Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hyld Kristus, den prægtige konge!

Hyld Kristus, den prægtige konge!

„I din pragt — vind sejr.“ — SL. 45:4.

1, 2. Hvorfor er Salme 45 interessant for os?

EN PRÆGTIG konge drager frem for sandheds og retfærdigheds sag og for at sejre over sine fjender. Efter at have vundet den endelige sejr tager han en smuk brud til ægte. Kongen huskes og hyldes i alle kommende generationer. Dette er det grundlæggende tema i Salme 45.

Salme 45 er meget mere end en spændende historie med en lykkelig slutning. De begivenheder den omtaler, har betydning for os. De har at gøre med vores liv her og nu og med vores fremtid. Lad os derfor med stor interesse se nærmere på denne salme.

„MIT HJERTE SVULMER AF GODE ORD“

3, 4. (a) Hvilke „gode ord“ rører vores hjerte, og hvordan? (b) På hvilken måde synger vi „om en konge“, og hvordan bliver vores tunge som en griffel?

3 Læs Salme 45:1De „gode ord“ der rører salmistens hjerte og får det til at ’svulme’, har at gøre med en konge. Det hebraiske udsagnsord der er oversat med „svulmer“, betød oprindelig „at boble“, eller „at koge“. Salmistens hjerte boblede over af begejstring, og hans tunge blev som „den dygtige skrivers griffel“.

 4 Hvad med os? Vores hjerte røres af de „gode ord“, eller den gode nyhed, om det messianske rige. Budskabet om Riget blev særlig ’godt’ i 1914. Siden da har budskabet ikke drejet sig om et fremtidigt rige, men om en virkelig regering der er indsat i himlen. Dette er den „gode nyhed om riget“ som vi forkynder „på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne“. (Matt. 24:14) „Svulmer“ vores hjerte af begejstring over budskabet om Riget? Forkynder vi ivrigt den gode nyhed om Riget? Ligesom salmisten synger vi „om en konge“ — vores konge Jesus Kristus — ved at forkynde at han er blevet indsat som himmelsk konge i det messianske rige. Desuden indbyder vi alle — både magthaverne og deres undersåtter — til at underkaste sig hans kongedømme. (Sl. 2:1, 2, 4-12) Og vores tunge bliver som „den dygtige skrivers griffel“ når vi flittigt bruger Guds skrevne ord i vores forkyndelse.

Vi fryder os over at forkynde den gode nyhed om vores konge Jesus Kristus

’YNDE ER UDGYDT PÅ KONGENS LÆBER’

5. (a) På hvilke måder var Jesus ’smuk’? (b) Hvordan var ’ynde udgydt på kongens læber’, og hvordan kan vi efterligne ham?

5 Læs Salme 45:2Bibelen siger ikke meget om hvordan Jesus så ud. Som et fuldkomment menneske var han uden tvivl ’smuk’. Men det der virkelig gjorde ham smuk, var hans trofasthed mod Jehova og hans ubrydelige loyalitet. Desuden brugte Jesus „vindende ord“ når han forkyndte budskabet om Riget. (Luk. 4:22; Joh. 7:46) Bestræber vi os for at følge hans eksempel i forkyndelsen ved at bruge ord der vil røre folks hjerte? — Kol. 4:6.

6. Hvordan velsignede Jehova Jesus „til fjerne tider“?

6 Jesu helhjertede hengivenhed fik Jehova til at velsigne ham under hans tjeneste på jorden og belønne ham efter at han havde bragt sit liv som offer. Apostlen Paulus skrev: „Da han [Jesus] af udseende og væremåde fandtes som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på en marterpæl. Netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert andet navn, så at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, deres i himmelen og deres på jorden og deres under jorden, og hver tunge åbent anerkende at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faderen.“ (Fil. 2:8-11) Jehova velsignede Jesus „til fjerne tider“ ved at oprejse ham til udødeligt liv. — Rom. 6:9.

KONGEN GØRES STØRRE END SINE „PARTNERE“

7. På hvilke måder salvede Jehova Jesus frem for hans „partnere“?

7 Læs Salme 45:6, 7På grund af Jesu dybe kærlighed til retfærdighed og hans had til alt hvad der kunne vanære hans Far, salvede Jehova ham som konge i det messianske rige. Jesus blev salvet med „glædens olie“ frem for sine „partnere“, det vil sige Judas konger i Davids slægtslinje. Hvordan det? Blandt andet ved at Jesus blev salvet  af Jehova selv. Desuden salvede Jehova ham som både konge og ypperstepræst. (Sl. 2:2; Hebr. 5:5, 6) Dertil kommer at Jesus ikke blev salvet med olie men med hellig ånd, og at hans kongedømme ikke er jordisk men himmelsk.

