Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yona 2:1-10

2  E lyo Yona apepele kuli Yehova Lesa wakwe mu nda ya cisabi+  no kutila:“Mu kucula kwandi naliliile kuli Yehova,+ kabili alinjaswike.+Mu nda ya Nshiishi* nalililile.+Na imwe mwaumfwile ishiwi lyandi.+   Ilyo mwampoosele umwashika, mu kati ka bemba uwapabuka,+Umumana walinshingulwike.Amatamba yenu yonse na mabimbi yenu yapitile pa muulu wandi.+   Awe ine, natile, ‘Nintamfiwa pa ntanshi yenu!+Bushe nkalolesha shani kabili pe tempele lyenu ilya mushilo?’+   Amenshi yalinshingulwike konse konse;+ naibile mu menshi ayashika.Ifitabilila fyalimpombele ku mutwe.   Natentemukile ku mashinte ya mpili.Isonde na lyo, imipindo ya liko yali pali ine umuyayaya.Lelo ukufuma mu cilindi mwabuulile ubumi bwandi, mwe Yehova Lesa wandi.+   Ilyo umweo wandi wanakile,+ e lyo naibukishe Yehova.+Kabili ipepo lyandi lyaishile kuli imwe, mwi tempele lyenu ilya mushilo.+   Lelo balya abapepa utulubi twa bufi, basha intulo yabo iya cikuuku.+   Lelo ine, nkamwipaila ilambo kwi shiwi lya kutootela.+Ico nalaya, nkafikilisha.+ Yehova e wa kumpususha.”+ 10  E lyo Yehova aebele icisabi, na co calukiile Yona ku mulundu.+

Amafutunoti

Moneni Icipande calenga 3 ica Ifyalundwako.