na boni koro bukin ana berita te Atua! Ngkana ko na onimakini, ko riai n atai riki taekan te Atua are e a tia ni karaoi berita aikai.

 E TANGIRIKO TE ATUA BWA KO NA KINAA

Ngkana ko kani kinaaki iroun temanna, tiaki ko na kaota aram nakoina? E kaota naba arana nakoira te Atua rinanon te Baibara

14. Antai aran te Atua, ao e aera ngkai ti riai ni kabongana?

14 Ngkana ko kani kinaaki iroun temanna, tera ae ko na karaoia? Tiaki ko na kaota aram nakoina? Iai aran te Atua? A bati Aaro aika kaekaa anne n aranna bwa “te Atua” ke “te Uea,” ma bon tiaki aara ni koaua aikai. Bon taian nakoa, n aron “te uea” ao “te beretitenti.” E reiakinaki n te Baibara bwa a bati nakoan te Atua. Tabeua mai buakoia bon “te Atua” ao “te Uea.” Ao e reiakinaki naba n te Baibara bwa iai aran te Atua bwa Iehova. E taekinaki ni kangai n Taian Areru 83:18: “Ke a ataiko aomata ae Iehova aram, bwa bon tii ngkoe Teuare Moan te Rietata n te  aonnaba ni kabutaa.” Ngkana akea te ara anne n am Baibara, ko riai n nora te Bukinibaa “Aroni Kabonganaan Aran te Atua ao Nanona,” n noria iai bwa tera bukina. Ni koauana, e oti aran te Atua nga ma nga te tai ni Baibaran rimoa. Ngaia are e tangiriko Iehova bwa ko na ataa arana ao ni kabongana. E boni kabongana te Baibara ni kaota iai arana nakoim.

15. Tera nanon te ara ae Iehova?

15 E karekea arana te Atua ae rangi ni kakanoa nanona. Nanon arana ae Iehova, bwa te Atua ae kona ni kakoroi bukin ana berita nako, ao e kona naba ni kakoroi bukin ana kantaninga ake e iangoi. * Moanibaan te okoro aran te Atua ma aara nako. E bon onoti nakoina. E okoro naba Iehova n itera aika bati. N te aro raa?

16, 17. Tera reireiara ibukin Iehova ae kona n reke man nakoa aikai: (a) “Moan te Mwaaka”? (b) “te Uea n aki totoki”? (c) “te tia Karikiriki”?

 16 Ti a tia n nora ae e taekinaki n Taian Areru 83:18 ibukin Iehova: “Bon tii ngkoe Teuare Moan te Rietata.” N aron naba anne, e aranaki Iehova bwa “Moan te Mwaaka.” E taekinaki ae kangai n Te Kaotioti 15:3: “A kakannato am mwakuri ngkoe Iehova ae te Atua ae Moan te Mwaaka ao a kamimi. A raraoi kawaim ao a koaua, ngkoe ae te Uea n aki totoki.” E reireinira nakoana ae “Moan te Mwaaka” bwa Iehova bon te kabanea ni mwaakaroiroi. Akea kabotauani mwaakana, ae nanona bwa bon akea i aona. Nakoana ngkanne ae “te Uea n aki totoki” e kauringira okoron Iehova n te aro teuana. Bon tii ngaia ae aki karikaki bwa e bon teimatoa ni maiu n taai nako. E taekinaki ae kangai n Taian Areru 90:2: “Bon te Atua ngkoe ae akea moam ma tokim.” E kamimi te taeka anne kee?

17 E bon okoro naba Iehova n te aro ae bon tii ngaia te tia Karikiriki. Ti wareka ae kangai n Te Kaotioti 4:11: “Ko riai n anganaki te neboaki ma te karineaki ma te mwaaka, ngkoe ae Iehova ae Atuara, ibukina bwa ko karikii bwaai ni kabane, ao ibukin nanom, ao a a riki baikai bwa ko karikii.” Bwaai ni kabane aika ko kona n iangoi ni moa mairouia anera i karawa, taian itoi aika kaona karawa n te tairiki ni karokoa uaanikai aika rikirake n taian aroka, ao ai ikan taari ke te karaanga, a boni bane n riki baikai ibukina bwa Iehova bon te tia Karikiriki!

KO KONA NI KAANIKO RIKI MA IEHOVA?

18. Bukin tera ngkai a namakinna aomata bwa a aki kona ni kaania te Atua, ma tera ana reirei te Baibara iai?

18 E kona ni kakamaakuia tabeman warekan taekan Iehova aika rangi ni kamimi aikai. A maaka te kantaninga are e rangi ni kakannato riki nakoia te Atua, n te aro are a bon aki kona ni kaania bwa a aki botau ma rietatana ao a aki kakawaki irouna. Ma e koaua anne? Bon anne raoi kaitaraan ana reirei te Baibara. E kangai taekan Iehova iai: “Ni koauana, e bon aki raroa mairoura n tatabemanira nako.” (Mwakuri 17:27) E kaumakira te Baibara  ni kangai: “Kaania te Atua, ao ane e na kaaningkami.”Iakobo 4:8.

