Di Biblu’n nun mmla’m be su

Ɲanmiɛn Ndɛ’n uka e naan y’a bu akunndan naan y’a fa ajalɛ ngwlɛlɛ su. Nian sa wie mɔ be kle kɛ Biblu’n nun ngwlɛlɛ’n i bo ti kploun kpa’n.

Tra janvuɛ kan a lafiman su lɛ’n

Sɛ e klo kɛ é trá janvuɛ’n ɔ ti su. ?Sanngɛ janvuɛ kpa tralɛ’n nun’n, Biblu’n nun mmla benin yɛ ɔ kwla uka e naan y’a fa ajalɛ kpa-ɔ?

Ɲanmiɛn Zoova úka ɔ

Kannzɛ fɔ o e nun’n, e kwla su Ɲanmiɛn. Ɲanmiɛn klo kɛ ɔ liɛ yo ye, yɛ ɔ́ súan ɔ bo naan i sɔ’n w’a yo ye.

Sie ɔ su tie afɔtuɛ’n naan w’a yo ngwlɛlɛfuɛ

Afɔtuɛ’n su yɛ fa ɔ ɲin sie-ɔ, nán fa sie i i manfuɛ’n su. Afɔtuɛ kpakpa nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be man e’n be kle kɛ Zoova klo e.