Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDE ICIKALAMBA IFYO TWINGACITA PA KUCEFYAKO AMASAKAMIKA

Abantu Bonse Balasakamikwa

Abantu Bonse Balasakamikwa

“Ilyo naile mu kushita ifya kulya, nasangile fye kuli amabisiketi ayali no mutengo nga nshi. Ubushiku bwakonkelepo, mu matuuka tamwali ifya kulya nangu fimo.”—Ba Paul, ku Zimbabwe.

“Abena mwandi balinjitile kabili banjebele ukuti icupo capwa. Finshi nali no kucita pali ifi bampondokeele? Bushe nkasunga shani abana?”—Ba Janet, ku United States.

“Inyenjele nga yalila, ndabutuka naya mu kufisama kabili ndalaala pa nshi amabomba nga yalepuulika. Nangu papite inshita iitali, nshala fye ndetutuma.”—Ba Alona, ku Israel.

Tulasakamikwa sana pantu twikala mu “nshita ishayafya nga nshi.” (2 Timote 3:1) Abantu abengi balakwata amafya ya ndalama, amafya ya mu ndupwa e lyo bambi mu fyalo bekala mulaba inkondo na malwele yabipisha e lyo balacula na ku masanso. Abantu balakwata amafya na yambi. Balasakamikwa nga ca kuti babasanga na malwele yabipisha pamo nga kansa e lyo na pa fyo abeshikulu babo bakakula.

Te masakamika yonse ayabipa. Tulasakamikwa nga tuleya mu kulemba amashindano, nga tuleya mu kucita fimo pa cintubwingi, nelyo nga baleya mu kutwipusha amepusho pa kwingila incito. Tulaicingilila na ku masanso nga ca kuti tuletiina ifingatuletela amasanso. Na lyo line, tacawama ukusakamikwa sana nelyo ukusakamikwa pa nshita iitali. Ilyo abasambilila bafwailishe pa bantu abakalamba abali 68,000, basangile ukuti nangu fye umuntu alesakamikwa fye panono kuti afwa bwangu. Ici e calengele Yesu alande ukuti: “Nani pali imwe nga ca kuti alesakamikwa engalundako ubumi bwakwe panono?” Ukwabula no kutwishika, amasakamika kuti yalenga umuntu afwa bwangu. E calengele Yesu atwebe no kuti: ‘Mwilasakamikwa.’ (Mateo 6:25, 27) Lelo bushe umuntu kuti aleka shani ukusakamikwa sana?

Umuntu kuti aleka ukusakamikwa sana nga ca kuti ali na mano yene yene kabili acetekela sana Lesa na malayo yakwe aya ku ntanshi. Nangu ca kuti pali ino nshita te kuti kube ifingatusakamika sana, ku ntanshi nalimo kuti kwaba ifingatusakamika. Kanshi natumone ifyayafwile ba Paul, ba Janet na ba Alona pa kuti baleke ukusakamikwa sana.