Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Job — en uangribelig og udholdende mand

Job — en uangribelig og udholdende mand

 Job — en uangribelig og udholdende mand

„Har du rettet dit hjerte mod min tjener Job? For der er ingen som han på jorden: en uangribelig og retskaffen mand som frygter Gud og viger fra det onde.“ — JOB 1:8.

1, 2. (a) Hvilke uventede tragedier ramte Job? (b) Beskriv Jobs tilværelse før tragedierne ramte ham.

DER levede engang en mand som tilsyneladende havde alt hvad man kunne ønske sig — rigdom, prestige, et godt helbred og et lykkeligt familieliv. Men pludselig blev han ramt af den ene tragedie efter den anden. Med ét mistede han sin rigdom. Dernæst blev alle hans børn dræbt i et voldsomt uvejr. Kort efter fik han en invaliderende sygdom der gav ham smertende bylder over hele kroppen. Du har nok gættet at manden er Job, en af hovedpersonerne i den bibelbog der bærer hans navn. — Job, kapitel 1 og 2.

2 „Gid jeg havde det som i månemånederne førhen,“ stønnede han. (Job 3:3; 29:2) Ja, hvem længes ikke tilbage til tidligere tider når katastrofen rammer? Hvad Job angår, havde han levet et godt liv, tilsyneladende skærmet mod ulykke. Prominente personer respekterede ham højt og rådførte sig med ham. (Job 29:5-11) Han var rig, men havde et ligevægtigt syn på penge. (Job 31:24, 25, 28) Når han mødte enker eller faderløse i nød, hjalp han dem. (Job 29:12-16) Og han forblev tro mod sin kone. — Job 31:1, 9, 11.

3. Hvordan betragtede Jehova Job?

Job levede et uangribeligt liv fordi han tilbad Gud. „Der er ingen som han på jorden,“ sagde Jehova, „en uangribelig og retskaffen mand som frygter Gud og viger fra det onde.“ (Job 1:1, 8) Men til trods for Jobs moralske uangribelighed gjorde ulykker en brat ende på hans behagelige tilværelse. Alt hvad han havde arbejdet for, forsvandt, og hans sande natur blev prøvet af smerte, kval og fortvivlelse.

4. Hvorfor vil det være gavnligt at tænke over Jobs ildprøve?

Job er selvfølgelig langtfra den eneste tjener for Gud der er blevet ramt af en personlig tragedie. Mange kristne i dag kan drage paralleller mellem deres egen tilværelse og det han kom ud for. Af den grund er det værd at se nærmere på to spørgsmål: Hvordan kan dét at tænke over Jobs ildprøve hjælpe os når vi  rammes af en tragedie? Og hvordan kan det han blev udsat for, lære os at vise større empati for andre der lider?

Et spørgsmål om loyalitet og uangribelighed

5. Hvad hævdede Satan at grunden var til at Job tjente Gud?

Jobs tilfælde var helt usædvanligt. Uden at Job vidste noget om det, havde Djævelen sat spørgsmålstegn ved hans motiver til at tjene Gud. Ved en lejlighed hvor åndeskabningerne trådte frem for Gud i himmelen og Jehova henledte opmærksomheden på Jobs gode egenskaber, sagde Satan: „Har du ikke sat hegn rundt om ham og hans hus og alt hvad han ejer?“ Satan hævdede således at Job — og dermed alle andre tjenere for Gud — lod sig lede af selviskhed. „Ræk engang din hånd ud og rør ved alt hvad han ejer, og se om han ikke vil forbande dig lige op i dit ansigt,“ sagde Satan til Jehova. — Job 1:8-11.

6. Hvilket vigtigt stridsspørgsmål rejste Satan?

6 Det var et vigtigt stridsspørgsmål der her blev rejst. Satan udfordrede Jehovas måde at udøve sin suverænitet på. Er det virkelig muligt for Gud at styre universet ved hjælp af kærlighed? Eller vil menneskers selviskhed, som Satan antydede, altid sejre til slut? I tillid til sin tjeners uangribelighed og loyalitet tillod Jehova at Djævelen inddrog Job i en prøvesag. Det var således Satan som forårsagede de ulykker der hurtigt efter hinanden ramte Job. Da de første angreb mislykkedes, påførte Satan Job en smertefuld lidelse. „Hud for hud; et menneske giver alt hvad han har, for sin sjæl,“ påstod Djævelen. — Job 2:4.

