Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA No. 6 2017 | Bupe Nshi Ubwacindama pa fya Bupe Fyonse?

MULETIPO SHANI?

Nani watupeele ubupe bwacindamisha pa fya bupe fyonse?

“Ica bupe conse icisuma no bupe bonse ubwapwililika fifuma ku muulu, pantu Lesa e mwine wa fya mu muulu ifisanika ulubuuto.”Yakobo 1:17.

Ino magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda, yalatwafwa ukulatasha sana pa ca bupe ca cindamisha pa fya bupe fyonse ifyo Lesa atupeela.

 

ICIPANDE ICIKALAMBA

“E Cali ica Bupe Cawamisha pa fya Bupe Fyonse Ifyo Napokelelapo”

Bushe kuti mwatemwa ukulapeela abantu ifya bupe ifyo bengatemwa sana nelyo ukulapokelela ifya bupe ifyo mwingatemwa sana?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ukufwaya ica Bupe ico Umuntu Engatemwa

Tacayanguka ukwishiba ica bupe ico umuntu engatemwa. Na kuba, uupokelela ica bupe e wishiba ifyo ubupe mu mupeele bucindeme.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bupe Nshi Ubwacindama pa fya Bupe Fyonse?

Ubupe bumo e bwacila pa fya bupe fyonse ifyo Lesa apeela abantunse.

Bushe Yesu Alemoneka Shani?

Pa myaka iingi abantu balalenga Yesu, nomba finshi Amalembo yalanda pa fyo Yesu alemoneka?

Ifyo Tulingile Ukulamona Ifilubo

Bonse fye tulapanga ifilubo nampo nga tuli bakalamba nelyo abaice. Nomba finshi twingacita pa kuti twilapanga sana ifilubo?

Cinshi kwabela AmaBaibolo ayengi?

Ifingamwafwa ukwishiba ico kwabela amaBaibolo yalekanalekana.

Bushe Abena Kristu Balingile Ukulasefyako Krisimasi?

Bushe abaliko pa nshita Yesu ali pa calo balesefyako Krisimasi?

Cinshi Baibolo Isambilisha?

Armagedone lishiwi ilitinya sana abantu, nomba bushe limininako finshi?

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Cinshi Inte Nte sha kwa Yehova Bashisefesha Krisimasi?

Abengi balasefya Krisimasi nangu ca kuti balishiba uko yafuma. Moneni umulandu Inte sha kwa Yehova bashisefesha Krisimasi.