Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

‘God i Mekem Hem i Masta Mo Mesaea’ (Haf 1)

‘God i Mekem Hem i Masta Mo Mesaea’ (Haf 1)

?Wanem i pulum yu blong bilif se God i mekem Jisas i Masta mo Mesaea? Tingbaot bakegen ol nambawan pruf ya.