Sekaria 2:1-13

2  Kabili nainwine amenso yandi no kumona; kabili, moneni! kwali umuntu, na mu minwe yakwe mwali umwando wa kupiminako.+  E lyo natile: “Uleya kwi?” Na o atile kuli ine: “Ku kupima Yerusalemu, pa kuti njishibe ifyo akula mu bwipi ne fyo alepa mu butali.”+  Kabili, moneni! malaika uwalelanda na ine alifuminepo, kabili malaika umbi alishile ku kwisamukumanya.  E lyo atile kuli ena: “Butuka webe umulumendo ulya, auti, ‘“Yerusalemu akekalwamo ngo mushi uwabula amalinga,+ pa mulandu wa kufulisha kwa bantu ne fitekwa mu kati kakwe.+  Kabili nkaba kuli ena,” e fyasosa Yehova, “icibumba ca mulilo ukushinguluka konse,+ kabili nkaba ubukata mu kati kakwe.”’”+  “Imwe! Mwe bali apo! Fulumukenimo mu calo ca ku kapinda ka ku kuso,”+ e fyasosa Yehova. “Pantu mu fyalo fya bene ifya mu ntunga sha myela ine iya mu muulu e mo namusalanganishisha,”+ e fyo Yehova asosa.  Iwe, Sione!+ Fyuka, we wikala no mwana mwanakashi Babiloni.+  Pantu Yehova wa mabumba atila, ‘Ukukonka pa bukata,+ antumine ku nko ishalemupokolola ifipe;+ pantu uwakumya pali imwe+ ninshi akumya pa mboni ya linso lyandi.+  Pantu ndepukunya ukuboko kwandi pali shena,+ kabili shikaba ica kupokololako ifipe ku basha ba shiko.’+ E lyo mukeshiba ukuti Yehova wa mabumba nantuma.+ 10  “Aula no kusekelela, we mwana mwanakashi Sione;+ pantu ndeisa,+ kabili nkekala mu kati kobe,”+ e fyasosa Yehova. 11  “Kabili inko ishingi shikailunda kuli Yehova muli bulya bushiku,+ kabili bakaba abantu bandi;+ na ine nkekala mu kati kobe.” E lyo mukeshiba ukuti Yehova wa mabumba nantuma kuli imwe.+ 12  Kabili Yehova akabuula Yuda ukuba uwakwe pa ncende ya mushilo,+ lelo ukusala akasala Yerusalemu.+ 13  Talaleni, mwe bantunse bonse, ku cinso ca kwa Yehova,+ pantu naima+ mu bwikalo bwakwe ubwa mushilo.+

Amafutunoti