Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Sekaria 6:1-15

6  Awe nainwine amenso yandi na kabili no kulolesha; kabili moneni! amaceleta yane yalefuma pa kati ka mpili shibili, ne mpili shali ni mpili sha mukuba.  Kwi celeta lya kubalilapo kwali bakabalwe abakashika;+ na kwi celeta lya bubili, bakabalwe abafiita.+  Kabili kwi celeta lya butatu kwali bakabalwe ababuuta;+ na kwi celeta lya bune, kwali bakabalwe aba mabala, aba fisemba.+  Kabili naipwishe no kutila kuli malaika uwalelanda na ine nati: “Finshi ifi mwe shikulu?”+  Na malaika ayaswike no kutila kuli ine: “Mipashi+ ine iya mu muulu iileya,+ pa numa ya kwiminina ku cinso ca kwa Shikulu+ we sonde lyonse.+  Bakabalwe abafiita abo likulikweko, baleya ku calo ca ku kapinda ka ku kuso;+ kabili ababuuta bena, bali no kuya ku numa ya bemba; kabili aba mabala na bo, bali no kuya ku calo ca ku kapinda ka ku kulyo.+  Aba fisemba+ na bo, bali no kuya no kulafwaya ukwa kuti baye, pa kuti bendauke mwi sonde.”+ E lyo atile: “Kabiyeni, endaukeni mwi sonde.” Awe baile bale-endauka mwi sonde.  Kabili abilikishe kuli ine no kusosa, ati: “Mona, abaleya ku calo ca ku kapinda ka ku kuso e balenga ukuti umupashi+ wa kwa Yehova utuushe mu calo ca ku kapinda ka ku kuso.”+  Kabili icebo ca kwa Yehova cakonkenyepo ukwisa kuli ine, no kutila: 10  “Mubuuleko umusangulo kuli bankole,+ na kuli Heldai na kuli Tobiya na kuli Yedaya; awe na iwe ukese muli bulya bushiku, kabili ukengile mu ng’anda ya kwa Yoshia mwana Sefania+ pamo na aba abafumine ku Babiloni. 11  Kabili ukasende silfere na golde no kupanga icisote ca bufumu+ icikalamba no kucibika pa mutwe wa kwa Yoshua+ mwana Yehosadaki shimapepo mukalamba. 12  Kabili ukamwebe ati, “‘Yehova wa mabumba atila: “Mona umuntu+ uo ishina lyakwe ni Ukupuuka.+ Kabili akapuuka mu cifulo cakwe, kabili akakuula itempele lya kwa Yehova.+ 13  Kabili akakuula itempele lya kwa Yehova, akasenda no bukata;+ kabili akekala pa cipuna cakwe ica bufumu no kuteka, kabili akaba shimapepo pa cipuna cakwe ica bufumu,+ no kupanda amano kwa mutende+ kukaba pa kati ka aba babili. 14  Kabili icisote ca bufumu icikalamba cikaba icibukisho+ kuli Helemu na kuli Tobiya na Yedaya+ na kuli Hene mwana Sefania mwi tempele lya kwa Yehova. 15  Kabili ababa ukutali bakesa no kukuulako itempele lya kwa Yehova.”+ Na imwe e lyo mukeshiba ukuti Yehova wa mabumba nantuma kuli imwe.+ Kabili e fyo cikaba—nga mukomfwa kwi shiwi lya kwa Yehova Lesa wenu.’”+

Amafutunoti