Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO September 2015

Muli ulu ulupungu muli ifipande fya kusambililamo ukutendeka pa October 26 ukushinta ku November 29, 2015.

Bushe Muleesha Ukufika ku Ciimo ca kwa Kristu?

Nangu ca kuti twalibombela Yehova pa myaka iingi tufwile ukutwalilila ukukulilako mu fya kwa Lesa.

Bushe Mwakwata Kampingu Iingamutungulula Bwino?

Moneni ifyo kampingu ingamwafwa ukupingula bwino pa myundapilwe, pa fya kuleseshamo icitendwe e lyo na pa mulimo wa kushimikila.

“Iminineni Ndi mu Citetekelo”

Finshi twingasambilila pa citetekelo kuli filya Petro aeseshe ukwenda pa menshi?

Finshi Filanga Ukuti Yehova Alitutemwa?

Bushe cilamukosela ukusumina ukuti Yehova alimutemwa?

Kuti Twalanga Shani Ukuti Twalitemwa Yehova?

Tatufwile ukupelela fye pa kumfwa ukuti twalimutemwa.