7. På hvilke måder udsættes Guds tjenere i dag for trængsler der svarer til dem Job blev udsat for?

7 Det er de færreste tjenere for Gud i dag der kommer ud for så store lidelser som Job gjorde, men ikke desto mindre rammes de af mange forskellige trængsler. Mange bliver forfulgt eller må kæmpe med familieproblemer. Økonomiske vanskeligheder eller et dårligt helbred kan virke nedslående. Nogle har ofret livet for deres tro. Vi må naturligvis ikke mene at Satan personligt står bag alle de trængsler vi kommer ud for. Nogle problemer kunne oven i købet skyldes vores egne fejltrin eller nedarvede fysiske svagheder. (Galaterne 6:7) Og vi er alle underlagt alderdommens nedbrydende virkninger og kan blive ofre for naturkatastrofer. Bibelen gør det klart at Jehova ikke mirakuløst skærmer sine tjenere mod sådanne ulykker og lidelser i vor tid. — Prædikeren 9:11.

8. Hvordan kan Satan udnytte de trængsler vi kommer ud for?

8 Ikke desto mindre kan Satan udnytte de trængsler vi kommer ud for, til at undergrave vores tro. Apostelen Paulus nævnte at han havde „en torn i kødet, en Satans engel“ der til stadighed ’slog’ ham. (2 Korinther 12:7) Uanset om dette var et fysisk problem, måske et dårligt syn, eller noget andet, forstod Paulus at Satan kunne bruge dette problem og den frustration der fulgte med, til at svække Paulus’ glæde og uangribelighed. (Ordsprogene 24:10) I dag kan Satan påvirke familiemedlemmer, skolekammerater eller endda diktatoriske regeringer så de på den ene eller den anden måde forfølger Guds tjenere.

9. Hvorfor bør det ikke komme bag på os at vi bliver modstået eller forfulgt?

9 Hvordan kan vi klare disse problemer på en god måde? Ved at betragte dem som en mulighed for at vise Jehova at vi ikke vakler i vores kærlighed til ham eller med hensyn til at underlægge os hans suverænitet. (Jakob 1:2-4) Hvad grunden til vores bekymringer end er, vil forståelsen af hvor vigtigt det er at være loyal over for Gud, hjælpe os til at bevare vores åndelige ligevægt. Apostelen Peter skrev til de kristne: „I elskede, I skal ikke finde det mærkeligt at der til jeres prøvelse brænder en ild iblandt jer, som om der hændte jer noget mærkeligt.“ (1 Peter 4:12) Og Paulus forklarede: „Alle de som ønsker at leve  gudhengivent i samfund med Kristus Jesus vil også blive forfulgt.“ (2 Timoteus 3:12) Satan drager stadig Jehovas tjeneres uangribelighed i tvivl, ligesom han gjorde i tilfældet med Job. Ja, Bibelen viser endda at Satan har intensiveret sine angreb på Guds folk i disse sidste dage. — Åbenbaringen 12:9, 17.

En forkert opfattelse og nogle dårlige råd

10. Hvad forstod Job ikke?

10 I dag har vi en fordel som Job ikke havde. Han anede ikke hvorfor ulykkerne regnede ned over ham, og konkluderede fejlagtigt at „Jehova gav, og Jehova tog“. (Job 1:21) Satan søgte åbenbart med fuldt overlæg at give Job det indtryk at det var Gud der stod bag hans lidelser.

11. Hvordan reagerede Job på sine trængsler?

11 Job blev dybt nedtrykt, men han nægtede at forbande Gud, sådan som hans kone tilskyndede ham til. (Job 2:9, 10) ’Det går de ugudelige meget bedre end mig,’ sagde han. (Job 21:7-9) ’Hvorfor straffer Gud mig,’ spurgte han sikkert sig selv. Der var tidspunkter hvor han kun ønskede at dø. „Gid du ville gemme mig i Sheol, skjule mig indtil din vrede har lagt sig, sætte mig en frist og huske mig!“ udbrød han. — Job 14:13.

12, 13. Hvordan blev Job påvirket af det hans tre venner sagde?