8. Hvordan kan man sige at ’Gud er Jesu trone’, og hvordan kan vi være sikre på at hans kongedømme er retfærdigt?

8 Jehova indsatte sin søn som messiansk konge i himlen i 1914. ’Hans riges scepter er et retskaffenhedens scepter,’ hvilket er en garanti for at hans styre er retfærdigt. Han har den fulde ret til at udøve sin myndighed, for ’Gud er hans trone’. Det vil sige at Jehova har grundlagt hans kongedømme. Desuden vil Jesu trone bestå „til fjerne tider, ja, for evigt“. Er du ikke stolt over at tjene Jehova under så mægtig en konge der er udnævnt af Gud selv?

KONGEN ’BINDER SIT SVÆRD VED HOFTE’

9, 10. (a) Hvornår bandt Jesus sit sværd ved hofte, og hvordan brugte han det straks? (b) Hvordan vil Kristus i fremtiden bruge sit sværd?

9 Læs Salme 45:3Jehova siger til sin konge at han skal ’binde sit sværd ved hofte’, og giver dermed Jesus myndighed til at føre krig mod alle der modstår Guds suverænitet, og til at eksekvere Hans domme over dem. (Sl. 110:2) Eftersom Kristus er en uovervindelig krigerkonge, tiltales han med ordene „du vældige kriger“. Han bandt sit sværd ved hofte i 1914 da han slog Satan og hans dæmoner og kastede dem ud af himlen og ned til jordens nærhed. — Åb. 12:7-9.

10 Det var kun begyndelsen på kongens sejrsridt. Han mangler endnu at „fuldende sin sejr“. (Åb. 6:2) Jehovas domme skal eksekveres over alle dele af Satans system på jorden, og Satan og hans dæmoner skal uskadeliggøres. Først vil det gå ud over Babylon den Store, den falske religions verdensimperium. Jehova vil bruge de politiske ledere til at tilintetgøre denne onde ’skøge’. (Åb. 17:16, 17) Derefter vil krigerkongen gå imod Satans politiske system og tilintetgøre det. Kristus, der også kaldes „afgrundens engel“, vil så fuldende sin sejr ved at kaste Satan og hans dæmoner i afgrunden. (Åb. 9:1, 11; 20:1-3) Lad os se hvordan Salme 45 har forudsagt disse spændende begivenheder.

KONGEN DRAGER FREM ’FOR SANDHEDS SAG’

11. Hvordan drager Kristus frem ’for sandheds sag’?

11 Læs Salme 45:4Krigerkongen fører ikke krig for at erobre landområder og underlægge sig folkeslag. Den krig han fører, er retfærdig og tjener et ædelt formål. Han drager frem „for sandheds og ydmygheds og retfærdigheds sag“. Den største sandhed der må forsvares, er den at Jehova er universets suveræne Herre. Satan rejste tvivl om Jehovas ret til at herske da han gjorde oprør mod ham. Lige siden er denne grundlæggende sandhed blevet bestridt af både dæmoner og mennesker. Nu er tiden kommet hvor Jehovas salvede konge skal drage frem for én gang for alle at stadfæste den sandhed at Jehova har ret til at herske som universets suveræne Herre.

12. På hvilken måde drager kongen frem ’for ydmygheds sag’?

12 Kongen drager også frem ’for ydmygheds sag’. Som Guds enestefødte søn har han vist et fremragende  eksempel ved ydmygt og loyalt at underkaste sig sin Fars suverænitet. (Es. 50:4, 5; Joh. 5:19) Alle kongens loyale undersåtter må følge hans eksempel og ydmygt underkaste sig Jehovas suverænitet i alle ting. Kun derved kan de få lov til at leve i Guds lovede nye verden. — Zak. 14:16, 17.

13. Hvordan drager Kristus frem ’for retfærdigheds sag’?

13 Kristus drager også frem ’for retfærdigheds sag’. Den retfærdighed kongen forsvarer, er „Guds retfærdighed“ — Jehovas normer for hvad der er rigtigt og forkert. (Rom. 3:21; 5 Mos. 32:4) Om kongen Jesus Kristus profeterede Esajas: „En konge skal regere med retfærdighed.“ (Es. 32:1) Jesu styre vil betyde „nye himle“ og „en ny jord“ hvori „retfærdighed skal bo“. (2 Pet. 3:13) Alle indbyggere i denne nye verden må lære at rette sig efter Jehovas normer. — Es. 11:1-5.

