Ilyo tushilatendeka ukucita icili conse, tulayipusha atuti, ‘Busuma nshi nkasangamo?’ Nomba bushe calibipa ukutontonkanya ifi pe pepo? Awe tacabipa. Tulafwaya ukwishiba nga ca kuti ipepo kuti lyatwafwa. Nangu fye ni Yobo, uwali umuntu umulungami, pa nshita imo aipwishe ati: “Nga namwita, bushe kuti angasuka?”—Yobo 9:16.

Mu fipande fifumineko, twacilanda pa filanga ukuti abantu tabapepela fye ico cine nelyo ukuti tabapepela fye pa kuti baleumfwako bwino. Lesa wa cine alakutika ku mapepo. Nga twapepa ukulingana no kufwaya kwakwe e lyo na pa fintu ifyalinga ukupepelapo, Lesa alatumfwa. Na kuba, Lesa afwaya twapalama kuli ena. (Yakobo 4:8) Cinshi cingacitika nga ca kuti tulapepa cila bushiku? Natulande pa fintu fimo fimo umo ipepo litwafwa.

Ukukanalasakamikwa sana.

Bushe mulasakamikwa sana nga ca kuti muli na mafya? Baibolo itukoselesha ukuti nga tuli na mafya, tulingile ‘ukupepa ukwabula ukuleka’ e lyo no kuleka ‘ifyo tulelomba fyaishibikwa kuli Lesa.’ (1 Abena Tesalonika 5:17; Abena Filipi 4:6) Baibolo itweba ukuti nga tulepepa kuli Lesa ninshi “umutende wa kwa Lesa uwacila amatontonkanyo yonse ukalinda imitima [yesu] na matontonkanyo [yesu].” (Abena Filipi 4:7) Nga ca kuti tuleeba Shifwe wa ku muulu fyonse ifiletusakamika, akulatwafwa ukuba no mutende. Na kuba, atweba pa Amalumbo 55:22 ukuti: “Poosa icisendo cobe pali Yehova, na o akakukosha.”

“Poosa icisendo cobe pali Yehova, na o akakukosha.” —Amalumbo 55:22

Abantu abengi muno calo balaleka ukusakamikwa sana nga balepepa. Ba Hee Ran, aba ku South  Korea, batile: “Nangu amafya yengakula shani, nga napepa kuli Lesa, ndomfwako bwino kabili ndakwata amaka ya kushipikisha.” Ba Cecilia, aba ku Philippines, nabo batile: “Ndasakamikwa sana pa bana bandi e lyo na pali bamayo. Pali ino inshita, bamayo balilwala sana ica kuti balanduba no kunduba. Na lyo line, ipepo lilalenga nilasakamikwa sana. Nalishiba ukuti Yehova akulangafwa pa kuti ndebasunga bwino.”

Tulasansamushiwa kabili tulaba na maka ya kupwisha amafya.

Bushe mwalikwata amafya ayabipisha ayalenga ukuti mulesakamikwa sana? Ukupepa kuli “Lesa wa cisansamushi conse” kuti kwalenga mwaleka ukusakamikwa sana. Baibolo itila Lesa ‘alatusansamusha mu macushi yesu yonse.’ (2 Abena Korinti 1:3, 4) Ku ca kumwenako, bushiku bumo ilyo Yesu asakamikwe sana, ‘alifukeme, alapepa.’ Cinshi cacitike? “Malaika wa mu muulu amoneke kuli ena no  kumukosha.” (Luka 22:41, 43) Nehemia, umuntu umulungami, balemutiinya ku babifi pa kuti aleke ukubomba umulimo wa kwa Lesa. Nehemia apepele ati: “Shi kosheni amaboko yandi.” Ifyacitike pa numa filanga ukuti Lesa alimwafwile ukukanaba no mwenso pa kuti abombe umulimo amupeele. (Nehemia 6:9-16) Ba Reginald, aba ku Ghana, balondolwele ifyo ipepo libafwa, abati: “Nga napepa, maka maka nga ndi na mafya, ndomfwa bwino pantu ngumfwa kwati naebako umuntu uwingangafwa pa mafya nkwete kabili uwingankoselesha pa kuti nilatiina.” Ukwabula no kutwishika, Lesa alatusansamusha nga twapepa kuli ena.

