Evangelium podle Jana 19:1–42

  • Ježíše bičují a posmívají se mu (1–7)

  • Pilát Ježíše znovu vyslýchá (8–16a)

  • Ježíš je na Golgotě přibit na kůl (16b–24)

  • Ježíš zaopatřuje svou matku (25–27)

  • Ježíšova smrt (28–37)

  • Ježíše ukládají do hrobky (38–42)

19  Nato dal Pilát Ježíše zbičovat.+  A vojáci upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a oblékli mu purpurový oděv.+  Přistupovali k němu a říkali: „Buď zdráv, ty králi Židů!“* Také ho bili do tváře.+  Pilát znovu vyšel ven a řekl Židům: „Podívejte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že se podle mě ničím neprovinil.“+  Ježíš vyšel s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém oděvu. Pilát jim řekl: „Podívejte se, člověk!“  Když ho ale uviděli přední kněží a stráže, začali křičet: „Na kůl s ním! Na kůl s ním!“+ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho a pověste ho na kůl sami. Podle mě se ničím neprovinil.“+  Židé mu odpověděli: „Máme zákon, podle kterého musí zemřít,+ protože ze sebe dělal Božího syna.“+  Když to Pilát slyšel, dostal ještě větší strach.  Znovu vešel do místodržitelského paláce a zeptal se Ježíše: „Odkud jsi?“ Ale Ježíš mu neodpověděl.+ 10  A tak mu Pilát řekl: „Ty se mnou nemluvíš? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit a také pravomoc tě pověsit na kůl?“ 11  Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdybys ji nedostal shora. Proto ten, kdo ti mě vydal, má větší hřích.“ 12  Pilát tedy dál hledal způsob, jak ho propustit. Ale Židé křičeli: „Pokud ho propustíš, nejsi císařův přítel. Každý, kdo se prohlašuje za krále, mluví* proti císaři.“+ 13  Když Pilát ta slova slyšel, vyvedl Ježíše ven a posadil se na soudcovský stolec na místě nazývaném Kamenné dláždění, hebrejsky Gabbata. 14  Byl právě den přípravy+ Pesachu, kolem poledne.* Pilát řekl Židům: „Podívejte se, váš král!“ 15  Ale oni křičeli: „Pryč s ním! Pryč s ním! Pověs ho na kůl!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám pověsit na kůl?“ Přední kněží odpověděli: „Nemáme krále, jenom císaře.“ 16  A tak jim ho vydal, aby byl pověšen na kůl.+ Potom Ježíše odvedli. 17  Sám si nesl mučednický kůl* a šel na místo nazývané Lebka,+ hebrejsky Golgota.+ 18  Tam ho přibili na kůl+ vedle dalších dvou mužů. Ježíš byl uprostřed a ti dva po stranách.+ 19  Pilát dal také udělat nápis a připevnit ho na mučednický kůl.* Zněl: „Ježíš Nazaretský, král Židů.“+ 20  Ten nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš přibit na kůl, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. 21  Židovští přední kněží však Pilátovi řekli: „Neměl jsi psát: ‚Král Židů‘, ale že řekl: ‚Jsem král Židů.‘“ 22  Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“ 23  Když vojáci přibili Ježíše na kůl, vzali jeho svrchní oděv a rozdělili ho na čtyři části, pro každého vojáka jednu. Vzali i jeho spodní oděv, ale ten byl beze švu, protože byl utkán odshora dolů. 24  Řekli proto jeden druhému: „Netrhejme ho, ale rozhodněme losem, čí bude.“+ To se stalo, aby se splnila slova z Písma: „Můj oděv si rozdělili mezi sebou a o mé oblečení házeli los.“+ A vojáci to tak opravdu udělali. 25  U Ježíšova mučednického kůlu* stála jeho matka,+ sestra jeho matky, Klopova manželka Marie a Marie Magdaléna.+ 26  Když Ježíš uviděl svou matku a vedle ní učedníka, kterého miloval,+ řekl jí: „Ženo, podívej se, tvůj syn.“ 27  A učedníkovi řekl: „Podívej se, tvá matka.“ V ten den ji učedník vzal k sobě domů. 28  Potom si Ježíš uvědomil, že se už všechno dovršilo. Aby se splnilo Písmo, řekl: „Mám žízeň.“+ 29  Stála tam nádoba plná kyselého vína. Namočili v něm tedy houbu a na stonku yzopu* mu ji dali k ústům.+ 30  Když Ježíš ochutnal kyselé víno, řekl: „Je dovršeno!“+ Pak sklonil hlavu a vydechl naposled.*+ 31  Protože byl den přípravy,+ Židé požádali Piláta, aby dal odsouzeným zlámat nohy a sundat jejich těla, aby nezůstala na mučednických kůlech+ o sabatu (ten sabatní den byl totiž významný).+ 32  Vojáci tedy přišli a zlámali nohy oběma mužům, kteří byli na kůlech vedle něj. 33  Ale když přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý, a tak mu nohy nezlámali. 34  Jeden z vojáků ho však bodl do boku kopím+ a okamžitě vyšla krev a voda. 35  A ten, kdo to viděl, o tom vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.+ 36  Stalo se to, aby se splnila slova z Písma: „Ani jedna kost mu nebude zlomena.“*+ 37  A na jiném místě Písmo říká: „Budou se dívat na toho, kterého probodli.“+ 38  Pak Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy to tajil,+ požádal Piláta, aby mohl sundat Ježíšovo tělo. Když mu to Pilát dovolil, přišel a tělo sundal.+ 39  Přišel i Nikodém,+ který kdysi Ježíše navštívil v noci, a přinesl směs* myrhy a aloe o váze asi 100 liber.*+ 40  Vzali tedy Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku ho s těmi vonnými látkami zavinuli do plátna.+ 41  Nedaleko místa, kde byl přibit na kůl, byla zahrada a v ní nová hrobka,*+ do které ještě nebyl nikdo pohřben. 42  Protože Židé měli den přípravy+ a hrobka byla blízko, uložili Ježíše tam.

Poznámky

Nebo: „Ať žije král Židů!“
Nebo „staví se“.
Dosl. „šesté hodiny“.
Dosl. „vydal ducha“.
Nebo „rozdrcena“.
Nebo možná „svitek“.
Tj. římských liber. Viz příloha B14.
Nebo „pamětní hrobka“.