Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yoshua 13:1-33

13  Awe Yoshua alikotele, ali ne myaka iingi.+ E ico Yehova amwebele ati: “Naukota kabili nawikala imyaka iingi, kabili kucili nakushala icalo icikalamba nga nshi icifwile ukupokwa.+  Icalo icisheleko ni ci:+ ifitungu fyonse ifya baPelishiti+ na bena Geshuri+ bonse  (impanga yatendekele pa mumana wafuma mu Naelo uwalungatana na Egupti no kufika ku mupaka wa Ekrone ku kapinda ka ku kuso,+ baleipendela ku bena Kanaani);+ bakateka basano+ aba baPelishiti, abena Gasa+ na bena Ashidode,+ abena Ashikelone,+ abena Giti+ na bena Ekrone;+ na bena Abi.+  Ku kapinda ka ku kulyo icalo conse ica bena Kanaani; na Meara uwa bena Sidone,+ ukufika ku Afeke, no kufika ku mupaka wa bena Amore;  ne calo ca bena Gebali+ na Lebanone onse lwa ku kabanga, ukufuma ku Baali-gadi+ mwi samba lya Lupili lwa Hermone ukufika apa kwingilila ku Hamati;+  abekashi bonse aba mu calo ca mpili, ukufuma ku Lebanone+ ukufika ku Misirefotemaimu,+ abena Sidone+ bonse; ine nkabacimfya pa ntanshi ya bana ba kwa Israele.+ Ukacakanye pa kuti cikabe ubupyani bwa kwa Israele, ifyo ine nakwebele.+  Nomba akanya icalo ici cibe ubupyani bwa mikowa pabula (9) na hafu uwa mukowa wa kwa Manase.”+  E lyo hafu umbi uwa mukowa na bena Rubene na bena Gadi babuulile impanga iyo Mose abapeele bushilya bwa Yordani lwa ku kabanga, ifyo Mose umubomfi wa kwa Yehova abapeele,+  ukufuma ku Aroere,+ uwaba mu mbali ya mumana wa Arnone,+ no musumba uwaba pa kati ka mumana, na pabatama ponse mu Medeba+ ukufika fye na ku Dibone;+ 10  ne misumba yonse iya kwa Sihone imfumu ya bena Amore, uwaleteka mu Heshebone, ukufika na ku mupaka wa bana ba kwa Amona;+ 11  na Gileadi no mupaka wa bena Geshuri+ na bena Maakati no Lupili lwa Hermone+ lonse na Bashani+ onse ukufika fye na ku Saleka;+ 12  no bufumu bonse ubwa kwa Oge+ mu Bashani, uwaleteka mu Ashitarote na mu Edrei+—uwashelepo mu bena Refaimu+—kabili Mose alibepeye no kubacimfya.+ 13  Kabili abana ba kwa Israele tabatamfishe+ abena Geshuri na bena Maakati, lelo Geshuri+ na Maakati baikala mu kati ka Israele ukufika na lelo. 14  Kano fye umukowa wa bena Lebi e o ashapeeleko ubupyani.+ Imituulo ya koca+ iya kwa Yehova Lesa wa kwa Israele e bupyani bwabo,+ ukulingana ne fyo umwine abalaile.+ 15  E lyo Mose apeele ubupyani bwa mpanga ku bana ba kwa Rubene ukulingana ne ndupwa shabo, 16  no mupaka wabo wafumine ku Aroere,+ uwaba mu mbali ya mumana wa Arnone, no musumba waba pa kati ka mumana, na pabatama ponse lwa ku Medeba;+ 17  Heshebone+ ne misumba+ ya uko yonse iyaba apabatama, Dibone+ na Bamote-baali+ na Bete-baali-meone,+ 18  na Yahasi+ na Kedemote+ na Mefaati,+ 19  na Kiriataimu+ na Sibma+ na Sereteshahari mu lupili lwa mu mpanga iyabatama, 20  na Bete-peore no mukunkuluko wa Pisga+ na Bete-yeshimote,+ 21  ne misumba yonse iyaba apabatama+ no bufumu bonse ubwa kwa Sihone imfumu ya bena Amore, uwaleteka mu Heshebone,+ kabili uo Mose apumine,+ pamo na bakalamba ba mu Midiani, Ebi na Rekemu na Suri na Huri na Reba,+ bacilolo ba kwa Sihone, abaikele mu calo. 22  Kabili Balaamu mwana Beore,+ uwalebuka,+ e o abana ba kwa Israele baipeye ku lupanga pamo na bantu babo abaipaiwe. 23  No mupaka wa bana ba kwa Rubene wali ni Yordani; kabili iyi e mpanga abana ba kwa Rubene+ bapyene ukulingana ne ndupwa shabo, ne misumba ne mishi ya iko. 24  Kabili Mose apeele umukowa wa kwa Gadi impanga, abana ba kwa Gadi ukulingana ne ndupwa shabo,+ 25  no mupaka wabo wali ni Yasere+ ne misumba yonse iya mu Gileadi+ na hafu wa calo ca bana ba kwa Amone+ ukufika fye na ku Aroere,+ uwalungatana na Raba;+ 26  no kufuma ku Heshebone+ ukufika ku Ramati-mispe na Betonimu, no kufuma ku Mahanaimu+ ukufika ku mupaka wa Debiri;+ 27  kabili mu mpanga iyabatama, Bete-haramu+ na Bete-nimra+ na Sukote+ na Safone, iyasheleko ku bufumu bonse ubwa kwa Sihone imfumu ya Heshebone,+ kabili Yordani e wali umupaka ukufika fye na ku mpela ya bemba wa Kinerete*+ bushilya bwa Yordani lwa ku kabanga. 28  Ubu e bupyani bwa bana ba kwa Gadi+ ukulingana ne ndupwa shabo, pamo ne misumba ne mishi ya iko. 29  Kabili Mose apeele impanga kuli hafu wa mukowa wa kwa Manase, kabili iyi mpanga yali ya hafu wa mukowa wa bana ba kwa Manase ukulingana ne ndupwa shabo.+ 30  Kabili umupaka wabo wafumine ku Mahanaimu+ na Bashani onse, ubufumu bonse ubwa kwa Oge imfumu ya Bashani,+ ne mishi ya matenti yonse iya kwa Yairi+ iyaba mu Bashani, imishi amakumi mutanda (60). 31  Kabili hafu wa Gileadi, na Ashitarote+ na Edrei,+ imisumba ya bufumu bwa kwa Oge mu Bashani, yapeelwe ku bana ba kwa Makiri+ mwana Manase, yapeelwe kuli hafu wa bana ba kwa Makiri ukulingana ne ndupwa shabo. 32  Iyi e mpanga Mose abapeele ukuti ibe ubupyani bwabo, mu ciswebebe ca Moabu kwi shilya lya Yordani, ku Yeriko, lwa ku kabanga.+ 33  Kabili Mose tapeele ku mukowa wa bena Lebi impanga.+ Yehova Lesa wa kwa Israele e bupyani bwabo, ukulingana ne fyo umwine abalaile.+

Amafutunoti

Ili e shina lya pa kubala ilya “Bemba wa Galili.”