12 Job fik besøg af tre venner der foregav at „vise ham deres deltagelse og trøste ham“. (Job 2:11) Men de viste sig at være „besværlige trøstere“. (Job 16:2) Det ville sikkert have været godt for Job hvis det havde været venner han kunne udøse sit hjerte for og fortælle om sine problemer, men disse tre gjorde ham kun mere forvirret og forstærkede hans følelse af håbløshed. — Job 19:2; 26:2.

13 Det er forståeligt hvis Job har spurgt sig selv: ’Hvorfor lige mig? Hvad har jeg gjort siden jeg hjemsøges af alle disse ulykker?’ Hans venner kom med fuldstændig vildledende forklaringer. De gik ud fra at Job havde bragt lidelserne over sig selv ved at begå en eller anden alvorlig synd. „Hvem er gået til grunde uskyldig?“ spurgte Elifaz. „Efter det jeg har set, vil de der finder på fortræd og sår elendighed, høste det selv.“ — Job 4:7, 8.

14. Hvorfor skulle vi ikke uden videre drage den slutning at lidelser skyldes en uret adfærd?

14 Det er klart at der kan opstå problemer hvis man sår med henblik på kødet i stedet for at så med henblik på ånden. (Galaterne 6:7, 8) Men i den nuværende tingenes ordning kan der opstå problemer uanset hvordan vi opfører os. Endvidere kan man på ingen måde sige at den uskyldige bliver skånet for al ulykke. Jesus Kristus, som var „ubesmittet, skilt fra syndere“, led en smertefuld død på en marterpæl, og apostelen Jakob døde som martyr. (Hebræerne 7:26; Apostelgerninger 12:1, 2) Elifaz’ og hans to venners forkerte ræsonnementer fik Job til at forsvare sit gode navn og rygte og fastholde sin uskyld. Deres stædige påstande om at Jobs lidelser skyldtes en uret adfærd, kan imidlertid have påvirket Jobs syn på Guds retfærdighed. — Job 34:5; 35:2.

Hjælp at finde i trængselstider

15. Hvilken tankegang vil hjælpe os til at klare lidelser?

15 Er der noget vi kan lære af dette? Det kan virke meget uretfærdigt at man udsættes for tragedier, sygdom eller forfølgelse. Andre ser måske ud til at gå fri af de fleste af disse problemer. (Salme 73:3-12) Undertiden kan det være en god idé at stille sig selv følgende vigtige spørgsmål: ’Får min kærlighed til Gud mig til at tjene ham uanset hvad der sker? Længes jeg efter at være et svar i Jehovas hånd mod den der smæder ham?’ (Ordsprogene 27:11; Mattæus 22:37) Vi må aldrig lade andres tankeløse bemærkninger få os til at tvivle på vor himmelske Fader. En trofast kristen der i mange år led af en kronisk sygdom, sagde: „Jeg véd at uanset hvad Jehova tillader, skal  jeg nok klare det. Jeg véd at han vil give mig den nødvendige styrke. Det har han altid gjort.“

16. Hvordan hjælper Guds ord dem der udsættes for prøvelser?

16 Med hensyn til Satans taktik forstår vi noget som Job ikke forstod. Vi er ’ikke uvidende om hans planer’, eller onde rænker. (2 Korinther 2:11) Desuden indeholder Bibelen et væld af praktisk visdom vi kan gøre brug af. Der er beretninger om trofaste mænd og kvinder som udholdt trængsler og genvordigheder af enhver art. Apostelen Paulus, der led mere ondt end de fleste, skrev: „Alt det der forud er skrevet, er jo skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb.“ (Romerne 15:4) Et Jehovas vidne fra Europa der på grund af sin tro sad i fængsel under Anden Verdenskrig, byttede tre dages brødration for en bibel. „Det var et godt bytte,“ fortæller han. „Selvom jeg var sulten, var den åndelige føde langt vigtigere. Den hjalp ikke alene mig, men også andre i de prøvelser vi blev udsat for. Den dag i dag har jeg stadig denne bibel.“

17. Hvilke foranstaltninger fra Gud kan hjælpe os til at holde ud?

17 Ud over trøsten fra Skrifterne har vi mange bibelske bøger og blade der indeholder sunde retningslinjer for hvordan vi kan tackle problemer. Hvis du slår op i Register til Vagttårnets publikationer, vil du sandsynligvis kunne finde erfaringer fortalt af medkristne som har haft prøvelser der ligner dine. (1 Peter 5:9) Det kan også være en hjælp for dig at  drøfte din situation igennem med forstående ældste eller andre modne kristne. Frem for alt kan du være sikker på at Jehova vil hjælpe dig gennem sin hellige ånd når du beder ham om det. Hvordan klarede Paulus Satans anslag? Ved at lære at stole på Guds kraft. (2 Korinther 12:9, 10) „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft,“ skrev han. — Filipperne 4:13.

