Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Nvialiɛ nun ndɛ

Nvialiɛ nun ndɛ

Amun bɔbɔ amun su ndɛ mun

Amun bɔbɔ amun su ndɛ nga amun klɛli i adrɛsi nga su’n, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., annzɛ anuannzɛ ng’ɔ nin be di junman’n be fa yo like trele kun nga amun kunndɛ kɛ be fa yo’n cɛ. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ɔ faman amun su ndɛ’n manman sran uflɛ. Sɛ w’a yoman kɛ sran ng’ɔ klɛli’n i bɔbɔ su ndɛ’n i waan be fa yo like wie mɛn i sa’n, be fa yoman like fi. Kusu sɛ ɔ nin i fata kɛ be fa yo like wie’n, bé dún mmua bó su klé i. Asa kusu’n, sɛ anuannzɛ’n wun kɛ mmla’n i su nantilɛ’n, ɔ nin ndrunmun dilɛ’n i ɲrun nɲa bulɛ’n, annzɛ mannzin’m be su junman dilɛ ti ɔ fata kɛ ɔ yi ndɛ wie’m be nglo’n, yɛ ɔ́ yó i sɔ ɔ. Ndɛ nga amun klɛli’n be su yoman wie fi atɛ yɛ be su fa kaciman like uflɛ yɛ kusu be su luemɛn i sran fi sa nun.

Amun ɛntɛnɛti adrɛsi’n

Kɛ amún klɛ́ amun dunman e adrɛsi nga su’n, amun ɛntɛnɛti adrɛsi liɛ nga amun klɛ’n i su yɛ é nían naan y’a klɛ amun dunman mɔ amun klɛli’n i su ndɛ y’a blɛ amun ɔn. I wie yɛle kɛ sɛ amun wla fi dunman ng’ɔ fata kɛ amun klɛ naan amun a kwla ba e adrɛsi su’n, kɛ amun kɛn i sɔ’n kle e’n, é tɛ́ amun su amun ɛntɛnɛti adrɛsi nga amun klɛ mannin e’n su.

Cookies

Kɛ sran kun ba jw.org su’n ɔ le ninnge wie m’ɔ klo be ɔ. Ɔ kwla yo aniɛn nga ɔ klo kɛ ɔ́ fá dí i junman’n. Like nga be flɛ i Cookies be yo maan kɛ sran’n bá adrɛsi’n su blɛ uflɛ nun ekun’n, aniɛn kunngba sɔ’n yɛ ɔ fite ɔ. Sanngɛ sran’n i bɔbɔ i su ndɛ fi kaman cookies sɔ’m be nun.

Scripts et JavaScript

jw.org fa like nga be flɛ i script fa di junman naan adrɛsi’n i su like yolɛ’n w’a yo fɛ. I sɔ script yo maan kɛ sran kun ba adrɛsi’n su’n ɔ kwla wun like ng’ɔ kunndɛ’n ndɛndɛ. jw.org sinmɛn i sɔ sript be lika faman like uflɛ fi sieman sran kun i ɔrdinatɛli’n su annzɛ ɔ sinman be lika faman sran kun bɔbɔ i su ndɛ wie.

Ɔ fata kɛ be man script nin JavaScript be atin naan jw.org w’a kwla nanti kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa. Ɛntɛnɛti i bue nga be kɔ su naan b’a kunndɛ ndɛ kɛ Google nin Explorer sa’n, be yo maan adrɛsi wie’m be su’n, sran’n bɔbɔ kwla man script nin JavaScript be wun atin annzɛ ɔ manman be wun atin. Amun nian kan nga be klɛli ukalɛ ndɛ lɛ’n naan amun a si wafa nga amun kwla man ninnge sɔ’m be wun atin’n.

Sɛ ɔ nin i fata kɛ e kaci mmla nga e di su naan sran uflɛ w’a siman amun su ndɛ’n, é klɛ́ i wa. I liɛ’n amún kwlá sí amun su ndɛ nga e fa’n ɔ nin like nga e fa yo’n.