Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Zîsɛ e lono a dámaa é pîlaŋ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai ma é tɛɛ mɛni-ŋuŋ kélee ma. Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai? Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé a pâi gɛ́i yɛɛ?