Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fryd dig over Lammets bryllup!

Fryd dig over Lammets bryllup!

„Lad os fryde os og juble, ... for Lammets bryllup er kommet.“ — ÅB. 19:7.

1, 2. (a) Hvis bryllup vil skabe særlig stor glæde i himlen? (b) Hvilke spørgsmål opstår?

DET er altid tidskrævende at forberede et bryllup. Lad os her se på et ganske særligt bryllup — et kongeligt bryllup. Tænk engang! Forberedelserne har stået på i omkring 2.000 år. Nu nærmer tiden sig hastigt hvor brudgommen skal forenes med sin brud. Snart vil glad musik fylde kongepaladset, og himmelske skarer vil råbe: „Lovsyng Jah, for Jehova vor Gud, den Almægtige, er begyndt at herske som konge. Lad os fryde os og juble, og lad os give ham æren, for Lammets bryllup er kommet og hans hustru har gjort sig rede.“ — Åb. 19:6, 7.

2 ’Lammet’ hvis bryllup vil skabe glæde i himlen, er ingen anden end Jesus Kristus. (Joh. 1:29) Hvordan er han klædt til brylluppet? Hvem er hans brud? Hvordan er hun blevet gjort klar til brylluppet? Hvornår finder brylluppet sted? Dette bryllup vil skabe glæde i himlen, men vil de som har håb om evigt liv på jorden, også fryde sig? Du er sikkert spændt på at få svar på disse spørgsmål i vores videre gennemgang af Salme 45.

 ’HANS KLÆDER DUFTER’

3, 4. (a) Hvad får vi at vide om brudgommens bryllupsklædning, og hvad bidrager til hans glæde? (b) Hvem er ’kongedøtrene’ og „dronningen“ som deler brudgommens glæde?

3 Læs Salme 45:8, 9Brudgommen, Jesus Kristus, ifører sig sin fornemme kongelige bryllupsklædning. Hans klæder dufter af „de mest udsøgte vellugtende stoffer“, såsom myrra og kassia, der var blandt ingredienserne til den hellige salveolie som blev brugt i Israel. — 2 Mos. 30:23-25.

4 Den himmelske musik der fylder paladset, bidrager til brudgommens glæde nu hvor brylluppet nærmer sig. Hans glæde deles af „dronningen“, den himmelske del af Jehovas organisation, der indbefatter de hellige engle, eller ’kongedøtrene’. Hvor betagende at høre himmelske stemmer råbe: „Lad os fryde os og juble, ... for Lammets bryllup er kommet“!

BRUDEN BEREDES TIL BRYLLUPPET

5. Hvem er „Lammets hustru“?

5 Læs Salme 45:10, 11Vi har nu identificeret brudgommen, men hvem er hans brud? Hun er ikke en enkelt person men består af medlemmerne af den menighed Jesus Kristus er hoved for. (Læs Efeserne 5:23, 24). De bliver en del af Kristi messianske rige. (Luk. 12:32) Disse 144.000 salvede kristne „bliver ved med at følge Lammet hvor det end går hen“. (Åb. 14:1-4) De bliver „Lammets hustru“ og bor sammen med ham i hans himmelske bolig. — Åb. 21:9; Joh. 14:2, 3.

6. Hvorfor omtales de salvede som „kongedatteren“, og hvorfor skal de ’glemme deres folk’?

6 Den kommende brud tiltales ikke kun som „datter“ men kaldes også „kongedatteren“. (Sl. 45:13) Hvilken ’konge’ er hun datter af? Salvede kristne er adopteret, eller antaget, af Jehova som hans „børn“. (Rom. 8:15-17) Eftersom de salvede skal være en himmelsk brud, får de befalingen: „Glem dit folk og din [kødelige] faders hus.“ De skal holde deres sind „rettet mod det der er oventil, ikke mod det der er på jorden“. — Kol. 3:1-4.

7. (a) Hvordan har Kristus beredt sin kommende brud? (b) Hvordan betragter bruden sin kommende mand?

7 Op gennem århundrederne har Kristus beredt sin kommende brud til brylluppet i himlen. Apostlen Paulus forklarede at Kristus „elskede menigheden og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den med vandbadet ved hjælp af ordet, for at han kunne fremstille menigheden for sig i dens pragt, uden at den havde en plet eller rynke eller noget sådant, men så den kunne være hellig og dadelfri“. (Ef. 5:25-27) Paulus skrev til de salvede kristne i det gamle Korinth: „Jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, for jeg har personligt lovet jer bort til ægteskab med én mand for at kunne fremstille jer som en ren jomfru for Messias.“ (2 Kor. 11:2) Brudgommen, kongen Jesus Kristus, sætter stor pris på sin kommende bruds åndelige „skønhed“. Og bruden anerkender sin kommende mand som „herre“ og ’bøjer sig for ham’.