Lesa alatupeela amano ayatutungulula.

Fimo ifyo tusalapo ukucita kuti fyalenga ifintu fyatuwamina na balupwa lwesu ne fibusa nelyo fyatubipila. Nomba kuti twacita shani pa kuti tulesala bwino ifya kucita? Baibolo itila: “Nga ca kutila umo pali imwe abulwa amano [maka maka nga ali na mafya], eleka ukulomba kuli Lesa na o akamupeela, pantu Lesa apeela fye kuli bonse ukwabula ukwebaula.” (Yakobo 1:5) Nga ca kuti tulepepa ukuti Lesa atupeele amano, kuti atupeela umupashi wakwe uwa mushilo uwingatwafwa pa kuti tulesala bwino ifya kucita. Na kuba, kuti twalomba fye no mupashi wa mushilo, pantu Yesu alitweba ukuti “Shinwe wa mu muulu ena akacishapo ukupeela umupashi wa mushilo ku bamulomba!”—Luka 11:13.

“Nalepepa sana kuli Yehova pa kuti angaafwe ukwishiba bwino ifyo nali no kucita.”—Ba Kwabena, aba ku Ghana

Nangu fye ni Yesu ilyo alesala ifya kucita, alelomba kuli Wishi ukuti amwafwe. Baibolo itweba ukuti ilyo Yesu alesala abatumwa 12, “aikele ubushiku bonse alepepa kuli Lesa.”—Luka 6:12.

Nga filya cali kuli Yesu, abantu abengi muno nshiku balacetekela ukuti Lesa alasuka amapepo nga bamona ifyo abaafwa ilyo balesala ifya kucita. Ba Regina, aba ku Philippines balilandile pa mafya yalekanalekana ayo bakwete. Balesakamana ulupwa ilyo abena mwabo bafwile, incito yalipwile kabili calebafya ukukusha abana beka. Cinshi cibafwa pa kuti baleishiba ifya kucita? Ba Regina batile: “Ndapepa kuli Yehova ukuti alengafwa.” Ba Kwabena, aba ku Ghana, batile: “Nalebomba incito iyo nalefola indalama ishingi, nomba yalipwile.” Ilyo ba Kwabena baletontonkanya pa fyo baali no kucita, batile: “Nalepepa sana kuli Yehova pa kuti angaafwe ukwishiba bwino ifyo nali no kucita. Nalishininkisha ukuti Yehova alingafwile ukusala incito iisuma iilenga ndekwata inshita ya kucita ifya kwa Lesa kabili ndekwata ne ndalama sha kuisakamaninamo.” Na imwe bene Lesa kuti amwafwa nga mulepepela pa fintu ifingamwafwa ukutwalilila ukuba cibusa wakwe.

Twalanda fye pa fintu ifinono ifyo ipepo lingamwafwa. (Pa kuti mwishibilepo na fimbi pa fyo ipepo lingamwafwa, belengeni akabokoshi akaleti “ Ifyo Ipepo Litwafwa.”) Pa kuti ipepo lilemwafwa, mulingile ukwishiba Lesa ne fyo afwaya. Nga mulafwaya ukwishiba Lesa, kuti cawama nga mwaeba Inte sha kwa Yehova pa kuti balemusambilisha Baibolo. * Ukwishiba Lesa e cintu mulingile ukubalilapo ukucita pa kuti mukapalame ku ‘Uumfwa ipepo.’—Amalumbo 65:2.

^ par. 14 Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi, ipusheni ba Nte ababela ku ncende mwikalila nelyo kabiyeni pa webusaiti yesu iya www.jw.org/bem.