Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Malaki 3:1-18

3  “Moneni! Ndetuma inkombe yandi,+ kabili ikawamya inshila ku ntanshi yandi.+ Awe mu kupumikisha kwi tempele+ lyakwe kukesa Shikulu+ wa cine, uo imwe mulefwaya, kabili inkombe+ ya cipangano+ iyo imwe mwatemwa.+ Moneni! ikesa,” e fyo Yehova wa mabumba asosa.+  “Lelo nani akashipikisha ubushiku bwa kwisa kwakwe,+ kabili nani akeminina ilyo akamoneka?+ Pantu akaba ngo mulilo uwa kwa kalopolola+ kabili nge sopo+ ilya bacapa insalu.+  E lyo akekala nga kalopolola kabili uwa kusangulula silfere+ kabili akasangulula abana ba kwa Lebi;+ kabili akabakamununa nga golde+ kabili nga silfere, kabili kuli Yehova, bakaba abantu abakalapeela umutuulo+ mu bulungami.  Kabili umutuulo wa kwa Yuda na Yerusalemu ukalasekesha Yehova,+ nge fyo cali mu nshiku sha kale kabili nga filya fine cali kale sana.+  “Awe nkesa kuli imwe ku kumupingula,+ kabili nkaba inte iyangufyanya+ ku ba finjelengwe,+ na ku bacende,+ na ku balapa ubufi,+ na ku bacita ubucenjeshi ku malipilo ya mubomfi uubombela amalipilo,+ kuli mukamfwilwa+ na ku mwana wa nshiwa,+ na ku batamfya umulebeshi,+ no kuntiina iyo,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa.  “Pantu nine Yehova; nshayaluka iyo.+ Na imwe muli bana ba kwa Yakobo; tamulaloba.+  Ukufuma ku nshiku sha fikolwe fyenu mwalipaasuka ku fipope fyandi kabili tamwafikonka.+ Bweleleni kuli ine, na ine nkabwelela kuli imwe,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa. Kabili mwatila: “Bushe tukabwela shani?”  “Bushe umuntunse kuti aibila Lesa? Lelo imwe mulenjibila.” Awe na imwe mwatila: “Bushe tulemwibila shani?” “Mu ca pe kumi na mu musangulo.  Mulentiipa,+ kabili mulenjibila—mwe luko lonse fye. 10  Leteni ifya pe kumi+ fyonse umwa kututila, pa kuti mube ifya kulya mu ng’anda yandi;+ kabili shi munjeshe muli ici,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa, “mumone nga nshakamwiswile ifipunda fya mu muulu+ no kumupongolwela amapaalo mpaka kukabule incende apa kubika amapaalo yambi.”+ 11  “Kabili nkakalipila makanta+ pa kuti ekamonawila ifisabo fya mu mushili, kabili umwangashi mu mabala yenu tawakabe uwabula ifisabo,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa. 12  “Kabili inko shonse shikamwita ati abantu ba nsansa,+ pantu imwe mukaba icalo icatemwikwa,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa. 13  “Amashiwi ayo mwasosa pali ine nayabipa sana,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa. Kabili mwatila: “Cinshi tulandile pali imwe?”+ 14  “Mutila, ‘Tacacindama ukubombela Lesa.+ Kabili twamwenamo shani mu kumfwila amashiwi yakwe, na mu kwenda aba bulanda pa mulandu wa kwa Yehova Lesa wa mabumba?+ 15  Kabili ino nshita tule-eba aba mataki ukuti balipaalwa.+ Kabili, abacita ifyabipa nabakuulwa.+ Kabili, baesha Lesa no kukandwa iyo.’”+ 16  Pali iyo nshita abaaletiina Yehova+ baalelanshanya, umuntu no munankwe, kabili Yehova aalebikako amano no kukutika.+ Kabili ibuuku lya kwibukisha lyatendeke ukulembwa pa ntanshi yakwe+ ilya baaletiina Yehova na baaletontonkanya pe shina lyakwe.+ 17  “Kabili bakaba bandi,”+ e fyo Yehova wa mabumba asosa, “pa bushiku ubo nkabalenga ukuba icintu icaibela.+ Kabili nkabomfwila uluse, filya umuntu omfwila uluse umwana wakwe umwaume uumubombela.+ 18  Awe mukamona na kabili apalekanina umulungami no mubifi,+ apalekanina uubombela Lesa no ushimubombela.”+

Amafutunoti