Bushe kwaliba uumfwa amapepo yesu?

“Mwe bomfwa ipepo, kuli imwe e ko abantunse bakesa.”Amalumbo 65:2.

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu bamo batila amapepo “tayaya ukuli konse.” Ilingi line abantu nga balecula bamona kwati Lesa takutika amapepo yabo.

IFYO BAIBOLO ILANDA

Baibolo itila: “Amenso ya kwa Yehova [Lesa] yaba pa balungama, na matwi yakwe yomfwa ukupapaata kwabo; lelo icinso ca kwa Yehova cili pa bacita ifyabipa.” (1 Petro 3:12) Ukwabula no kutwishika, Lesa alomfwa amapepo. Lelo, omfwa amapepo ya bantu abacita ifyo afwaya. Ilembo limbi lilanda pa fyo Lesa afwaisha ukukutika ku mapepo yesu, aliti: “Uku e kucetekela uko twamucetekela, ukuti conse ico twalomba, cikulu fye nacilingana no kufwaya kwakwe, alatumfwa.” (1 Yohane 5:14) Kanshi abapepa kuli Lesa mu bufumacumi balingile ukwishiba ifintu ifyo bengapepelapo ifingalingana no kufwaya kwakwe.

 Bushe tufwile ukupepa shani?

“Ilyo ulepepa, wilabwekeshapo ukusosa fimo fine.”Mateo 6:7.

IFYO ABANTU BALANDA Aba mu mipepele yalekanalekana pamo nga abaBuddha, ba Katolika, abaHindu na baShilamu, babasambilisha ukupenda ubulungu ubo bafwala mu mukoshi pa kupepa amapepo basungila ku mutwe.

 

IFYO BAIBOLO ILANDA

Tatufwile ukusungila amapepo no kulabwekeshapo amashiwi yamo yene, lelo tufwile ukupepa mu bufumacumi kabili ukufuma pa nshi ya mutima. Amalembo yatila: “Ilyo ulepepa, wilabwekeshapo ukusosa fimo fine, nge ficita abantu ba muli cino calo, pantu bamona kwati kuti babomfwa nga basosa amashiwi ayengi. E ico, mwiba nga bena iyo, pantu Lesa Shinwe alishiba ifyo mukabila na lintu fye tamulamulomba.”—Mateo 6:7, 8.

ICO MUFWILE UKWISHIBA

Nga ca kuti umuntu alecita ifyabipa e lyo alepepa kuli Lesa, uulepepa ninshi aleipoosela fye inshita nelyo ukufulwisha Lesa. Baibolo itila amapepo ya bantu abakaana ukucita ifyo Lesa afwaya ya “bunani” kuli ena.—Amapinda 28:9.

Tulingile ukupepa kuli nani?

“Fwayeni Yehova [Lesa] mwe bantu, ilyo engasangwa. Lilileni kuli ena ilyo acili mupepi.”Esaya 55:6.

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu bamo bapepa kuli Maria na kuli bamalaika na bantu abo batila batakatifu. Pali aba paba, balya beta ati Umutakatifu Anthony uwa ku Padua, uo batila e ubasakamana “mu fya kwa Lesa na muli fimbi ifyo bakabila,” e lyo no Mutakatifu Yuda, uo batila e ubafwa nga “bali na mafya.” Icilenga abengi ukulapepa ku bo bamona ukuti batakatifu na kuli bamalaika, ni co bamona kwati kuti babalandilako kuli Lesa.

IFYO BAIBOLO ILANDA

Bakapepa ba cine bafwile ukupepa kuli “Shifwe wa mu muulu.” (Mateo 6:9) Baibolo itila: “Mwisakamikwa nangu kamo, lelo muli fyonse lekeni ifyo mulelomba fishibikwe kuli Lesa mu kupepa no kupapaata pamo no kutootela.”—Abena Filipi 4:6.