Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Icupo

Icupo

Bushe icupo kusuminishanya fye kwa bantu babili ukuti baleikala pamo?

“Ico Lesa alundenye, umuntu ecilekanya.” Mateo 19:6.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Lesa amona icupo ukuti ca mushilo kabili abafwile fye ukuupana mwaume no mwanakashi. Baibolo itila: “Pa kutendeka kwa kubumba ‘[Lesa] ababumbile umwaume no mwanakashi. E mulandu wine umwaume akashiila wishi na nyina, kabili aba babili bakaba umubili umo’ . . . Kanshi, ico Lesa alundenye, umuntu ecilekanya.” *Marko 10:6-9; Ukutendeka 2:24.

Amashiwi ya kuti “ico Lesa alundenye,” tayalola mu kuti Lesa e utusalila uwa kuupana nankwe. Lelo yalola mu kuti icupo calicindama pantu Kabumba wesu e wacitendeke. Abaupana abaishiba ukuti Lesa e wabikako icupo, bamona icupo ukuti ca mushilo kabili tacifwile ukupwa. Ne ci, cilenga balebombesha ukusungilila icupo cabo. E lyo kabili, balabelenga Baibolo pa kuti ilebafwa ukwishiba ifyo cila muntu alingile ukulacita pa kuti baleikala bwino mu cupo.

 Finshi umwaume afwile ukulacita mu lupwa?

“Umulume e mutwe wa mukashi.”Abena Efese 5:23.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Pa kuti mu lupwa muleba insansa, kufwile kwaba uwa kutungulula ulupwa. Baibolo itila umulume e ufwile ukubomba uyu mulimo. Lelo ici tacalola mu kuti alingile ukulatekela umukashi wakwe ku muunga we fwafwa. Kabili tacipeela umulume insambu sha kulekelesha umukashi wakwe ica kuti no mukashi asuka amusuula. Lelo, Lesa afwaya ukuti umulume alebombesha ukusakamana umukashi wakwe, ukulamucindika no kulamusunga nga cibusa wakwe uwa pa mutima kabili uwacetekelwa. (1 Timote 5:8; 1 Petro 3:7) Pa Abena Efese 5:28 patila, “Abalume bafwile ukulatemwa abakashi babo nge mibili yabo.”

Umulume uwatemwa sana umukashi wakwe, alamutasha mu fyo acenjelamo kabili pa kupingula pa fintu mu lupwa alabala atontonkanya na pa fyo umukashi aletontonkanya. Tafwile ukupampamina pa fyo alefwaya pantu fye e mutwe. Ilyo Abrahamu akeene ukumfwa ku mukashi wakwe, Yehova Lesa amwebele ati: “Umfwa ishiwi lyakwe.” (Ukutendeka 21:9-12) Abrahamu alyumfwilile ifyo Lesa amwebele kabili mu lupwa lwakwe mwaishileba umutende no kwikatana kabili Lesa alibapaalile.

Finshi umukashi alingile ukulacita mu lupwa?

“Mwe bakashi, mulenakila abalume benu.”1 Petro 3:1.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Ilyo Lesa ashilabumba umwanakashi wa ntanshi, atile: “Te cisuma umuntu ukulaikala fye eka. Nalabumba uwa kumwafwa, kabili umunankwe.” (Ukutendeka 2:18) E ico umwaume no mwanakashi bali no kula-afwana. Kanshi Lesa tabumbile umwanakashi ukuti alingane no mwaume nelyo ukuti alecimfyanya nankwe, lelo amubumbiile ukuba umunankwe. Afwaile ukuti bakafyale abana no kwisusha isonde.—Ukutendeka 1:28.

Lesa abumbile umwanakashi mu nshila iisuma icine cine pa kuti engaba kaafwa umusuma. Nga abomfya bwino amano, ne mibele imbi iisuma iyo Lesa amupeela, alalenga mu cupo mwaba insansa. Lesa afwaya ukuti tuletasha abanakashi ababombesha ukuba bakaafwa basuma. *Amapinda 31:28, 31.

^ para. 5 Baibolo yalisuminisha ukulekana nga ca kuti umulume nelyo umukashi acita ubucende.—Mateo 19:9.

^ para. 14 Abaupana kuti basanga ifyebo ifingi ifingabafwa mu lupwa na mu cupo mu cipande ciba muli Loleni! icitila, “Ifingafwa Ulupwa.”