Elenganyeni ukuti mwaya ku calo uko mushatala amuya kabili mwasanga ukuti intambi shabo, ifya kulya balya e lyo ne ndalama babomfya nafipusana ne fya ku calo mufumine. Ukwabula no kutwishika, te kuti mumfwe bwino.

Ifi fine e fyo nalimo mwingomfwa nga mwatendeka ukubelenga Baibolo. Ilyo mulebelenga Baibolo, ciba kwati mwaya ku calo ico mushaishiba. Kuti mwabelenga pa bantu pamo nga abaPelishiti, pa ntambi isho mushaishiba pamo nga ‘ukulepaula ifya kufwala,’ pa fya kulya mushaishiba pamo nga mana e lyo na pa ndalama sha kale isho baleita ukuti drakima. (Ukufuma 16:31; Yoshua 13:2; 2 Samwele 3:31; Luka 15:9) Ukubelenga pali fyonse ifi nalimo kuti kwalenga mwafilwa ukumfwikisha bwino ifyo mulebelenga. Bushe te kuti mutemwe nga ca kuti kwaba umuntu uwa kumulondolwelako pali fyonse ifyo mulebelenga?

IFYO ABANTU BALEISHIBA IFYALEMBWA MU BAIBOLO

Ukutula fye ilyo batendeke ukulemba amalembo ya mushilo muli ba 1500 B.C.E., kwaleba abantu abaleyafwa bambi ukwishiba ifyali mu malembo ya mushilo. Ku ca kumwenako, Mose uwabalilepo ukutungulula abena Israele, ‘alebalondolwela’ amafunde.—Amalango 1:5.

Ilyo papitile imyaka 1,000 ukutula apo Mose afwilile, kwali abantu abatwalilile ukusambilisha abantu ifyali mu malembo ya mushilo. Mu mwaka wa 455 abaYuda abengi, ukubikako fye na bana, balilongene mu lubansa ulwali mu musumba wa Yerusalemu. Bakasambilisha wa malembo ya mushilo ‘balebelenga mwi buuku [lya mushilo] mwi shiwi ilikalamba,’ kabili baleyafwa “abantu ukumfwikisha ifyalebelengwa.”—Nehemia 8:1-8.

Ilyo papitile imyaka 500, na Yesu Kristu wine alibombeleko umulimo wa kusambilisha abantu ifyali mu malembo ya mushilo ica kuti abantu bamwishibe ukuti ni kasambilisha. (Yohane 13:13) Alefunda amabumba, kabili bambi alebafunda nga bali beka. Bushiku bumo, alisambilishe ibumba ilikalamba nga nshi mu lyashi ilyo beta ukuti Ilyashi lya pa Lupili kabili “amabumba yalipapile imisambilishishe yakwe.” (Mateo 5:1, 2; 7:28) Mu mwaka wa 33 , Yesu alilandile na basambi bakwe babili ilyo baleenda mu musebo uwalola ku mushi wali mupepi na Yerusalemu kabili ‘alibalondolwelele Amalembo.’—Luka 24:13-15, 27, 32.

Abasambi ba kwa Yesu nabo, balesambilisha abantu Icebo ca kwa Lesa. Bushiku bumo, cilolo umwina Etiopia alebelenga amashiwi yamo mu Malembo ya mushilo. Filipi, umusambi wa kwa Yesu, aile kuli uyu cilolo no kumwipusha ukuti: “Bushe cine cine nawishiba ifyo ulebelenga?” Uyu cilolo ayaswike ati: “Bushe kuti naishiba shani, apabula uwa kuntungulula?” E ico Filipi alilondolwelele cilolo umwalolele amashiwi ayo alebelenga.—Imilimo 8:27-35.

ABENGAMWAFWA UKWISHIBA IFYABA MU BAIBOLO MUNO NSHIKU

Nga filya fine bakasambilisha abaliko kale balecita, Inte sha kwa Yehova nabo mu fyalo 239, balasambilisha abantu ifyaba mu Baibolo. (Mateo 28:19, 20) Cila mulungu, balasambilisha abantu ukucila pa mamilioni 9, ifyaba muli Baibolo. Bamo pabo basambilisha te Bena Kristu. Tabalipilisha abo basambilisha Baibolo kabili basambilishisha abantu pa mayanda nelyo pa cifulo cimbi ico bengatemwa. Bamo balasambilila nabo ukubomfya amafoni nelyo pa Intaneti.

Nga mulefwaya ukusambilila Baibolo, kuti mwaeba ba Nte abali bonse. Nga mwaishiba ifyaba mu Baibolo, mukasanga ukuti “ya mulimo ku kusambilisha, ku kukalipila, ku kulungika ifintu, ku kusalapwila mu bulungami,” pa kuti mube ‘abafikapo bwino bwino, abaipangasha icine cine ukubomba umulimo onse uusuma.’—2 Timote 3:16, 17.