Přejít k článku

Co je to archa úmluvy?

Co je to archa úmluvy?

Co Bible říká

 Archa úmluvy neboli truhla smlouvy byla posvátná truhla vyrobená na Boží příkaz starověkými Izraelity. Bůh jim řekl, jak má truhla vypadat. Uchovávala a chránila „svědectví“, což bylo Desatero přikázání na dvou kamenných deskách. (2. Mojžíšova 25:8–10, 16; 31:18)

  •   Konstrukce. Truhla měřila 2,5 lokte na délku, 1,5 lokte na šířku a 1,5 lokte na výšku (111 × 67 × 67 cm). Byla vyrobená z akáciového dřeva, potažená zevnitř i zvenčí zlatem a měla ozdobnou obrubu. Na jejím víku, které bylo celé ze zlata, se na protilehlých koncích nacházeli dva zlatí cherubíni. Byli obrácení k sobě s hlavou skloněnou k víku a svá křídla rozprostírali vzhůru tak, že jimi víko zastiňovali. Nad nožičkami truhly byly čtyři kruhy odlité ze zlata. Do nich byly zasunuté akáciové tyče potažené zlatem, které se používaly při přenášení truhly. (2. Mojžíšova 25:10–21; 37:6–9)

  •   Umístění. Nejdřív Izraelité uchovávali truhlu smlouvy ve svatostánku, v části, které se říkalo Nejsvětější. Svatostánek sloužil k uctívání Boha. Vyrobili ho ve stejnou dobu jako truhlu a mohl se celý přenášet. Nejsvětější byla oddělená oponou, takže do ní nemohli vidět kněží ani další lidé. (2. Mojžíšova 40:3, 21) Vstoupit tam a spatřit truhlu mohl jedině velekněz, a to jednou v roce v Den smíření. (3. Mojžíšova 16:2; Hebrejcům 9:7) Později Izraelité truhlu přemístili do Nejsvětější v Šalomounově chrámu. (1. Královská 6:14, 19)

  •   Účel. Truhla smlouvy byla schránka pro posvátné předměty připomínající Izraelitům smlouvu, kterou s Bohem uzavřeli u hory Sinaj. Hrála také klíčovou roli při obřadu, který probíhal v Den smíření. (3. Mojžíšova 16:3, 13–17)

  •   Obsah. Do truhly smlouvy byly jako první uloženy dvě kamenné desky, na kterých bylo vyryto Desatero přikázání. (2. Mojžíšova 40:20) Později tam byl přidán také zlatý džbán s mannou a „Áronova hůl, která vypučela“. (Hebrejcům 9:4; 2. Mojžíšova 16:33, 34; 4. Mojžíšova 17:10) Je zřejmé, že džbán a hůl byly v průběhu času z truhly odstraněny, protože při jejím stěhování do chrámu se v ní už nenalézaly. (1. Královská 8:9)

  •   Přemísťování. Truhlu smlouvy měli přenášet Levité na ramenou, a to pomocí akáciových tyčí. (4. Mojžíšova 7:9; 1. Paralipomenon 15:15) Tyče se z truhly neodstraňovaly, takže se jí Levité nikdy nemuseli dotknout. (2. Mojžíšova 25:12–16) Když truhlu nesli, byla přikrytá „zastiňující oponou“, která jinak oddělovala Svatou a Nejsvětější. (4. Mojžíšova 4:5, 6) a

  •   Symbolický význam. Truhla smlouvy byla spojována s přítomností Boha. V Bibli se například píše, že nad truhlou smlouvy v Nejsvětější a také v táboře Izraelitů se objevoval oblak a ten byl známkou Jehovovy přítomnosti a požehnání. (3. Mojžíšova 16:2; 4. Mojžíšova 10:33–36) Bible také říká, že Jehova „[seděl] na cherubínech“, čímž se odkazuje na dva cherubíny na víku truhly. (1. Samuelova 4:4; Žalm 80:1) Takže tito cherubíni byli znázorněním Jehovova „dvoukolého vozu“. (1. Paralipomenon 28:18) Protože truhla symbolizovala Boží přítomnost, mohl král David po přenesení truhly na Sion napsat, že tam Jehova „bydlí“. (Žalm 9:11)