18. Hvordan kan kristne trosfæller give hinanden uvurderlig opmuntring?

18 Det er altså muligt at finde hjælp, og du bør aldrig tøve med at søge den. „Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset,“ siger et ordsprog. (Ordsprogene 24:10) Ligesom termitter kan få et træhus til at styrte sammen, kan modløshed underminere en kristens uangribelighed. For at modvirke denne fare sørger Jehova for at vi kan få støtte gennem vores trosfæller. Jesus blev styrket af en engel der viste sig for ham den nat han blev arresteret. (Lukas 22:43) Da Paulus rejste til Rom som fange, „takkede han Gud og fattede mod“ fordi han mødte brødrene ved Appius’ Torv og De Tre Kroer. (Apostelgerninger 28:15) Et Jehovas vidne fra Tyskland husker stadig den hjælp hun fik da hun som forskræmt teenager ankom til koncentrationslejren Ravensbrück. „En af mine kristne trosfæller fandt mig med det samme og gav mig en hjertelig velkomst,“ fortæller hun. „En anden trofast søster tog mig under sine vinger, og hun blev som en åndelig mor for mig.“

„Vis dig trofast“

19. Hvad hjalp Job til at modstå Satans angreb?

19 Jehova beskrev Job som en mand der ’holdt fast ved sin uangribelighed’. (Job 2:3) Skønt Job var modløs og ikke forstod årsagen til sine lidelser, vaklede han aldrig når det gjaldt det vigtige stridsspørgsmål om hans loyalitet. Job ville under ingen omstændigheder fornægte alt hvad han havde levet for. Han sagde beslutsomt: „Til jeg udånder lader jeg ikke min uangribelighed vige fra mig!“ — Job 27:5.

20. Hvorfor er det umagen værd at vise udholdenhed?

20 En lignende beslutsomhed vil hjælpe os til at bevare vores uangribelighed under alle forhold — til trods for fristelser, modstand og ulykker. „Vær ikke bange for det du vil komme til at lide,“ sagde Jesus til menigheden i Smyrna. „Se! Djævelen vil blive ved med at kaste nogle af jer i fængsel for at I kan blive prøvet fuldt ud, og for at I kan have trængsel i ti dage. Vis dig trofast indtil døden, og jeg vil give dig livets krone.“ — Åbenbaringen 2:10.

21, 22. Hvilken viden kan trøste os når vi udholder trængsler?

21 I denne tingenes ordning som beherskes af Satan, vil vores udholdenhed og uangribelighed blive sat på prøve. Men Jesus forsikrer os om at vi ikke har nogen grund til at frygte fremtiden. Det der betyder noget, er at vi forbliver trofaste. „Trængselen er kortvarig og let,“ sagde Paulus, hvorimod den belønning Jehova lover os, er „en mere og mere overvældende vægt af herlighed som er evig“. (2 Korinther 4:17, 18) Selv Jobs trængsler var kortvarige i sammenligning med de mange lykkelige år han oplevede før og efter sine prøvelser. — Job 42:16.

22 Der kan dog være perioder i vores liv hvor prøvelserne virker endeløse og lidelserne næsten ikke er til at bære. I den følgende artikel vil vi komme ind på flere ting vi kan lære af Jobs erfaringer med hensyn til udholdenhed. Vi vil også se på hvordan vi kan styrke andre der udsættes for modgang.

Hvad vil du svare?

• Hvilket vigtigt stridsspørgsmål rejste Satan i forbindelse med Jobs uangribelighed?

• Hvorfor bør det ikke komme bag på os at vi udsættes for modgang?

• Hvordan hjælper Jehova os til at holde ud?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 23]

At studere, tale med modne kristne og udøse vores hjerte i bøn kan hjælpe os til at holde ud