BRUDEN ’FØRES TIL KONGEN’

8. Hvorfor er det passende at salmisten nævner brudens „herlighed“?

8 Læs Salme 45:13, 14a. Her beskrives brudens „herlighed“ inden det  kongelige bryllup. I Åbenbaringen 21:2 sammenlignes bruden med en by, „det ny Jerusalem“, og bruden er „smykket for sin ægtemand“. Denne himmelske by har „Guds herlighed“ og stråler „ligesom den kostbareste sten, som en jaspissten, krystalklar“. (Åb. 21:10, 11) Det ny Jerusalems stråleglans beskrives i smukke vendinger i Åbenbaringens Bog. (Åb. 21:18-21) Intet under at salmisten nævner brudens „herlighed“! Det kongelige bryllup finder jo sted i himlen.

9. Hvem er „kongen“ som bruden føres til, og hvordan er hun klædt?

9 Den som bruden føres til, er brudgommen — den messianske konge. Han har beredt hende, ’renset hende med vandbadet ved hjælp af ordet’. Hun er „hellig og dadelfri“. (Ef. 5:26, 27) Hans brud må også være passende klædt til lejligheden. Og det er hun! „Guldbesat er hendes klædning,“ og „i kunstvævet dragt føres hun til kongen.“ Til Lammets bryllup er det „blevet givet hende at være klædt i skinnende, rent, fint linned, for det fine linned står for de helliges retfærdige handlinger“. — Åb. 19:8.

’BRYLLUPPET ER KOMMET’

10. Hvornår foregår Lammets bryllup?

10 Læs Åbenbaringen 19:7Hvornår vil Lammets bryllup finde sted? Selvom „hans hustru har gjort sig rede“, handler det næste der siges, ikke om selve brylluppet. Det er derimod en levende beskrivelse af den sidste fase af den store trængsel. (Åb. 19:11-21) Vil det sige at brylluppet finder sted før den kongelige brudgom fuldender sin sejr? Nej. Synerne i Åbenbaringens Bog er ikke nævnt i kronologisk rækkefølge. I Salme 45 foregår kongebrylluppet efter at kongen, Jesus Kristus, har bundet sit sværd ved hofte og er draget frem for at vinde sejr over sine fjender. — Sl. 45:3, 4.

11. I hvilken rækkefølge vil Kristus fuldende sejren over sine fjender?

11 Vi kan derfor konkludere at begivenhederne vil finde sted i denne rækkefølge: Først vil der blive eksekveret dom over „den store skøge“, Babylon den Store, al falsk religion. (Åb. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Derefter vil Kristus eksekvere Guds domme over resten af Satans onde system på jorden ved at tilintetgøre det i Harmagedon, „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“. (Åb. 16:14-16; 19:19-21) Til sidst vil krigerkongen fuldende sin sejr ved at kaste Satan og hans dæmoner i afgrunden, hvor de vil være bundet i en dødlignende tilstand. — Åb. 20:1-3.

12, 13. (a) Hvornår vil Lammets bryllup finde sted? (b) Hvem i himlen vil glæde sig over Lammets bryllup?

12 Siden Kristi nærværelse begyndte, er de salvede blevet oprejst efterhånden som de har afsluttet deres jordiske liv. På et tidspunkt efter at Babylon den Store er blevet ødelagt, vil Jesus samle alle de tilbageværende medlemmer af brudeskaren hos sig. (1 Thess. 4:16, 17) Inden Harmagedonkrigen bryder ud, vil alle de der udgør „bruden“, derfor befinde sig i himlen. Efter denne krig kan Lammets bryllup finde sted. Det vil virkelig være en glædelig begivenhed! „Lykkelige er de der er indbudt til aftensmåltidet ved Lammets bryllup,“ siger Åbenbaringen 19:9. Ja, de 144.000 medlemmer af brudeskaren vil være lykkelige. Og den kongelige brudgom vil fryde sig over at  det fulde antal af hans medregenter nu i symbolsk forstand ’spiser og drikker ved hans bord i hans rige’. (Luk. 22:18, 28-30) Men der vil også være andre der glæder sig over Lammets bryllup.

13 Som tidligere nævnt vil himmelske skarer råbe: „Lad os fryde os og juble, og lad os give ham [Jehova] æren, for Lammets bryllup er kommet og hans hustru har gjort sig rede.“ (Åb. 19:6, 7) Men hvad med Jehovas tjenere på jorden? Vil de også juble?