  •   Názvy. Bible pro tuto posvátnou truhlu používá různá označení, například „truhla svědectví“, „truhla smlouvy“, „archa úmluvy“, „truhla Jehovy“ a „Truhla [Jehovovy] síly“. (4. Mojžíšova 7:89; Jozue 3:6, 13; Bible česká, Hejčl; 2. Paralipomenon 6:41)

     Víku, které přikrývalo truhlu smlouvy, se říkalo „slitovnice“. (1. Paralipomenon 28:11) Tento název poukazuje na speciální účel víka ve Dni smíření. Izraelský velekněz tehdy stříkl krev obětovaných zvířat směrem k víku a před víko a tak vykonal smíření (neboli přikrytí hříchů) „ve svůj prospěch a ve prospěch svého domu a ve prospěch celého izraelského sboru“. (3. Mojžíšova 16:14–17)

Dochovala se truhla smlouvy až dodnes?

 Neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo. Z Bible vyplývá, že truhla smlouvy není nadále potřeba, protože se vztahuje ke smlouvě, která byla nahrazena „novou smlouvou“ založenou na Ježíšově oběti. (Jeremjáš 31:31–33; Hebrejcům 8:13; 12:24) Bible tedy předpověděla dobu, kdy už truhla smlouvy nebude existovat a Boží lid ji nebude postrádat. (Jeremjáš 3:16)

 Poté co začala platit nová smlouva, dostal apoštol Jan vidění, ve kterém se truhla objevila v nebesích. (Zjevení 11:15, 19) Tato symbolická truhla představuje Boží přítomnost a to, že Bůh novou smlouvu podporuje.

Měla truhla smlouvy nějakou nadpřirozenou moc?

 Ne. To, že někdo vlastnil truhlu smlouvy, mu nezaručovalo úspěch. Jednou ji měli Izraelité v táboře, když bojovali proti městu Ai. I tak ale utrpěli porážku, protože jeden z nich neposlechl Boha. (Jozue 7:1–6) Později vzali truhlu smlouvy do bitvy s Filištíny, a stejně prohráli. Důvodem bylo špatné jednání izraelských kněží Chofniho a Pinechase. (1. Samuelova 2:12; 4:1–11) Filištíni se truhly smlouvy během bitvy zmocnili, ale Bůh na ně sesílal pohromy, až ji nakonec vrátili Izraelitům. (1. Samuelova 5:11–6:5)

Truhla smlouvy v datech

Rok (př. n. l.)

Událost

1513

Becalel a jeho spolupracovníci vyrábí truhlu smlouvy z materiálů, které darovali Izraelité. (2. Mojžíšova 25:1, 2; 37:1)

1512

Mojžíš zasvěcuje truhlu, svatostánek i kněze. (2. Mojžíšova 40:1–3, 9, 20, 21)

1512–po roce 1070

Truhla se přesouvá na různá místa. (Jozue 18:1; Soudci 20:26, 27; 1. Samuelova 1:24; 3:3; 6:11–14; 7:1, 2)

Po roce 1070

Král David ji přenáší do Jeruzaléma. (2. Samuelova 6:12)

1026

Truhla je umístěna do Šalomounova chrámu v Jeruzalémě. (1. Královská 8:1, 6)

642

Král Josijáš ji vrací do chrámu. (2. Paralipomenon 35:3) b

Před rokem 607

Truhla je zřejmě z chrámu odstraněna. Později nebyla uvedena v soupise věcí, které byly odneseny do Babylonu, když byl chrám v roce 607 př.n.l. zničen, ani nebyla zmíněna mezi předměty, které byly do Jeruzaléma po letech vráceny. (2. Královská 25:13–17; Ezra 1:7–11)

63

Římský generál Pompeius dobývá Jeruzalém, prohlíží si Nejsvětější v chrámu a zjišťuje, že truhla tam není. c

a Když Izraelité porušili Boží pokyny ohledně přenášení a přikrytí truhly, museli nést vážné následky. (1. Samuelova 6:19; 2. Samuelova 6:2–7)

b V Bibli se nepíše, kdy, proč nebo kdo ji z chrámu odstranil.

c Viz dílo Z dějin císařského Říma od Tacita, V. kniha, 9. odstavec.