Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Yesu

Yesu

Bushe Yesu ni Lesa?

“Takwaba umuntu nangu umo uwatala amona Lesa.”—Yohane 1:18.

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu abengi basumina ukuti Yesu te Lesa. Na lyo line, abantu bamo balabomfya amalembo yamo ku kulangilila ukuti Yesu ni Lesa.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Baibolo taisambilisha ukuti Yesu ni Lesa wa Maka Yonse nelyo ukuti balilingana na Lesa. Lelo Baibolo isambilisha ukuti Lesa mukalamba pali Yesu. Ku ca kumwenako, Baibolo itila Yesu umwine atile: “Tata mukalamba pali ine.” (Yohane 14:28) Na kabili Baibolo itila: “Takwaba umuntu nangu umo uwatala amona Lesa.” (Yohane 1:18) Kanshi Yesu te kuti abe ni Lesa pantu abantu abengi nga nshi balimumwenepo.

Nangu fye basambi ba kwa Yesu tabalesambilisha ukuti Yesu ni Lesa. Ku ca kumwenako, Yohane alondolwele ico alembele ibuuku lya Mbila Nsuma ukuti: “Ifi fyalilembwa pa kuti musumine ukuti Yesu ni Kristu Umwana wa kwa Lesa.”—Yohane 20:31. *

 Ni lilali Yesu afyelwe?

“Kabili . . . mwali bakacema abali mu mpanga balelonda ifitekwa fyabo ubushiku.”—Luka 2:8.

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu bamo balasefya Krisimasi pa 25 December. Abene batila e bushiku Yesu afyelwe. Bambi nabo basefya ukufyalwa kwa kwa Yesu ku kwamba kwa January.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Baibolo tayalanda ubushiku Yesu afyelwe. Na lyo line, Baibolo itila ilyo Yesu afyelwe “kwali . . . bakacema abali mu mpanga balelonda ifitekwa fyabo ubushiku.” (Luka 2:8) Kwena bakacema te kuti basungile ifitekwa fyabo pa nse mu nshita ya ubushiku mu December na January. Mulandu nshi?

Ku ncende Yesu afyalilweko kulaba sana impepo mu December na mu January. Baibolo itila, muli iyi myeshi abantu “baletutuma . . . pa mulandu wa kuti kwali imfula.” (Esra 10:9, 13; Yeremia 36:22) Kanshi pali iyi nshita abacemi te kuti bekale ne fitekwa fyabo “mu mpanga.”

Bushe ca cine ukuti Yesu alibuukile?

“Lesa alimwimishe [Yesu] ku bafwa.”—Imilimo 3:15.

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu bamo basumina ukuti umuntu uuli fye onse nga afwa te kuti abuke, nangu ni Yesu wine tabuukile.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Yesu asambilishe abasambi bakwe ukuti “bakamucusha sana no kumwipaya, na pa bushiku bwalenga shitatu akabuuka.” (Mateo 16:21) Baibolo itila pa numa ya kubushiwa, inshita imo Yesu amoneke ku bantu abali pamo 500. (1 Abena Korinti 15:6) Aba bantu balishininkishe ukuti cine cine Yesu alibuukile ica kuti balesumina no kufwilapo pa fyo basumine!—Imilimo 7:51-60; 12:1, 2.

UMULANDU ILI LYASHI LYACINDAMINA

Baibolo isambilisha ukuti imfwa no kubushiwa kwa kwa Yesu fyalilenga abantu ukukwata ishuko lya kwisaikala umuyayaya mu Paradaise pe sonde. (Amalumbo 37:11, 29; Ukusokolola 21:3, 4) Kanshi twalikwata isubilo lya kwisaikala umuyayaya muli Paradaise pe sonde. Ala mwandini tulatasha Yesu na Wishi Yehova Lesa wa Maka Yonse abatupeela ili subilo ililanga fye ukuti balitutemwa.—Yohane 3:16; Abena Roma 6:23.

^ para. 7 Baibolo taisambilisha ukuti Lesa alikwata umukashi uwa cine cine uo afyalamo abana. Lelo ico ilandila ukuti Yesu “Mwana wa kwa Lesa,” ni co Lesa umwine e wamupangile kabili Yesu akwata imibele iyo Wishi akwatako.