„DE FØRES AF STED MED FRYD“

14. Hvem er „jomfruerne“ i brudens følge som omtales i Salme 45?

14 Læs Salme 45:12, 14b, 15Profeten Zakarias forudsagde om endens tid at folk fra nationerne taknemmeligt ville slutte sig til resten af det åndelige Israel. Han skrev: „I de dage vil ti mænd af alle nationers tungemål gribe fat, ja, de skal gribe fat i en jødes kappeflig og sige: ’Vi vil gå med jer, for vi har hørt at Gud er med jer.’“ (Zak. 8:23) I Salme 45:12 omtales disse symbolske „ti mænd“ som „Tyrus’ datter“ og „folkets rigmænd“. De kommer med gaver til den salvede rest for at ’formilde deres ansigt’ og få åndelig hjælp. Siden 1935 har millioner af mennesker ladet denne rest ’føre dem til retfærdighed’. (Dan. 12:3) Disse, der loyalt samarbejder med de salvede kristne, har renset deres liv og er i åndelig forstand blevet jomfruer. Disse ’jomfruer’ i brudens følge har indviet sig til Jehova og har vist sig at være trofaste undersåtter under Jesus Kristus, den kongelige brudgom.

15. Hvordan har „jomfruerne“ samarbejdet med de medlemmer af brudeskaren der stadig befinder sig på jorden?

 15 Resten af brudeskaren har været særlig taknemmelig for disse ’jomfruers’ nidkære hjælp med at forkynde „denne gode nyhed om riget“ på hele den beboede jord. (Matt. 24:14) Det er ikke kun „ånden og bruden [der] bliver ved med at sige: ’Kom!’“ Også de som hører, siger: „Kom!“ (Åb. 22:17) Ja, de „andre får“ har hørt medlemmerne af den salvede brudeskare sige „Kom!“, og sammen med bruden siger de nu selv „Kom!“ til jordens beboere. — Joh. 10:16.

16. Hvilket privilegium har Jehova givet de andre får?

16 Den salvede rest elsker deres medarbejdere og glæder sig over at brudgommens Far, Jehova, har givet disse andre får på jorden det privilegium at være med til at fryde sig over Lammets himmelske bryllup. Det blev forudsagt at disse ’jomfruer’ skulle „føres af sted med fryd og jubel“. Ja, de andre får, som har håb om evigt liv på jorden, vil juble sammen med resten af universet når Lammets bryllup finder sted i himlen. Om dem der hører til ’den store skare’, siger Åbenbaringens Bog meget passende at de ’står foran tronen og foran Lammet’. De yder Jehova hellig tjeneste i den jordiske forgård til hans åndelige tempel. — Åb. 7:9, 15.

Lammets bryllup skaber glæde hos brudens veninder, „jomfruerne i hendes følge“ (Se paragraf 16)

„I DINE FORFÆDRES STED VIL DINE SØNNER VÆRE“

17, 18. Hvordan bærer Lammets bryllup frugt, og hvem vil Kristus blive far for i sit tusindsårsrige?

17 Læs Salme 45:16„Jomfruerne“, den himmelske bruds veninder, vil få yderligere grund til fryd når de ser brylluppet bære frugt i den nye verden. Den kongelige brudgom vil rette sin opmærksomhed mod jorden og oprejse sine jordiske ’forfædre’, der vil blive hans jordiske „sønner“. (Joh. 5:25-29; Hebr. 11:35) Blandt dem vil han udnævne nogle til at være „fyrster på hele jorden“. Kristus vil utvivlsomt også udnævne nogle blandt de trofaste ældste i dag til at føre an i den nye verden. — Es. 32:1.

18 I de tusind år Kristus er konge, vil han også blive far for andre. Alle på jorden der får evigt liv, vil få det fordi de tror på Jesu genløsningsoffer. (Joh. 3:16) Derved bliver Jesus „Evig Fader“ for dem. — Es. 9:6, 7.

MOTIVERET TIL AT ’MINDE OM HANS NAVN’

19, 20. Hvordan berører de spændende begivenheder der beskrives i Salme 45, alle sande kristne i dag?

19 Læs Salme 45:1, 17De begivenheder der beskrives i Salme 45, berører alle kristne. De salvede der stadig er på jorden, glæder sig ved tanken om snart at blive forenet med deres brødre og deres brudgom i himlen. De andre får føler sig motiverede til fortsat at adlyde deres prægtige konge og er taknemmelige for det privilegium at samarbejde med dem fra brudeskaren der stadig er på jorden. Efter brylluppet vil Kristus og hans medregenter skænke dem der bor på jorden, utallige velsignelser. — Åb. 7:17; 21:1-4.

20 Motiverer de „gode ord“ om den messianske konge os ikke til at ’minde om hans navn’? Lad os være blandt dem der ’priser kongen til fjerne tider, ja, for evigt’.