Přejít k článku

Přejít na obsah

Slovo, které mělo hluboký význam

Slovo, které mělo hluboký význam

KDYŽ se Ježíš chystal uzdravit ženu, která byla osmnáct let úplně sehnutá a vůbec se nemohla narovnat, řekl jí: „Ženo, tvé trápení končí.“ (Luk. 13:10–13, Slovo na cestu) Oslovení „ženo“ Ježíš používal dokonce i pro svoji matku. V biblických dobách to byla běžná zdvořilá forma oslovení. (Jan 19:26; 20:13)

V souvislosti s některými ženami je v Bibli použito ještě jiné, víc než zdvořilé slovo. Bylo zvlášť laskavé a něžné. Ježíš jím oslovil ženu, která dvanáct let trpěla krvácením. To, že k Ježíšovi přistoupila, nebylo v souladu s Božím zákonem, podle kterého byla žena v takovém stavu nečistá. Někdo mohl právem namítnout, že se měla od druhých držet stranou. (3. Mojž. 15:19–27) Ona ale byla zoufalá. Byla totiž „vystavena mnoha bolestem od mnohých lékařů, utratila všechny své prostředky a neprospělo jí to, spíše se to zhoršilo“. (Mar. 5:25, 26)

Nenápadně se propletla zástupem k Ježíšovi. Přišla k němu zezadu a dotkla se třásní jeho oděvu. Krvácení se okamžitě zastavilo. Žena doufala, že unikne pozornosti, ale Ježíš se zeptal: „Kdo se mě to dotkl?“ (Luk. 8:45–47) Vystrašená a rozechvělá padla před Ježíšem na zem a „pověděla mu celou pravdu“. (Mar. 5:33)

Ježíš ji chtěl uklidnit, a tak jí laskavě řekl: „Seber odvahu, dcero.“ (Mat. 9:22) Podle znalců Bible může být hebrejské i řecké slovo překládané jako „dcera“ přeneseně použito k vyjádření „laskavosti a něžnosti“. Ježíš tu ženu navíc utěšil slovy: „Tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď zdravá ze své tíživé nemoci.“ (Mar. 5:34)

Oslovení „dcero“ použil také bohatý Izraelita Boaz v rozhovoru s Moabkou Rut. I ona možná měla strach, protože paběrkovala na poli muže, kterého neznala. Boaz jí řekl „má dcero“ a vybídl ji, aby ve své práci pokračovala. Rut se mu poklonila a zeptala se ho, proč je k ní tak laskavý, když je cizinka. Boaz ji ještě víc povzbudil, když jí odpověděl: „Podali mi obšírnou zprávu o všem, co jsi učinila pro svou tchyni [vdovu Noemi]. . . Kéž Jehova odmění způsob tvého jednání.“ (Rut 2:8–12)

Ježíš a Boaz jsou skvělým příkladem pro sborové starší. Někdy se dva starší sejdou se sestrou, která potřebuje pomoct a povzbudit na základě Bible. Když poprosí Jehovu o vedení a pozorně si sestru vyslechnou, dokážou jí pak s použitím Božího Slova předat potřebnou útěchu a povzbuzení. (Řím. 15:4)