Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WEKAP! N. 2 2021 | ?Yu Yu Bos o Yu Slef Blong Teknoloji?

?Yu yu bos o yu slef blong teknoloji? Plante man oli talem se olgeta nao oli bos long teknoloji. Be teknoloji i save mekem man i kasem problem we maet hem i no iven luksave.

?Olsem Wanem Teknoloji i Save Afektem Frensip Blong Yu?

Teknoloji i save givhan long yu blong storian wetem ol fren blong yu mo kam klosap moa long olgeta.

?Olsem Wanem Teknoloji i Save Afektem Pikinini Blong Yu?

Nating se ol pikinini oli savegud teknoloji, be oli stil nidim advaes.

?Olsem Wanem Teknoloji i Save Afektem Mared Blong Yu?

Taem hasban mo waef i yusumgud teknoloji, hemia i save givhan long mared blong tufala.

?Olsem Wanem Teknoloji i Save Afektem Tingting Blong Yu?

I save afektem riding blong yu, fasin blong fokas, mo fasin blong stap yu wan. Trifala samting we i save givhan long yu blong tingting gud moa.

Lanem Moa Long JW.ORG

?Weswan topik yu wantem save moa?

Long Magasin Ya

Makem se teknoloji i save afektem frensip blong yu, famle laef, mo tingting blong yu long wan fasin we yu no iven luksave.