KONGEN UDFØRER „FRYGTINDGYDENDE TING“

14. Hvordan vil Kristus med sin højre hånd udføre „frygtindgydende ting“? (Se indledningsbilledet).

14 Når kongen drager frem, har han et sværd bundet ved hoften. (Sl. 45:3) Men den tid kommer da han tager sværdet i sin højre hånd og bruger det. Salmisten siger profetisk: „Din højre vil lære dig frygtindgydende ting.“ (Sl. 45:4) Når Jesus Kristus drager frem for at eksekvere Jehovas domme i Harmagedon, vil han udføre „frygtindgydende ting“ mod sine fjender. Hvilke midler han vil bruge til at tilintetgøre Satans system, ved vi ikke. Men det han gør, vil sprede skræk og rædsel blandt dem af jordens indbyggere som ikke har lyttet til Guds advarsel om at underordne sig kongen. (Læs Salme 2:11, 12). I sin profeti om endens tid sagde Jesus at mennesker ville ’besvime på grund af frygt og det de venter der kommer over den beboede jord; for himlenes kræfter skal rystes’. Han tilføjede: „Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.“ — Luk. 21:26, 27.

15, 16. Hvem vil udgøre de ’hære’ der følger Kristus i kampen?

15 Det at kongen kommer „med magt og megen herlighed“ for at eksekvere dom, bliver i Åbenbaringens Bog bekendtgjort med ordene: „Jeg så himmelen åben, og se! en hvid hest. Og han som sad på den kaldes Trofast og Sand, og han dømmer og fører krig med retfærdighed. Og hærene som var i himmelen fulgte ham på hvide heste, og de var klædt i hvidt, rent, fint linned. Og af hans mund udgår et langt, skarpt sværd, så han kan slå nationerne med det, og han vil vogte dem med en jernstav. Han træder også Guds, den Almægtiges, vredes harmes vinperse.“ — Åb. 19:11, 14, 15.

16 Hvilke krigere vil udgøre de himmelske ’hære’ der følger Kristus i kampen? Da Jesus første gang ’bandt sit sværd ved hofte’ for at kaste Satan og hans dæmoner ud af himlen, kæmpede „hans engle“ sammen med ham. (Åb. 12:7-9) Det vil være logisk at konkludere at Kristi hære i Harmagedonkrigen blandt andet vil omfatte de hellige engle. Vil hans hære omfatte andre? Jesus gav sine salvede brødre dette løfte: „Den der sejrer og holder sig til mine gerninger til enden, ham vil jeg give myndighed over nationerne, og han skal vogte dem med en jernstav så de knuses som lerkar, således som jeg  også har fået myndighed fra min Fader.“ (Åb. 2:26, 27) Altså vil Kristi himmelske hære også omfatte hans salvede brødre, som på det tidspunkt vil have modtaget deres himmelske belønning. Hans salvede medregenter vil være ved hans side når han udfører „frygtindgydende ting“ og vogter nationerne med en jernstav.

KONGEN FULDENDER SIN SEJR

17. (a) Hvad skildrer den hvide hest som Kristus rider på? (b) Hvad skildrer sværdet og buen?

17 Læs Salme 45:5Kongen sidder på en hvid hest, hvilket skildrer at den krig han fører, er ren og retfærdig i Jehovas øjne. (Åb. 6:2; 19:11) Foruden sit sværd har han en bue. Vi læser: „Jeg så, og se! en hvid hest; og han som sad på den havde en bue; og en krone blev givet ham, og han red ud sejrende og for at fuldende sin sejr.“ Både sværdet og buen skildrer de midler Kristus vil bruge til at eksekvere dom over sine fjender.

Fugle vil blive tilkaldt for at rense jorden (Se paragraf 18)

18. Hvordan vil Kristi „pile“ vise sig at være „hvæssede“?

18 I et poetisk sprog profeterer salmisten at kongens ’pile er hvæssede, rammer hans fjender i hjertet’ og ’får folkeslag til at falde under ham’. Blodbadet vil være verdensomspændende. Jeremias’ profeti lyder: „Jehovas slagne skal på den dag ligge fra den ene ende af jorden til den anden.“ (Jer. 25:33) En parallel profeti siger: „Jeg så også en engel som stod på solen, og han råbte med høj røst og sagde til alle fuglene som flyver midt på himmelen: ’Kom, saml jer til Guds store aftensmåltid, så I kan æde kød af konger og kød af militærtribuner og kød af stærke mænd og kød af heste og af dem som sidder på dem, og kød af alle, af frie såvel som af trælle og af små og store.’“ — Åb. 19:17, 18.

19. Hvordan vil Kristus fuldende sin sejr?

19 Efter at have tilintetgjort Satans onde tingenes ordning på jorden vil Kristus ’i sin pragt vinde sejr’. (Sl. 45:4) Han vil fuldende sin sejr ved at kaste Satan og hans dæmoner i afgrunden, hvor de skal være i hele tusindårsriget. (Åb. 20:2, 3) Mens Djævelen og hans engle er bundet i en dødlignende tilstand, vil jordens indbyggere være fri for satanisk indflydelse, og de vil kunne leve som lydige undersåtter under deres sejrrige og prægtige konge. Inden de ser jorden gradvis blive til et globalt paradis, vil de dog have en anden grund til at fryde sig med deres konge og hans himmelske medregenter. Denne glædelige begivenhed vil blive behandlet i den næste artikel.