Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFINGAFWA ULUPWA | ICUPO

Ifyo Mwingacita pa Kuti Icupo Cenu Cikose

Ifyo Mwingacita pa Kuti Icupo Cenu Cikose

UMULANDU CAFISHA

Ubushiku mwaupene, mwalilapile umulapo ku bena mwenu ukuti mukalambatila kuli bena mpaka ne mfwa kabili nga kwaba amafya mukalabombelapo bonse babili.

Lelo mu kupita kwa nshita, bucibusa bwenu na bena mwenu bwaliya bulecepelako pa mulandu wa kuti mulapusana sana. Bushe mucili mulafwaya ukuba pamo na bena mwenu nga filya cali pa kubala?

IFYO MUFWILE UKWISHIBA

Ukuipeelesha kuti kwakosha icupo cenu

Ukuipeelesha ku bena mwenu kulaafwa. Muno nshiku abantu abengi balatiina ukuupa nelyo ukuupwa. Bamo batila ukuipeelesha ku cupo, cimo no kuikaka umunyololo pantu te kuti bakwate ubuntungwa bwa kucita ifyo balefwaya. Lelo mulemona ukuipeelesha ku cupo nga inanga iingakosha icupo cenu. Ba Megan abaupwa batile, “Ukuipeelesha ku cupo kusuma pantu nangu mwapusana takuba ukutontonkanya ukuti icupo calapwa.” * Kanshi ukucetekela ukuti icupo cenu te kuti cipwe nangu na mukwata amafya, kuti kwalenga mwalabombela pamo ku kupwisha amafya mu cupo cenu.—Moneni akabokoshi akaleti, “ Ukuipeelesha na Bucishinka.”

Icishinka ca kuti: Nga mulekwata amafya mu cupo, te nshita ya kutontonkanya pa kuleka abena mwenu lelo e nshita ya kukosha icupo cenu. Bushe kuti mwacita shani ifi?

 IFYO MWINGACITA

Bebeteni ifyo mumona icupo. Bushe nga mwatontonkanya pa kuti mwalyupana mpaka imfwa mumfwa kwati muli mu cifungo nelyo mumfwa ukuti mwalicingililwa? Bushe lyonse nga kwaima amafya, mulatontonkanya pa kulekana? Pa kuti mukoshe ukuipeelesha kwenu mu cupo, mulingile ukumona icupo ukuti tacakapwe mpaka ne mfwa.—Ilembo ilingamwafwa: Mateo 19:6.

Bebeteni ifyo inkulilo yenu yali. Ifyo icupo ca bafyashi benu cali nalimo e cilenga mulemona icupo ifyo mucimona. Ba Lea abaupwa batile, “Ilyo nali umwaice abafyashi bandi balilekene, e co ndasakamana ukuti ifyacitike ku bafyashi bandi nalimo fyalilenga nalamona ukutila icupo candi kuti capwa inshita iili yonse.” Nga ca kuti ifi e fyo icupo ca bafyashi benu cali, mwilatontonkanya ukuti ne cupo cenu e fyo cikaba!—Ilembo ilingamwafwa: Abena Galatia 6:4, 5.

Bebeteni imilandile yenu. Ilyo mwapusana na bena mwenu mwilalanda amashiwi ayabi aya kuti mwaisaumfwa ububi pa numa pamo nga, “ndemisha ndeya!” nangu “nkafwayako umbi uukancindika!” Imilandile ya musango uyu ilonaula icupo e lyo kabili mu nshita ya kupwisha ubwafya bulipo, ilenga fye mwatwalilila ukupusana. Kanshi mu nshita ya kulanda amashiwi ayabi, kuti cawama nalimo mwatila: “Kwena bonse natufulwa. Nomba twalacita shani pa kuti tupwishe ubu bwafya?”—Ilembo ilingamwafwa: Amapinda 12:18.

Mulelanga ukuti mwalitemwa abena mwenu. Mulebika icikope ca bena mwenu pe tebulo mubombelapo ku ncito. Mulelanda ifisuma kuli bambi pa bena mwenu. Kabili nga mwafumapo, mule-esha na maka yenu yonse ukutuminako abena mwenu foni cila bushiku. E lyo nga mulelanda, mulebikamo amashiwi pamo nga “ine na bena mwandi.” Nga mulecita ifi, mukalalanga bambi ukuti mwalitemwa abena mwenu e lyo na mwe bene mukalabatemenwako.

Mulesambililako kubakokola mu cupo. Mulesambililako na ku bakalamba abakokola mu cupo abacimfya amafya bakwete mu cupo. Bepusheni ifyabafwa ukukosha icupo cabo ifingamwafwa na imwe. Baibolo itila: “Icela cinoona icela. No muntu anoona icinso ca muntu munankwe.” (Amapinda 27:17) Kanshi ukulingana na ili ilembo, nga muleipushako abakokola mu cupo mukanonkelamo icine cine.

^ par. 7 Baibolo yalisuminisha uwaupa nelyo ukuupwa ukuleka umwina mwakwe nga acita ubulalelale. Moneni icipande icileti “Ifyo Baibolo Isambilisha—Ubucende” muli ino ine Loleni!