Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yoshua 5:1-15

5  Nomba ilyo ishamfumu shonse isha bena Amore,+ ishali bushilya bwa Yordani ku masamba, ne shamfumu shonse isha bena Kanaani,+ ishali mupepi na bemba, shaumfwile fye ukuti Yehova akamishe Yordani pa ntanshi ya bena Israele mpaka bayabuka, imitima ya shiko yaiketwe umwenso,+ kabili tashali na maka pa mulandu wa bana ba kwa Israele.+  Pa nshita ilya Yehova atile kuli Yoshua: “Upange imyele ku mabwe ayakosa no kusembulula+ abana ba kwa Israele na kabili, umuku walenga bubili.”  Na Yoshua apangile imyele ya mabwe ayakosa kabili asembulwile abana ba kwa Israele pa Gibeati-haaralote.+  Kabili umulandu Yoshua abasembulwilile ni uyu: abaume bonse abafumine mu Egupti, abaume bonse aba bulwi, bafwilile+ mu matololo mu nshila pa numa ya kufuma mu Egupti.  Pantu abantu bonse abafumine bali abasembululwa, lelo abantu bonse abafyalilwe mu nshila mu matololo ilyo balefuma mu Egupti tababasembulwile.  Pantu abana ba kwa Israele baendele imyaka amakumi yane (40)+ mu matololo, mpaka uluko lonse ulwa baume ba bulwi abafumine mu Egupti abashaumfwilile ishiwi lya kwa Yehova lwapwa ukufwa, abo Yehova alapileko ukuti tali na kubaleka ukumona icalo+ ico Yehova alapile ku fikolwe fyabo ukuti akatupeela,+ icalo umwaba mukaka no buci.+  Kabili alekele abana babo ukubapyana.+ Aba e bo Yoshua asembulwile, pantu bali abashasembululwa, pantu tababasembulwile mu nshila.  Nomba ilyo bapwishishe ukusembulula uluko lonse, baikele umo bali mu nkambi mpaka bapolelela.+  E lyo Yehova atile kuli Yoshua: “Ubwa lelo nafumyapo umuseebanya wa ku Egupti pali imwe.”+ E co bainikile ilya ncende ati Gilgali+ ukushinta na lelo. 10  Na bana ba kwa Israele baikele mu nkambi mu Gilgali, kabili pa bushiku bwalenga ikumi na shine (14) mu mweshi+ basefeshe ica kucilila icungulo mu ciswebebe ca Yeriko. 11  Pa numa ya bushiku bwa ca kucilila, e lyo batendeke ukulya ifisabo fya mu calo, no mukate ushatutumuka+ ne ngano shasalulwa, mu bushiku bulya bwine. 12  Ilyo baliile ifisabo fya muli cilya calo, mana tayamoneke ubushiku bwakonkelepo, e fyo mana yalekelele ukumoneka ku bana ba kwa Israele,+ kabili batendeke ukulya ifisabo fya mu calo ca Kanaani mu mwaka ulya.+ 13  Nomba ilyo Yoshua ali mupepi na Yeriko, ainwine amenso yakwe kabili moneni, kwali umuntu+ naiminina ku ntanshi ali no lupanga mu minwe.+ Na Yoshua aile kuli ena no kumwipusha ati: “Bushe uli kuli ifwe nangu uli ku balwani besu?” 14  Na o ayaswike ati: “Iyo, ndi mukalamba wa mabumba ya kwa Yehova e co naishila.”+ Awe Yoshua awile ubukupeme pa nshi, alatoota,+ no kumweba ati: “Nga cinshi shikulu alesosa ku musha wakwe?” 15  No yo mukalamba wa mabumba ya kwa Yehova asosele kuli Yoshua ati: “Fuula indyato ku makasa yobe, pantu apo wiminine pa mushilo.” Awe ilyo line fye Yoshua acitile ifyo bamwebele.+

Amafutunoti