19. (a) Ti na kangaa ni moana kaanian te Atua, ao tera te kakabwaia iai? (b) Baikara aroaron te Atua aika anaa nanom?

19 Ko na kangaa ni kaaniko ma te Atua? Moana am waaki ni kateimatoaani karaoan ae ko karaoia ngkai, ae reiakinan taekan te Atua. E taku Iesu: “Ibukini karekean te maiu are aki toki, a riai n ataiko ae tii ngkoe te Atua ae koaua, ao n ataa naba teuare ko kanakomaia ae Iesu Kristo.” (Ioane 17:3) Eng, e taekinaki n te Baibara bwa e kairiri nakon “te maiu are aki toki” reiakinan taekan Iehova ao Iesu! N aron ae e a tia n taekinaki, “te Atua bon te tangira.” (1 Ioane 4:16) A bati riki aroaron Iehova aika tamaroa ao n anainano. N te katoto, e taekinaki n te Baibara bwa Iehova bon “te Atua ae nanoanga ao e atataiaomata, ae iremwe n un ao e bati irouna te tangira ae koaua ao e bwabwaina te koaua.” (Te Otinako 34:6) E ‘raoiroi ao e tauraoi ni kabwarabure.’ (Taian Areru 86:5) E taotaona nanona. (2 Betero 3:9) E kakaonimaki ni koaua. (Te Kaotioti 15:4) Ngkana ko kabatiaa warekan te Baibara, ko na nori iai aron Iehova ni kaotiotia bwa bon iai aroaro aikai irouna, ao aroaro riki tabeua aika anainano.

20-22. (a) Te koaua bwa arora n aki kona n nora te Atua, e na tukira mani kaaniana? Kabwarabwaraa. (b) Tera ae a na kaumakiko bwa ko na karaoia aomata aika taku bwa a buokiko, ma tera arom iai?

20 E koaua bwa ko aki kona n nora te Atua bwa bon te taamnei ae akea rabwatana. (Ioane 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17) Ma man reiakinan taekana rinanon te Baibara, ko a kona ni kinaa iai n aron te Aomata. N aron are e taku te tia areru, ko kona n “nora tamaroan Iehova.” (Taian Areru 27:4; I-Rom 1:20) Ngkana ko kabatiaa reiakinan taekan Iehova, ao ane ko na rangi ni kinaa riki, ao ko na ririkirake riki n tangiria ao n namakinna ae ko kaan ma ngaia.

Te tangira are e namakinna te tama ae raoiroi ibukia natina, boni bannan raoi tangirara ae moan te bati iroun Tamara are i karawa

21 Ko na tabe naba n ota bwa bukin tera ngkai e reiakinira te Baibara bwa ti na taraa Iehova bwa Tamara. (Mataio 6:9) E aki tii anganira maiura, ma e tangiria bwa e na nakoraoi naba, n aroia taama aika tatangira ake a tangira natiia bwa e na nakoraoi maiuia. (Taian Areru 36:9) E reiakinaki naba n te Baibara  bwa a boni kona aomata n riki bwa raoraon Iehova. (Iakobo 2:23) Iangoia bwa ngaia ko boni kona naba n riki bwa raoraon te tia Kariki bwaai ni kabane!

22 Ngkai ko tabe n reiakina ae bati riki man te Baibara, ko na bae ni kaumakaki irouia aomata aika taku bwa a buokiko, bwa ko na katoka am reirei. Tao a raraoma iroum bwa mwina e bitaki am koaua. Ma tai kariaia bwa e na katokiko temanna mani karekean am iraorao ae te kabanea n tamaroa ae ko kona ni karekea.

23, 24. (a) E aera ngkai ko riai n teimatoa n titiraki i aoni baika ko reiakin? (b) Tera ae e na maroroakinaki n te mwakoro are imwina?

23 E koaua bwa iai bwaai tabeua ake ko na aki mataata iai n te moantai. E kainnanoaki te nanorinano bwa ko aonga ni kona ni bubutii buokam, ma tai kainabwabu ibukina bwa ko maamaa iai. E taku Iesu bwa e raoiroi te nanorinano n aron te tei ae uarereke. (Mataio 18:2-4) Ao n aron ae ti ataia, a rangi kautitiraki ataei aika uarereke. E tangiriko te Atua bwa ko na kakaaei kaekaaia. A kamoamoaaki n te Baibara aomata tabeman ake a ingainga ni kan reiakina taekan te Atua. A tuoi raoi baike a taekinaki n te Baibara, bwa a aonga ni kakoauaa bwa bon te koaua are a reiakinna.Wareka Mwakuri 17:11.

24 Te kawai ae te kabanea n tamaroa ibukin reiakinan taekan Iehova, boni man te ukeuke n te Baibara. E rangi ni kaokoro ma booki ni kabane. N te aro raa? E na maroroakinaki taekan anne n te mwakoro ae imwina.

^ bar. 15 Iai riki kabwarabwaraan nanon aran te Atua ma aron atongana n te Bukinibaa “Aroni Kabonganaan Aran te Atua ao Nanona.”